ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod.

Starosta přivítal přítomné zastupitele na 6. zasedání zastupitelstva.

Účast na zasedání: 14 zastupitelů.

Omluvena: Mgr. Doubková.

Starosta konstatoval, že 6. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 6. zasedání ZMČ Praha-Suchdol.

Hlasování o programu 6. zasedání: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

Volba 3 členů návrhového výboru: navrženi byli: Ing. Imlauf, p. Bor, Mgr. Kuna.

Hlasování o návrhu: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

Volba ověřovatele: navržena byla: pí Tomková.

Hlasování o návrhu: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

Starosta oznámil zastupitelům, že ze 6. zasedání ZMČ Praha-Suchdol bude pořízen zvukový záznam.

Určení zapisovatele: Ing. Jana Krulíková, tajemnice ÚMČ Praha-Suchdol

Program zasedání:

Diskuse.

Paní Němcová – dotaz, zda se začalo něco dělat se zápachem ze stánku s kebabem na Brandejsově náměstí. Starosta sdělil, že stánek byl přesunut směrem k ul. Kamýcká. Paní Němcová konstatovala, že situace se nezměnila, zápach stále obtěžuje, při větrání bytu je stále cítit. Uvedla, že prodej je realizován i po ukončení otevírací doby z boku stánku a zároveň je cítit zápach. Provozovatel stánku produkuje hluk do pozdních nočních hodin. Paní Němcová prosí o řešení problému. Starosta uvedl, že i pro MČ je to nová zkušenost, kterou je třeba řešit. Ing. Vik uvedl, že rada schválila nový Provozní řád tržního místa a pokud někdo bude tento řád porušovat, nebude mu nadále umožněno tržní místo užívat. P.  Zoubek se dotázal paní Němcové, zda předchozí nájemce (prodejce hamburgerů) zápachem také obtěžoval. Paní Němcová uvedla, že problémy se zápachem a hlukem nebyly.

Čížek poděkoval MČ za krásnou rekonstrukci cesty do Únětic k Zapomenuté vrbě.

Po diskusi starosta předal řízení zasedání Ing. Štěpánkové.

1) Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2015, mezitímní závěrka k 30.06.2015. Diskuse: Pan Bor se dotázal ke schodku rozpočtu v pololetí ve výši 2 miliony Kč. Vedoucí ekonomického odboru p. Štůla objasnil, že rozpočet byl schválen jako vyrovnaný zapojením prostředků z minulých let ve výši cca 6 milionů Kč. Hlasování o usnesení: pro: 10, proti: 4, zdržel se: 0.

2) Návrh nevyrovnaného rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2016. Diskuse: Pan Bor se dotázal, zda je nutné projednávat rozpočet dnes jako nevyrovnaný, když zastupitelé mají návrhy na značné úspory v rozpočtu. Ing. Hanusová se vyjádřila k jednání finančního výboru, kde nebyly všechny položky rozpočtu projednány a zdůvodněny. MgA. Stropnická se vyjádřila k financování denního stacionáře v Horizontu – penzionu pro seniory, který využívají převážně občané, kteří nemají trvalý pobyt v městské části. Navrhuje požádat Prahu 6 a hl. m. Prahu, aby se na financování stacionáře podílely. Navrhuje projednat příspěvek Horizontu podle jeho rozpočtu na rok 2015 podaného prostřednictvím aplikace OKslužby. Starosta odpověděl, že předložená verze rozpočtu je pouze souhrnem požadavků jednotlivých správců kapitol a je předložena pro informaci, rozpočet městské části na rok 2016 bude opakovaně projednáván. Finanční výbor rozpočet znovu projedná na jednání dne 21. 10. 2015, kde budou přítomni správci jednotlivých odd § a položek rozpočtu. Ing. Hanusová uvedla, že MČ Praha-Suchdol poskytuje nedostatečné dotace sportovním klubům, například TJ Slavoj Suchdol je každoročně ve ztrátě. Zastupitelé dále diskutovali o prodeji pozemku TJ Slavoj – atletického oválu u školy. JUDr. Šíp se dotázal, zda MČ požaduje, aby na tomto pozemku navrhovaná sportovní hala byla předána městské části. Pan Bor navrhuje do usnesení uvést formulaci „návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2016“. Navrhovatel se s návrhem ztotožnil. Hlasování o upraveném usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

3) Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2015 o převod 100 % podílu MČ Praha-Suchdol na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2014. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

4) Poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů v Praze-Suchdole na oslavy 125. výročí založení sboru. Diskuse: Ing. arch. Vavřík se dotázal, z čeho vychází navrhovaná částka. Starosta odpověděl, že vychází z částky, která byla hasičům poskytnuta při oslavách 120. výročí založení sboru před 5 lety. Hlasování o usnesení: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

5) Zpráva o přípravě koncesního řízení na provozování splaškové kanalizace. Diskuse: V diskusi vystoupil Ing. Kokrment ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., který podal vysvětlení k tvorbě ceny za odvádění splaškových vod na ČOV Roztoky, vč. principu vyrovnávací platby, kterou je cena stočného pro občany z této oblasti udržována na úrovni ceny stočného jinde v Praze, a informoval o požadavcích a podmínkách SFŽP na smluvní vztahy s provozovatelem kanalizace, odpověděl na dotazy přítomných. Zastupitelstvo bere na vědomí.

6) Činnost Výboru pro rozvoj Suchdola. Starosta požádal MgA. Stropnickou, aby přednesla zprávu o činnosti VPRS, ta tak učinila. MgA. Stropnická dále podala návrh na činnost Výboru pro rozvoj Suchdola a požádala zastupitelstvo, aby uložilo výboru se těmito tématy zabývat. Diskuse: Mgr. Kuna uvedl, že zpráva nenaplnila zadání zastupitelstva k problematice Brandejsova statku z dubna 2015. MgA. Stropnická k tomu uvedla, že o budoucím dlouhodobém pronájmu objektů a pozemků Brandejsova statku ČZU nebylo rozhodnuto, což vylučuje splnění dalších zadaných úkolů. Prozatím je celý Brandejsův statek v pronájmu ČZU. Ing. Vik uvedl, že celý vývoj je třeba držet pod kontrolou a aktivita by měla pokračovat, statek by neměl dlouho v současném zanedbaném stavu zůstat. MgA. Stropnická navrhla, aby zastupitelstvo zadalo výboru přednesené úkoly, které byly projednány ve výboru. Dále zastupitelé diskutovali o článcích uveřejněných v posledním vydání Suchdolských listů. Předsedající vyhlásila přestávku 5 minut. Zastupitelé diskutovali o navržených úkolech pro VPRS, jejich realizaci a zprávě o činnosti. Výstupem z činnosti výboru dle vyjádření MgA. Stropnické je, že ČZU díky zastupitelům MČ Praha-Suchdol jedná s MHMP o využití areálu a v případě, že získá dlouhodobý pronájem, připraví projekt na jeho využití. Ing. Hanusová uvedla, že na zasedání, kde byl výbor ustanoven, bylo konstatováno, že výbor bude podávat náměty, podněty a projednávat záměry. Starosta citoval důvodovou zprávu k usnesení o jeho ustavení. Dále starosta informoval o průběhu jednání na MHMP u náměstka Stropnického, který vyzval, aby si městská část vyjasnila své stanovisko. K činnosti výboru dále diskutovali Ing. arch. Vavřík, MgA. Stropnická, Mgr. Kuna, Ing. Štěpánková, Ing. Skála, p. Bor, Ing. Mináriková. Vzhledem k průběhu diskuse a výzvám, které v diskusi zazněly ze strany zastupitelů, předsedající vyhlásila přestávku 5 minut. Starosta podal jako předkladatel bodu návrh na zrušení Výboru pro rozvoj Suchdola. Ing. arch. Vavřík potom podal protinávrh – schválit pokračování činnosti Výboru pro rozvoj Suchdola ve stávajícím složení. V průběhu diskuse o tomto bodu MgA. Stropnická opustila zasedání. Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Vavříka: pro: 3, proti 3, zdržel se 7. Protinávrh nebyl přijat. Hlasování o návrhu starosty: pro: 8 proti: 3 zdržel se: 2, návrh usnesení byl přijat, usnesení o zrušení Výboru pro rozvoj Suchdola bylo schváleno.

7) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období. Diskuse: 0. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Interpelace.

JUDr. Šíp se dotázal, zda MČ požaduje, aby sportovní hala navrhovaná na pozemku hřiště u sokolovny byla předána městské části. Starosta odpověděl, že se o tom jednalo před rokem, v současnosti se s investorem nejedná, naposledy s investorem komunikoval p. Zoubek a jednání, které bylo domluveno zhruba před dvěma týdny, investor odvolal. Starosta souhlasí, že pokud by nová hala byla ve vlastnictví městské části, bylo by to lepší, než kdyby se pro základní školu pronajímala od jiného vlastníka.

Ing. Skála požádal Ing. arch. Vavříka, aby opravil nepravdy uveřejněné v internetovém článku týkajícím se schvalování vyhlášení zakázky na výstavbu splaškové kanalizace na Budovci Radou HMP, kde je uvedeno, že „žádost, kterou zpracovával pan starosta Petr Hejl, měla formální nedostatky a nebyla podána v potřebném termínu“. Ing. Skála a starosta uvedli, že veškeré podklady byly připravovány Odborem technické vybavenosti MHMP. Na žádost Ing. Skály přislíbil Ing. arch. Vavřík po prověření okolností do 31. října 2015 informaci opravit a starostovi se omluvit.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.05 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 9. 2015.

 

Jednotlivá usnesení jsou ke stažení ZDE

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna