Velký ovšem nepravdivý Sen SOS

Vážený docente Pavle Beneši, asi by bylo dobré, kdybyste se jako fyzik držel pouze fyzikálních zákonů jako například, že těleso ponořené do vody je nadlehčováno silou váhy kapaliny tělesem vytlačené, a nevyjadřoval se k územnímu plánování, kterému vůbec nerozumíte.

Je to asi tak: máte vlastní pozemek a na něj máte vypracovaný projekt na výstavbu rodinného domu. Vy se ale jednoho dne vyspíte a začnete suchdolským sousedům vyprávět, že si postavíte dům vedle na parcele u Nováků. Jenže problém je ten, že to není Váš pozemek a Vy tam nemáte zpracovaný žádný projekt a navíc tam již nějaký domek stojí. Přesto budete tvrdit, že si tam u Nováků ten dům postavíte, protože to je výhodnější a levnější. Čili jste absolutně vedle, pozemek není Váš, projekt nemáte, ale budete jako malé hysterické dítě tvrdit, že to tak bude a bude. Také se tomu říká: dělat účet bez hostinského.

A tak je to i s Vaší roztomilou pohádkou o silničním okruhu a variantě severně od Suchdola (Ss). Doc. Beneš a vedení suchdolské SOS si udělalo POLITICKOU ŽIVNOST na nepravdivém tvrzení, že se postaví takzvaná severní varianta okruhu (Ss) v místech, kde s tím nikdo s vlastníků pozemků, dotčených obcí a Středočeský kraj nepočítá, nejsou zde na to vyčleněné plochy a neexistuje žádný relevantní projekt srovnatelný s variantou J přes Suchdol. Je to pouze pomyslná čára ve vašich hlavách a s realitou nemá nic společného. Varianta Ss vede obcemi, které na to nemají zpracovaný územní plán, tato virtuální čára není podchycena ani v projektové dokumentaci Středočeského kraje a navíc tam, kde byla trasa Ss v roce 2000 pouze vytipována, že by mohla vést silnice, stojí mnohde již zástavba rodinných a bytových domů. Navíc zastupitelstva všech obcí, kde vy sníte svoji pomyslnou silnici, jasně deklarovala, že tam žádná taková stavba nebude, a požadují urychlenou výstavbu varianty J.

Varianta Ss je tedy onen snový dům, který chcete postavit u Nováků bez jejich souhlasu a na jejich pozemku, a nemáte na to peníze.

Takže to jsou vzdušné zámky, které slibujete suchdolským občanům, a stále je strašíte společně s panem starostou Petrem Hejlem Transevropskou dálnicí přes Suchdol. Mimochodem opakuji, že varianta silničního okruhu J přes Suchdol má kategorii silnice a není to žádná dálnice z Istanbulu do Berlína, jak to často vedení SOS presentuje. Navíc je vedena v podzemí, takže je například srovnatelná s tunely na Smíchově a minimálně ovlivňuje životní prostředí v obytné části Suchdola.

Zcela lživé je Vaše tvrzení (to je i pro Lucii Páclovou  – Imlaufovou), že varianta Ss vyhrála na celé čáře. Usvědčuje Vás přímo citace z dokumentace Ministerstva životního prostředí ( tzv .EIA na kterou se odvoláváte) ze dne 30.4. 2002 :  „…největší pozitivní ovlivnění životního prostředí v území centrální části Praha přinese realizace stavby ve variantě J. Proto je doporučena k dalšímu zpracování varianta J silničního okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně – Březiněves “ přes Suchdol.

Vůbec nevím, kde jste si vymyslel finanční srovnání. To asi byly těžké sny, když jste poté, co jste si v horečce odkopal peřinu, dospěl k tvrzení, že varianta Ss je o 14 miliard levnější, když v materiálech EIA z roku 2000 je odhad nákladů na variantu J přes Suchdol 8,925 miliard Kč. Navíc na Vaší imaginární čáru, která je nazvána Ss, tedy jako „Velký Sen SOS“, není vypracován reálný projekt v parametrech, které by umožnily stanovit cenu.

Kde je ten rozdíl 14 miliard? Podobně si vymýšlíte prakticky v celém příspěvku, a hlavně je vidět, že tomu vůbec nerozumíte. Ke strašení suchdolských občanů, kteří nemají skutečné informace, to však stačí a potom vystrašeni Transevropskou dálnicí si zvolí starostu Hejla za nemalý starostovský plat, aby jenom opakoval nesmysly, neopravoval chodníky a nebudoval kanalizaci. A pan starosta Petr Hejl v rozhovorech potom poplakává, že se magistrát k nám chová macešsky, když nechceme schválit investici, která je prospěšná pro celou Prahu.

Jak dokonce „objevil“ i bývalý zastupitel za SOS pan Jan Šefránek ve svém článku ze dne 18. 6. 2014, že“ Městská část Praha-Suchdol je součást hlavního města jednoho ze států Evropské unie“, tak potom tedy silniční okruh v trase J přes Suchdol je věc všech obyvatel Prahy. Proto znovu říkám, že SOS a jejich voliči blokují investice do nezbytné infrastruktury pro okolní milion obyvatel Prahy a Středočeského kraje a vedení SOS klame občany Suchdola mylnými informacemi.

Pane Doc. Beneši a SOS přátelé: BUDÍČEK!

Ing. arch. Ivan Vavřík

 

Příloha, dopis starostů okolních obcí proti vybudování varianty Ss: vyzva_okruh_pha_0001

Komentářů ( 2 )

  1. / OdpovědětMartin Kos
    Já bych jen rád dodal, že Suchdol není jedinou městskou částí hl. m. Prahy či obcí na území Středočeského kraje, jejíž zastupitelé se postavili plánu na vybudování okruhu ve variantě J. To ve své argumentaci pan architekt Vavřík opomíjí a všechnu svoji energii zaměřuje na SOS v Suchdole a pana starostu Hejla. Nerozumím proč. Za druhé terminologický spor dálnice či rychlostní silnice je směšný, v každém případě by to měla být minimálně dvoupruhová rychlostní komunikace v každém směru s převažující tranzitní dopravou, nikoliv městskou. Zkuste se prosím někdy projet autem již po existující části okruhu, předpokládám, že ten samý typ komunikace byl navrhován i pro okruh v Suchdole. Navíc Středočeský kraj ve svých Zásadách územního rozvoje plánuje na svém území výstavbu aglomeračního silničního okruhu spojujícího Říčany, Úvaly, Brandýs nad Labem, Kralupy nad Vltavou a Kladno, kterým dojde k propojení dálnic a rychlostních silnic směřující do Prahy a který by tedy měl sloužit tranzitní dopravě. Závěrem bych se chtěl postavit podivnému názoru, že silniční okruh kolem Prahy ve variantě J vedoucí přes Suchdol je věcí všech obyvatel Prahy. To je poněkud odvážný názor.
  2. / OdpovědětIvan Vavřík
    Odpovědi na položené otázky: Suchdol a Dolní Chabry jsou jediné obce, které prostřednictvím svého vedení odmítají koncepci silničního obchvatu Prahy, jak je vyprojektován a schválen Hl. městem Praha a Středočeským krajem. Ostatní desítky obcí s obchvatem ve stopě J souhlasí a odmítají –variantu Ss. Prozíravost předků... To, že obchvat Suchdola je plánován od roku 1935, svědčí o prozíravosti našich předků. A od té doby všichni Suchdoláci od školních let ví, že je na Suchdole uprostřed obce rezerva v podobě polí, aby tam silniční obchvat stál. Tato koncepce je platná dodnes, neboť pro dopravu Prahy a ulehčení Suchdola a ulice Kamýcké od tranzitní dopravy je nezbytný. Čili myslíme, že tato koncepce je platná dodnes. Tam, kde byl tento logický systém narušen, dochází k problémům. Zastaralé plány to tedy rozhodně nejsou, naopak jsou vizionářské. Exhalace na Suchdole... Exhalace z dopravy zde byly a budou, rozhodně nezasáhnou obytné území Suchdola více, než je nyní přímo zasažena obytná zástavba v okolí Kamýcké ulice. Navíc ulice Kamýcká je ničena hlukem a prachem, který vedení silničního obchvatu v podzemí odstraní. Takže pouze zbudou ty exhalace, které vyvolá silniční okruh. Podle rozptylových studií však celkově obytná zástavba Suchdola nebude tak ničivě zasažena, jako dnes ulice Kamýcká. V důsledku dojde ke zlepšení obytného prostředí a ekologických kvalit Suchdola oproti stávajícímu stavu. Varianta Ss nebyla vyprojektována... Dále mohu citovat z vyhodnocení MŽP z 30. 4. 2002, tedy dokumentu, který je oficiální na vyhodnocení variant http://mujweb.cz/szokruh/stanovisko518_519.pdf a zároveň komentuji to, co se od roku 2002 do dnešního dne stalo a jaký je výhled a jaké jsou možnosti. 1) cituji z vyhodnocení: MŽP z 30. 4. 2002: „Varianta Ss nebyla na odpovídající úrovni zpracována v konceptu územního plánu velkého územního celku Pražského regionu. Je proto nutné zapracovat variantu Ss do konceptu územního plánu velkého územního celku Pražského regionu a prověřit možnosti její realizace, a to i v kombinaci s nízkovodním mostem dle schváleného ÚPN hl. m. Prahy...“ Dosud tato změna Ss nebyla ani vyprojektována, natož zapracována, a nechystá se, že by byla. Naopak byly v loňském roce schváleny zastupitelstvem Hl. m Prahy Zásady územního rozvoje Prahy jako podklad pro vypracování nového územního plánu Prahy, kde je varianta J zapracována a schválena a varianta Ss vyloučena jako nevyhovující. 2) cituji z vyhodnocení: MŽP z 30. 4. 2002: „Variantu Ss nemá v územním plánu žádná obec, jejímž správním územím silniční okruh ve variantě Ss prochází. Bude proto nutné variantu Ss v případě, že bude v ÚPN VÚC Pražského regionu schválena, zahrnout do územně plánovací dokumentace dotčených obcí“. Na variantě Ss se neudělala projekčně ani jedna čára a oficiálně tedy neexistuje ani z hlediska Stavebního zákona (územní rozhodnutí či stavební povolení). Obce, i kdyby chtěly, tak nic zapracovat nemohou a ony ani nic zapracovávat nechtějí a jejich názor se nezměnil. Navíc v původních polích, kam byla varianta Ss pouze vytipována, stojí mnohde zástavba rodinných domů a další vybavenosti. Dotčené obce variantu Ss zásadně odmítají, viz dopis starostů. 3) cituji z vyhodnocení: MŽP z 30. 4. 2002: „Varianta Ss není v souladu se schváleným územním plánem hlavního města Prahy. V případě schválení varianty Ss v územním plánu velkého územního celku Pražského regionu bude proto nutné projednat a schválit změnu územního plánu hlavního města Prahy.“ Takže varianta Ss není, i nadále nebude v souladu s platným územním plánem Prahy ani územně plánovací dokumentací Středočeského kraje a nezdá se, že by to někdo v dohledné době jako změnu začal projednávat. Navíc byly schváleny minulý rok Zásady územního rozvoje Prahy, kde je jasně řečeno, že i v novém zpracovávaném územním metropolitním plánu Prahy je tato varianta Ss vyloučena. Varianta Ss by byla možná jedině, pokud s ní budou dotčené obce a Hl. město Praha souhlasit. Znovu opakuji a projeďte si to na kole, že v trase imaginární varianty Ss již stojí domy. Čili, kdyby byla zpracováno nové vyhodnocení EIA a posouzení MŽP, tak tam nemůže varianta Ss ani být posuzována, neboť prostě na ní již neexistuje místo v krajině severně od Suchdola. Proto znovu říkám, že varianta Ss je nereálný sen SOS, o tom, že postavíte dům na cizím pozemku, kde navíc již dům stojí. Závěrem bych chtěl říci, že pokud lidé nechápou, že žijí v Praze, a ne jenom v jedné suchdolské ulici, tak tedy nemohou pochopit, že silniční okruh J přes Suchdol je věcí všech obyvatel Prahy.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna