První informace z 8. zasedání zastupitelstva

Vážení suchdolští občané, dovolujeme si Vám přinést první zprávy z 8. zasedání zastupitelstva naší městské části, které proběhlo včera v 18 hodin v budově úřadu. Na programu jednání byly níže uvedené body, přičemž výsledek jednotlivých hlasování uvádíme rovnou ke každému bodu.

Program jednání:

Diskuse s občany:
Do úvodní diskuse se nikdo z občanů nepřihlásil

 1. Priority rozpočtu městské části Praha – Suchdol na rok 2016.
  • Zastupitelstvo schválilo priority čerpání rozpočtu z Fondu reserv a uložilo zohlednit uvedené priority v rozpočtu pro rok 2016. PRO hlasovali všichni přítomní
 2. Rozpočet MČ Praha – Suchdol na rok 2016.
  • K rozpočtu byl podán protinávrh od pana Vavříka, aby se přesunulo 150 tis. z kapitoly 4357 (Domovy) na Ostatní tělovýchovnou činnost (3419). Pro tento návrh hlasovali 3 zastupitelé a návrh nebyl přijat. Původní návrh rozpočtu byl následně odhlasován: 11 PRO; 2 PROTI; 1 ZDRŽEL
 3. Rozpočtový výhled městské části Praha – Suchdol na roky 2017 až 2021.
  • Rozpočtový výhled byl schválen: 12 PRO; 0 PROTI; 2 ZDRŽELI
 4. Granty městské části Praha – Suchdol na rok 2016.
  • Grantový program předložený radou byl schválen: 12 PRO; 0 PROTI; 2 ZDRŽELI
 5. Dotace z OPŽP na akci „Splašková kanalizace Horní Sedlec“.
  • Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že dne 5. ledna 2016 byla podána žádost o dotaci z OPŽP na danou akci.
 6. Koncesní řízení na provozování kanalizací pro veřejnou potřebu městské části Praha – Suchdol.
  • Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky koncesního řízení a uzavřenou smlouvu SML 391/2015 ze dne 22. 12. 2015 na „Provozování kanalizací pro veřejnou potřebu městské části Praha – Suchdol“
  • Schválilo uplatňování referenční ceny stočného pro kanalizace napojené na ČOV roztoky
  • Uložilo radě MČ Praha – Suchdol stanovovat výši stočného dle výše uvedené smlouvy
  • 14 PRO; 0 PROTI; 0 ZDRŽELI
 7. Zřízení služebnosti inženýrské sítě – věcného břemene pro optickou síť Pragonet.
  • Tato usnesení bylo zastupitelstvem schváleno: .14 PRO; 0 PROTI; 0 ZDRŽEL
 8. Žádost o odejmutí správy kanalizačních řádů.
  • Tato usnesení bylo zastupitelstvem schváleno: .14 PRO; 0 PROTI; 0 ZDRŽELI
 9. Usnesení rady MČ Praha – Suchdol za uplynulá období.
  • Usnesení rady byla vzata zastupitelstvem na vědomí

Interpelace:
V rámci závěrečných interpelací obhajovala paní místo-starostka Štěpánková poplatek, který si účtuje dům s pečovatelskou službou Horizont za rozvoz obědů. Na tuto částku bylo poukázáno na poslední Finanční výboru, jako neoprávněnou, neboť distribuci obědů zajišťuje zaměstnanec s vozem MČ Praha – Suchdol.

Zde jsou ke stažení jednotlivá usnesení zatím v neoficiální podobě
Jakmile bude vyhotoven zápis přidáme ho také ke stažení

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna