Ilustrační foto

První informace z 9. zasedání zastupitelstva

Zasedání bylo zahájeno ve čtvrtek 14. dubna v 18:10. Starosta přivítal přítomné zastupitele.
Účast na zasedání: 14 zastupitelů, omluven Ing. Petr Hořejš.
Starosta konstatoval, že 9. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 9. zasedání ZMČ Praha-Suchdol: Hlasování o programu: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

Volba 3 členů návrhového výboru. Navrženi byli Ing. Imlauf, p. Bor, Mgr. Kuna. Hlasování o návrhu: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

Volba ověřovatele: Navržena pí Tomková. Hlasování o návrhu: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

Starosta oznámil zastupitelům, že z 9. zasedání ZMČ Praha Suchdol bude pořízen zvukový záznam.
Určení zapisovatele: Ing. Jana Krulíková, tajemnice ÚMČ Praha Suchdol

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

 1. Účetní závěrka MČ Praha Suchdol za rok 2015

V rámci tohoto bodu nebyla vedena žádná diskuse, neboť účetní závěrka byla několikrát probírána v rámci předešlých zasedání i v rámci Finančního výboru, kde zazněly všechny připomínky.

Hlasování o návrhu: PRO 10, PROTI 4, ZDRŽEL SE 0.

 1. Přijetí účelové investiční dotace Hl. m. Prahy na rozšíření vnitřních a vnějších výukových prostor a rekonstrukci střechy a podkroví původní budovy ZŠ M. Alše.

Podrobnosti o plánovaném využití najdete zde: 9_2_mc_suchdol_rezerva_zs_nb 9_2_mc_suchdol_rezerva_zs_pb.

I tento bod proběhl bez diskuse. Z dodaných podkladů bylo vše zřejmé.

Hlasování o návrhu: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

 1. Záměr na prodej pozemku parc. Č. 2371/4 v k.ú. Suchdol, ul Gagarinova.

Rada MČ doporučila prodej tohoto pozemku za cenu odpovídající nejvyšší nabídce. Podrobné podmínky jsou popsané v usnesení k tomuto bodu, které bude přílohou tohoto článku po zveřejnění ze strany MČ Praha Suchdol.

Hlasování o návrhu: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

 1. Podání kasační stížnosti – AZUR Hl. m. Prahy (proti Letišti V. Havla a proti Hl. m. Praze k trasování městského okruhu).

Ing. Václav Vik předložil návrh usnesení, které schvaluje podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu a to v obou kauzách okruh i letiště. Důvodem je nesouhlas rady MČ Prahy Suchdol s posledními rozsudky, které odmítly všechny argumenty navrhovatelů.

Zastupitelé Ing. arch. Ivan Vavřík a Marek Bor přednesli svojí interpelaci, v rámci které citovali závěry ze soudních rozsudků. Z nich je jasně patrné, že předložené argumenty žalobců právně ani věcně neobstály. Proto oba navrhli alternativní usnesení, které zavazuje MČ Praha Suchdol nepokračovat v soudních sporech a naopak zahájit konstruktivní vyjednávání s oběma dotčenými subjekty (Hl. m. Prahou a letištěm) s cílem maximálně ochránit Suchdolské občany tím, že budou minimalizovány negativní vlivy obou staveb.

Celé znění interpelace najdete zde: Interpelace_kasacni_stiznost

Návrh byl zamítnut a tak se hlasovalo o původně předloženém návrhu p. Vika.

Hlasování o návrhu: PRO 10, PROTI 3, ZDRŽEL SE 1.

 1. Zásady pro vydávání Suchdolských listů.

Návrh předložení místostarostkou Ing. Věrou Štěpánkovou obsahoval důvodovou zprávu a návrh nového Statutu Suchdolských listů.

Původní návrh najdete zde: 9_5_statut_tiskovin_1604

Ještě před zahájením samotného zastupitelstva přišel komentář od pana Oldřicha Kužílka (poradce pro otevřenou společnost), který byl v důvodové zprávě uvedený jako zdroj inspirace. Pan Kužílek upozornil na chyby, které měla MČ Praha Suchdol ve svém návrhu a které jsou minimálně ve 3 bodech v rozporu s tiskovým zákonem. Dále upozornil na další body, které jsou v rozporu s jeho doporučením a které nezaručují objektivitu daného periodika.

Celé vyjádření pana Kužílka najdete zde: Zprava_Kuzilek

Zastupitelé tedy obdrželi přímo na zasedání upravenou verzi, jejíž plné znění najdete zde: Upraveny statut

Proti této verzi vystoupil zastupitel Marek Bor a upozornil, že nedošlo k odstranění veškerých chyb a tudíž zůstává stále v rozporu s tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb. Rovněž z pohledu objektivity nedošlo k patřičné nápravě. Své tvrzení doložil vyjádřením advokátní kanceláře VK a partneři, jehož úplné znění uvádíme zde: memorandum VK a partneri

Vzhledem k důležitosti tohoto statutu zajišťující pluralitu názorů a zároveň soulad se zákonem pan Bor navrhl odročit tento bod na příští jednání a v mezidobí ustavit komisi se zastoupením napříč politickými stranami, která by ve shodě připravila konečný návrh statutu Suchdolských listů.

Po tomto vystoupení si vzali zástupci SOS 15ti minutovou přestávku k prostudování materiálů. Po přestávce vystoupila paní Štěpánková s názorem, že se neztotožňuje s tvrzením advokátní kanceláře VK a partneři a že podle jejího názoru je daný statut v pořádku. Následně vznesla zastupitelka Veronika Žilková/Stropnická dotaz, kdo je autorem předkládaného návrhu statutu za MČ Suchdol.

Na tento dotaz nedostala jasnou odpověď, proto jej opakovala, s požadavkem uvést autora do zápisu z jednání.

Po delší debatě se zastupitelé SOS shodli, že nemají konkrétního autora, a proto do zápisu chtějí uvést, že se jedná o kolektivní dílo zastupitelů SOS.

Návrh pana Bora o přeložení projednávaného bodu na další schůzi byl zamítnut a hlasovalo se o původním předloženém návrhu paní Štěpánkové.

Hlasování o návrhu: PRO 10, PROTI 4, ZDRŽEL SE 0.

Text schváleného Statutu Suchdolských novin najdete zde: Upraveny statut

 1. Informace k navýšení odměn za výkon funkce členů zastupitelstev.

Tento bod přednesl starosta Ing. Petr Hejl. Informoval, že uvolněným zastupitelům se z účinností od 1. 1. 2016 zvyšují odměny za výkon funkce z nařízení vlády 37/2003 Sb. Neuvolněným členům zastupitelstva může být tato odměna zvýšena (nyní 500,- Kč/měsíc, možné navýšení na 703,- Kč/měsíc, obojí před zdaněním) rozhodnutím zastupitelstva. Rada MČ navrhuje tuto odměnu nechat v současné výši.

K návrhu se vyjádřil zastupitel Marek Bor a upozornil na nepřesná čísla v předložené tabulce odměn neuvolněných zastupitelů. Zároveň upozornil, že k řádnému vykonávaní funkce zastupitele jsou současné odměny nedostatečné, proto navrhl o celé věci diskutovat v rámci dvou předložených návrhů:
Zvýšit odměny podle tabulky navržené vládou nebo ponechat odměny v současné výši a proplácet zastupitelům náklady na právní služby a další konzultace, které potřebují k řádnému vykonávání funkce zastupitele.

Po tomto návrhu byl tento bod ze strany předkladatele stažen z programu s odůvodnění, že bude zařazen na další jednání zastupitelstva.

 1. Usnesení Rady MČ Praha – Suchdol za uplynulá období.
  Usnesení rady jsou vždy ze strany zastupitelstva brána pouze na vědomí. Tak se tomu stalo i v tomto případě.
 2. Přijetí účelové neinvestiční dotace Hl. m. Prahy pro školy zřizované MČ Praha Suchdol na integraci žáků od 1. 1. 2016 do 31. 8 2016.
  Hlasování o návrhu: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

Interpelace:

V rámci závěrečné interpelace bylo opět otevřeno téma nového statutu Suchdolských listů. Opoziční zastupitelé chtěli přečíst, jak bylo zapsáno do zápisu autorství statutu Suchdolských listů.

V rámci této debaty vystoupila zastupitelka Ing. Andrea Hrobská Mináriková a konstatovala, že bylo nadále neúnosné dávat prostor opozičním zastupitelům, kteří soustavně kritizují práci radnice. Přičemž dochází ke zveřejňování i polopravd. Na toto vyjádření reagoval JUDr. Martin Šíp (veřejnost) s dotazem, jestli si paní zastupitelka uvědomuje obsah svých slov, která jsou jasně v rozporu s listinou práv a svobod.

Termín konání příštího zastupitelstva je předběžně stanoven na 23. 6. 2016

 

Zde budou po vyhotovení ze strany MČ Praha – Suchdol zveřejněna jednotlivá usnesení a oficiální zápis:

Komentářů ( 7 )

 1. / OdpovědětHasák
  Není nad to, když v zastupitelstvu sedí lidé, kteří nedokáží unést kritiku a snaží se o nezákonné jednání a omezení opozice a její místo v Suchdolských listech. Začíná mi to připomínat komunistické praktiky... Co se nehodí, se nezveřejní, a budeme publikovat jen to, co nám zvětší základnu voličů. Paní Andrea Hrobská by si možná měla udělat základní právní povědomí. A SOS a jejich kolektivní práce je opravdu neuvěřitelná. Hlavně že vlastně není viník a tudíž není koho popotahovat.... Přijde mi to celé tak směšné, že se asi přijdu na jednání číslo 10. podívat.
 2. / OdpovědětIng. Petr Procházka
  Vážení opozničníci, také jsem už pomalu přestával číst Suchdolské listy na ten popud, že stále jen máte plná ústa kritiky, ale většinou nenajdu od vás rozumný názor. Jako, že přetnout Suchdol dálnicí je přeci pohodička, stejně všichni jezdíme auty. Že Kamýcká je ráno plná aut, to přeci nezpůsobil Suchdol, ale satelitní výstavba v okolních obcích. Pak si paní Žilková postěžuje na komunitní zahradu, že prý má každý suchdolák zahrádku svou. To je tedy plk, když se nyní suchdol rozrostl o další obyvatele v bytovkách kteří již tu zahrádku nemají. Nebo že se prodal obecní pozemek u bazénu. Většinou kdo je ze Suchdola tak tento pás země byl tzv. na pytel a hodí se jen k navazující zástavbě. Až třeba navrhnete jak rozšířit poštu popř. jiné služby tak si na vás udělám lepší obrázek. Až přestanete omílat opravy chodníků atd... to je pitomina. Nebo prý nemáme na Suchdole pořádný obchod, prý proč není třeba Lidl. Většina lidí s kterými mluvím tu nic takového nechce. Samka na Výhledech je nyní kvalitnější než kdejaký obchoďák. Žiji na Suchdole od narození je mi 48 let a že bych někde nemohl projít nebo bych viděl totálně rozpadlý chodník? To tedy ne. Nevím co se třeba děje v zákulisí radnice, ale navenek konečně tato parta něco pro Suchdol dělá i ten vysmívaný masopust, že prý tam starosta juchá a hergot proč by ne???
 3. / Odpověděting. arch. Ivan Vavřík
  Vážený pane inženýre Procházko, Již konečně pochopte, že Suchdol nemá přetínat dálnice, ale je to silnice vedená v tunelu pod Suchdolem, takže se Vás ani suchdolských občanů v důsledku nedotkne. Domnívám se, že je chybou negativně vedené politické úsilí starosty Ing. Petra Hejla, které ve výsledku podvazuje kvalitativní rozvoj Suchdola a jeho vybavenost, neguje celoměstskou koncepci a vynakládá neúčelně peníze na obhajobu okruhu mimo Suchdol. Viz prohrané soudní spory. Vybudování obchvatu (Ss) za Černým Volem atd. neodvede příměstskou dopravu, která vede přes Suchdol od příměstských satelitů směrem do centra. Důsledkem toho je zahlcenost ulice Kamýcké, která slouží jako přivaděč. Pokud se tato doprava zachytí na hranicích Suchdola směrem na Bohnice a Ruzyň, tak dojde k výraznému zklidnění tranzitní dopravy přes Suchdol. To že tam satelitní výstavba vznikla a vyvolává dopravu na Kamýcké, tomu právě pomůže dobudování okruhu. Co se týče prodeje zeleně u akcízu, tak holt Vám není pomoci, když nechcete chápat urbanistickou koncepci, do které patřil i onen zelený pozemek. Klidně ať si občané budují komunitní petržel, kde chtějí, ale připadá mi jako pitomost současnou „komunitní zahradu“ budovat v místě, kde se bude stavět obchvat, a bude zničena. Chodníky a silnice si prohlédněte…. Ohledně rozšíření služeb se laskavě obraťte na pana starostu Hejla, který však na to nemá čas, neboť vyčerpán soudy s Hl. městem Praha, a to je právě ten důsledek, že je Suchdol špatně občansky vybaven. Když se s někým soudíte a nespolupracujete, tak vám asi těžko vyhoví a poskytne peníze z městské pokladny. To je právě to, co navrhujeme: přestaňte se soudit, začnete spolupracovat na rozvoji Prahy společně a Praha a její rozpočet bude otevřený vybavení Suchdola.
  • / OdpovědětIng. Petr Procházka
   Vážený pane architekte, děkuji za Vaše vysvětlení. Asi navrhované řešení tj. vést dopravu v tunelu by dopravu na povrchu zklidnilo. Ale tunel není většinou jen ta stavba pod povrchem, ale potřebuje další obslužné stavby na povrchu. Při ražbě bude ohrožená statika staveb možná i další vlivy(průduchy na povrchu atd..). Měl jsem za to, že tato varianta je dávno pasé, když byl ještě hejtman Rath. Z mého pohledu by se na Kamýcké měla vybudovat kruhová křižovatka u ČZU a silnici trochu zmodernizovat. Jinak se s tím dá žít a nemusí se budovat tunel. Jsem také pro výstavbu okruhu mimo Suchdol. Nevím jaká byla urbanistická koncepce zeleně u bazénu. To bych byl rád kdyby mi někdo vysvětlil. Vždyť ani jako děti jsme si tam nikdy nehráli. A to jsme byli pořád venku.Kdyby ta nová stavba zabrala nějaké pěkné místo tak neřeknu. Podívejte se třeba na ČZU jak staví před PEFkou tu novou budovu, to bylo nádherné místo a i mě to mrzí, že to zabere další kostka. Kdo ví kdy se bude někdy stavit obchvat na komunitní zahradě. Třeba se na to ani nenajdou prostředky. Tak zatím se to dá za levno využít i takto. Manželka tam chodí s naším synem a je to výborné místo k setkávání lidí i dětí. Abych si tedy vytvořil trochu kompletní obrázek a jen ne třeba zúžený pohled, ale vysvětlete mi čeho tedy v závěru chcete v Suchdole dosáhnout kdyby jste třeba teoreticky vládli na radnici s převahou. Takže Suchdol s tunelem, přivaděč místo komunitní zahrady, opravit nějaký ten chodník a cestu a dál?......
  • / OdpovědětMartin Kos
   Jen prosím jednu technickou poznámku - každá komunikace vedená v tunelu někde vyrazí na povrch. V případě plánovaného silničního okruhu (jde o rychlostní komunikaci, pro laika k nerozeznání od dálnice) se vyústění tunelu plánuje na poli mezi Výhledy a Kozími hřbety. Pokud si dobře pamatuji, tak na tomto poli je také plánované vyústění odvětrávání tunelu. Vzhledem k tomu, že vítr vane ze západu na východ, tak se veškeré exhalace v první vlně zasáhnou obytnou zónu na Výhledech. Za předpokladu dobudování propojení Teplické a Chomutovské dálnice na území středočeského kraje by se tak okruh v Suchdole mohl skutečně stát městským okruhem, s vyloučením tranzitní kamiónové dopravy. Obávám se ale, že silniční okruh není adekvátním řešením dopravní obslužnosti stávající sídlištní kaše v satelitech, tím by byla řádně koncipována veřejná doprava - jednou z variant může být tramvaj s konečnou na Výhledech a se záchytným parkovištěm tamtéž. Ještě jednu všeobecnou poznámku - předpokladem pro diskusi je úcta k názorům oponentů jakož i úcta a respekt k nim samotným.
 4. / Odpověděting. arch. Ivan Vavřík
  Vážený pane inženýre Procházko, tunel podle plánu povede od skal nad Vltavou u zahrádkářské kolonie a bude se vynořovat za Benzinkou u Urbanů (kde je dneska Elmet) na Kamýcké, kde pokračuje v protihlukovém zářezu směrem do Horoměřic a na Ruzyň. U Urbanů bude ve směru od Horoměřic Kamýcká „štíplá“, takže do vnitřního Suchdola půjde minimum dopravy po ulici Kamýcké. Další část tunelu bude od vily pana Pěkného (tam, kde spadlo jugoslávské letadlo) pod Rybářkou směrem do Sedlce a do Podbaby. Takže Suchdolu, respektive Kamýcké se doprava prakticky vyhne a dojde tak ke sjednocení obytné zástavby kolem ní. Samozřejmě budování tunelu a stavební práce nejsou nic, co by bylo příjemné, ale také jsme přežili budování silnice od Mrazíren na Suchdol do Sedleckého kopce. V podstatě nyní je varianta Ss vyloučená, neboť od roku 2000 je již mnohde její stopa zastavěná domy. Navíc Středočeský kraj a ani „dotčené“ obce s jejím trasováním nepočítají. Co se týče emisí, budou odvětrávány mezi Horoměřicemi a Suchdolem dostatečně vysoko tak, aby nezasáhly obytné prostředí Suchdola. Jinak statika ničeho nemůže být ohrožena, neboť je pro stavbu silnice reservován dostatečný prostor. Co se dále týče kruháku na Kamýcké, tak o to usilují občané minimálně 15 let. Můj otec psal několik dopisů starostovi ing. Hejlovi, a když jsme to vloni urgovali, tak se pan starosta k tomu postavil zády, že to není jeho zájem. Tak to je právě to, že pan starosta se stará o komunitní zahradu a prohrané soudy, a konkrétní opatření ke zlepšení života ho nezajímají. Kdybyste se podíval do zápisů Komise pro rozvoj, než nás vedení radnice (SOS) zrušilo jako nepotřebné, tak byste to viděl, že jsme s paní Veronikou Žilkovou měli kruhák a humanizaci Kamýcké jako prioritu. Ta zeleň u akcízu byla zelená plocha jako protiváha zeleně mezi řeznictvím a ulicí Olšovou, kde je pomník generála Pernického. Taková byla koncepce zelených ploch, které navrhoval v rámci urbanistické koncepce VŠZ (ČZU) v 60.tých letech pan prof. Mareček. U akcízu bohužel první chybou byla výstavba JASu, která zelenou koncepci narušila. A co se týče her, tak u generála Pernického si také nikdo nehraje, ale představte si, kdyby tam vyrostl předimenzovaný obytný dům. Ke komunitní zahradě již nic nemám, akorát že bude zlikvidována výstavbou tunelu a že to tam vedení SOS dalo naschvál, aby se občané aktivisticky (případně některé maminky možná hystericky) posléze přivazovali k bagrům. Cítím to jako podvod na těch, kteří tam chodí pracovat. Kdyby to bylo jinde, tak ani neceknu. Na Suchdole je jiných míst dostatek. Podívejte se na okruh kolem Prahy a musí Vám být jasné, že bude přes Suchdol dokončen dříve nebo později. Pokud si přečtete výňatky ze soudního rozhodnutí o okruhu (viz interpelace Bor, Vavřík na posledním zastupitelstvu 14. 4. 2016) tak Vám to bude jasné. Pokud vedení suchdolské radnice (jedno jaká strana) dospěje ke spolupráci s Hl. městem Praha, které se zatím na stávající SOS dívá jako na ty, co něco chtějí, a zároveň podávají na město žaloby, tak jistě dojde k oživení investic do veřejného prostoru, aby se Suchdolské ulice podobaly areálu ČZU. Vám by se to líbilo, kdyby si Váš soused chtěl z Vaší studny brát vodu a zároveň Vás honil po soudech? Mohu Vás ujistit, že suchdolská radnice má tu velmi špatnou pověst napříč u zastupitelů politických stran na Magistrátě i na Praze 6, jak v TOP09, ANO, ČSSD i ODS právě proto. Pokud by došlo k dohodě o vybudování tunelu přes Suchdol, město Praha vždy nabízelo a stále nabízí velké kompenzace, z kterých je možno budovat veřejné vybavení a veřejný prostor pro všechny obyvatele Suchdola. To se již něco dá podniknout se zelení, lavičkami, kanalizací, tramvají atd. Jenom se domluvit a ne házet vidle do koncepcí, které jsou důležité i pro všechny obyvatele Prahy. Ivan Vavřík
 5. / OdpovědětIng. Petr Procházka
  Vážený pane architekte, děkuji Vám za Vaši odpověď. Nevím přesně jestli už je více méně varianta "J" schválená a nebo je možnost ji ještě nějak zvrátit. Jestli je to stále možné tak je potřeba bojovat jak jen to půjde. Možná i na úkor naší občanské vybavenosti. Tohle jestli se opravdu městu povede a tato varianta se opravdu začne uskutečňovat tak je konec našeho hezkého Suchdola tak jak ho známe. Díval jsem se na animaci a ty tunely nemají být ani ražené jak jsem si původně myslel, ale hloubené, no to bude příšerné. Za mě - stojím na 110% za naším panem starostou!!!!! Takového souseda který mi chce zničit zahradu bych poslal víte kam...

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna