Jiří Štábl říká: Při průzkumu linka 107 přepravila 22 324 cestujících, linka 147 4 078

Doprava desetitisíců suchdolských občanů a studentů ČZU veřejnou dopravou na Suchdol se pro mnohé stalo denní i noční můrou. Nejen pro množství přepravovaných cestujících, ale po otevření Blanky i díky zácpám na vyústění provozu z ulice Jugoslávských partyzánů na Vítězné náměstí. Nejen dopolední i odpolední návaly, ale i podvečerní „srážení“ dvou i tří autobusů za sebou v zácpě, které při nejlepší snaze řidičů nemohou dodržovat jízdní řád, si říkají o vyjádření Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s.

Požádali jsme proto o kompetentní hlas vedoucího odboru a tiskového mluvčího Jiřího Štábla, jemuž redakce děkuje za ochotu i komplexnost vyjádření.

Bus11Existuje statistika o počtu přepravovaných cestujících v linkách č. 107 a 147 během letních měsíců, při vysokoškolských prázdninách, kdy doprava slouží převážně obyvatelům obce, a v nynější době, kdy už probíhá výuka na ČZU? Spolu s pedagogy má univerzita už na 24 tisíc lidí. Kolik lidí reálně přepravujete?

Linky 107 a 147 v období letních prázdnin nejsou komplexně sledovány, vzhledem k nižší přepravní poptávce v tomto období ke sledování dochází obecně jen výjimečně na základě konkrétních požadavků.

Při posledním oblastním průzkumu 10. 04. 2013 linka 107 přepravila v období 06.00 – 20.00 hod. v obou směrech celkem 22 324 cestujících, linka 147 celkem 4 078 cestujících.

■ Jak je složité reagovat na enormní zájem zvláště studentů o cestu z Dejvic na Suchdol?

Linka 107 má v průběhu roku několik variant jízdního řádu s ohledem na výkyvy v poptávce. V případě včasného oznámení o zásadních změnách v poptávce jsme schopni adekvátně reagovat i mimořádnými úpravami v provozu.

■ Víkendový provoz nicméně už takovou potřebu nevyžaduje…

Nicméně i v případě víkendového provozu došlo u linky 107 v minulosti k posílení.

■ Dají se vyčíslit naježdění kilometry, případně prostředky nezbytné k zajištění dopravy v měsících září, říjen, listopad?

Vozkm viz. tabulka:

Linka

září
[vozkm]

říjen [vozkm]

listopad [vozkm]

107

57 211,350 70 962,300 67 879,250

147

29 350,850 29 954,850

28 784,000

Vozkm celkem 86 562,200 100 917,150

96 663,250

Pro případné vyčíslení v Kč doporučujeme kontaktovat ekonomický úsek.

■ Změnil se nějak zájem o linky MHD po zprovoznění železniční stanice Podbaba?
Komplexní přepravní průzkum tramvají i oblastní autobusový přepravní průzkum byly bohužel realizovány před otevřením železniční zastávky Podbaba.

Z výsledků operativních průzkumů lze konstatovat, že prodloužení tramvajové trati obecně přepravní zátěž autobusů v tomto úseku snížilo, tramvajová zastávka Podbaba přestupní vazbou BUS a TRAM vs. ČD není výrazně zatěžována.

■Při protažení tramvajového provozu do Podbaby se stále více nabízí možnost tohoto druhu spojení až na Suchdol, s konečnou před Kozími hřbety…

Prodloužení tramvajové tratě z Podbaby do Suchdola patří již mnoho let ke stěžejním sledovaným záměrům v oblasti výhledového rozvoje sítě tramvajových tratí. Vzhledem ke složitým podmínkám území, jímž bude tramvajová trať vedena, byl daný záměr předmětem mnoha studijních prověření, zpracovávaných především v souvislosti s vytvářením předpokladů pro jeho včlenění do územního plánu. Tato činnost dále pokračuje, prvořadě se jedná o aktivity Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

V současné době je pořizována celoměstsky významná změna Územního plánu SÚ hl. m. Prahy č. Z 2849/00, kterou má být v územně plánovací dokumentaci potvrzen koridor pro tramvajové spojení Suchdola s centrem v trase podél ulic Podbabská, Roztocká  a  Kamýcká. V minulosti bylo tramvajové napojení Suchdola předmětem změny územního plánu č.Z1870/07, jejíž pořizování však nebylo dokončeno, neboť vycházela z odmítnuté tunelové varianty řešení záměru.

Podbabská3 Podbaba1

■ Existují reálné projekty, případně nějaký konkrétnější časový plán takových změn?

V současné době je pro tramvajovou trať Nádraží Podbaba – Suchdol k dispozici řada studií, konečné řešení záměru však zatím nelze potvrdit. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. tuto tramvajovou trať, která nabývá realizačních preferencí i ze strany orgánů města, řadí do skupiny prioritních rozvojových záměrů, pro které uplatnil i základní podklady, vyžadované v souvislosti s možností získání dotace z evropských fondů.  Konečné rozhodnutí o realizaci záměru a potvrzení jejích časových předpokladů však bude výhradně záležitostí vedení města.

Ve strategických materiálech Dopravního podniku hl .m. Prahy, a.s. byla  realizace tramvajové trati do Suchdola předběžně termínově směrována  na období 2018 – 2020, vzhledem k pokročilejšímu stupni připravenosti jiných tramvajových tratí (včetně zohlednění v územním plánu) a jejich nižší investiční náročnosti však nelze vyloučit upřednostnění jiných projektů.

■ Co vše by to vyžadovalo? Při projektu tramvaje na Barrandov si to lidé nedovedli představit, nyní si naopak nedovedou představit dopravu tam i odtud bez tramvajového provozu.

Výchozím předpokladem realizovatelnosti záměru je jeho výše uvedené zohlednění v územním plánu. Vedení města musí vrcholově  rozhodnout o realizaci tramvajové tratě a především pro ni zabezpečit finanční předpoklady. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., jako budoucí investor stavby tramvajové tratě, bude v závislosti na souvisejících rozhodnutích zajišťovat její přípravu i vlastní realizaci.

 

Foto: František Cinger a archiv DP hl. Prahy a.s.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna