Suchdol bere dary od letiště, které soudně napadá?

Interpelace zastupitelů Marka Bora a ing. arch. Ivana Vavříka na zastupitelstvu Městské části Praha Suchdol dne 23. 6. 2016

Na Radě Zastupitelstva a na Zastupitelstvu Městské části Suchdol bylo schváleno přijetí daru od společnosti Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde společně ve výši 913 220 Kč.

Rada Zastupitelstva Městské části Praha Suchdol bere na vědomí, že Letiště Praha a.s. schválilo poskytnutí tohoto daru na realizaci následujících projektů: v oblasti Péče o zeleň – údržba zeleně na obecních pozemcích, ošetřování stromů a regenerace parků; v oblasti Odpadového hospodářství – příspěvek na zavedení a provoz systému třídění odpadů, příspěvek na „sběrný dvůr“ odpadů od občanů, zajištění odstranění „černých skládek“ na obecních pozemcích.

Jak to, že Suchdol, který podává na Letiště Praha žaloby, zároveň od letiště dostává tyto peněžní dary?

Dar 1Cvičební prvky pro seniory, pořízené na Výhledském náměstí díky dotaci Letiště Praha a hl. města Prahy.

Je to dáno tím, že Letiště Praha má několik programů, kterými kompenzuje vliv svého provozu v oblastech okolo Ruzyně. Je to velkorysost, která však má být realizována za určitých podmínek pro všechny strany.

Přidělené prostředky si mezi sebe každý rok rozděluje dvanáct obcí a pět městských částí Prahy, jež jsou členy Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha. Navržené projekty v konečné fázi schvaluje dozorčí rada Letiště Praha. Ta posuzuje, zda projekty skutečně prospějí zlepšení životního prostředí. Dále v rámci programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ Letiště Praha, přispívá na projekty v oblasti kultury, sportu, vzdělávání nebo zdravotnictví, dále činnost hasičů, policie a na aktivity v sociální sféře.

Peníze mohou čerpat nejen obce a městské části, jež jsou členy Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha, ale i občanská sdružení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči a jiné neziskové organizace působící na jejich území. Přidělení financí v konečné fázi schvaluje dozorčí rada Letiště Praha, a. s., jež posuzuje zejména přínos projektu pro danou lokalitu.

Letiště SlavojSymbol Letiště Praha nad lavičkami na stadionu TJ Slavoj Suchdol, pořízených díky dotaci z Letiště Praha.

Další sdružení PAR (http://www.airportregion.cz/par.html), jehož členem je i Suchdol, který zde zastupuje pan starosta ing. Petr Hejl, deklaruje: „Naše Sdružení bylo založeno v roce 1997, především komunálními subjekty – obcemi a městskými částmi – na základě společných zájmů vyplývajících z provozu Letiště Praha. Blízkost letiště má na život našich občanů významný vliv, který bude, s ohledem na rostoucí význam letecké dopravy, dále sílit. Našim hlavním cílem je minimalizace negativních vlivů a optimální využití výhod vyplývajících z blízkosti letiště. Naše členství v Asociaci evropských letištních regionů nám přináší mnoho užitečných informací a metod pro jednání s našimi partnery. S ohledem na současný stav i rozvojové plány našich obcí, Letiště Praha a další letištní infrastruktury v okolí Prahy, se pro dosažení našeho hlavního cíle zaměříme na následující úkoly:

  • Posílit své postavení jako partnera Letiště Praha při projednávání zásadních rozvojových záměrů.
  • Zajistit rozšíření dotačních programů pro finanční kompenzace negativních vlivů provozu letiště. Posílit právní rámec tohoto systému, zvláště s ohledem na možné změny v organizaci a vlastnické struktuře Letiště Praha a dalších subjektů, které na letišti působí.
  • Rozšířit spolupráci se Středočeským krajem a Hlavním Městem Prahou především v oblasti územního plánování, tvorby dlouhodobé koncepce rozvoje letištní infrastruktury v okolí Prahy a spolupráce na poli ARC s cílem zapojit náš region do některých programů ARC. K této spolupráci přizvat i Letiště Praha.
  • Společně s našimi partnery a na základě zkušeností ostatních evropských letištních regionů vytvořit informační systém pro naše občany, který by aktuálně a srozumitelnou formou informoval o provozu letiště, činnosti obcí a jejich rozvojových plánech.
  • Ve spolupráci s ARC a jejím Mediačním centrem ve Vídni přispět k tomu, aby při společném jednání Letiště Praha, našeho sdružení a dalších významných regionálních subjektů převážil princip mediace (to znamená společného vyjednávání) nad konfrontací a soudními spory.“

letadla n S2 (2)OTÁZKY NA STAROSTU P. HEJLA

Ptáme se pana starosty ing. Petra Hejla, jak si zodpoví před občany skutečnost, že porušuje ustanovení sdružení, jehož dobrovolným členem se stal? To znamená, že se zavazuje, že bude společně s Letištěm Praha společně s ostatními obcemi vyjednávat a hledat společnou řeč při řešení problémů, které sebou přináší provoz letiště, které je zde umístěné již skoro sto let a patří k nejdůležitějšímu civilnímu letišti ve střední Evropě?

Žádáme pana starostu Hejla, aby podal písemnou zprávu o svém působení v tomto sdružení a odůvodnil, proč porušuje jeho ustanovení, které dobrovolně přijal.

Stromořadí6

Dub cedrový v „aleji“ do Horoměřic, květen 2016.

Ptáme se, proč pan starosta Hejl nadále provádí konfrontační politiku, která škodí suchdolským občanům a nezasedne k jednacímu stolu, aby domluvil kompromis, který bude přijatelný jak pro letiště, a hlavní město Prahu, tak i pro naše občany?

To se týká i jednání ohledně snížení ekologických zátěží a případných investičních kompenzací, které nabízí v případě vybudování okruhu hl. Město Praha, tak i vybudování kanalizace a opravy silnic a chodníků na Suchdole.

Obáváme se, že pokud se bude pan starosta Hejl nadále takto negativisticky chovat, tak Suchdol přijede o i tyto peníze a bude mít jenom ostudu, že není schopen dodržovat partnerské dohody.

Zastupitelé Marek Bor a ing. arch. Ivan Vavřík

 POZNÁMKA REDAKCE: Po pronesení interpelace jednání zastupitelstva pokračovalo, jako by dva zastupitelé nic neřekli, nepoložili starostovi konkrétní otázky ani nepožádali o jeho reakci.

Starosta obce ing. Petr Hejl na pronesená slova vůbec nijak nereagoval. Stejně tak i další zastupitelé MČ Praha-Suchdol.

Demokracie v praxi po suchdolsku.

Ukáže se, zda je ochoten starosta obce, který se v ten samý den před novinářským společenstvím ochotně a obšírně vyslovoval k otázkám dostavby části chystaného okruhu 511 na druhé straně Prahy, bude po mlčení na zastupitelstvu chtít či být schopen reagovat na veřejné oslovení, týkající se života vmístě, kde stojí v čele samosprávy.

 

 

Dar0  Dar2

Foto: František Cinger

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna