Ilustrační foto

První informace z 10. zasedání zastupitelstva

Zasedání bylo zahájeno ve čtvrtek 23. června v 18:05. Starosta přivítal přítomné zastupitele.
Účast na zasedání: 12 zastupitelů, omluveni: Veronika Stropnická, Ing. Václav Vik. Pánové Ing. Petr Hořejš a Ing. Ondřej Imlouf dorazili po zahájení.
Starosta konstatoval, že 10. zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu 10. zasedání ZMČ Praha-Suchdol: Hlasování o programu: PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

Volba 3 členů návrhového výboru. Navrženi byli RNDr. Ludmila Knappová, Marek Bor, Mgr. Karel Kuna. Hlasování o návrhu: PRO 12, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

Volba ověřovatele: Navržena pí Tomková. Hlasování o návrhu: PRO 12, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

Starosta oznámil zastupitelům, že z 10. zasedání ZMČ Praha Suchdol bude pořízen zvukový záznam.
Určení zapisovatele: Ing. Jana Krulíková, tajemnice ÚMČ Praha Suchdol

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

  1. Projednání závěrečného účtu MČ Praha Suchdol za rok 2015.

V rámci tohoto bodu nebyla vedena žádná diskuse, neboť účetní závěrka byla několikrát probírána v rámci předešlých zasedání i v rámci Finančního výboru, kde zazněly všechny připomínky.

Hlasování o návrhu: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2.

  1. Přijetí daru od společnosti Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde společně.

Letiště Praha daruje MČ Praha Suchdol částku ve výši 913.220,- Kč na projekty zaměřené na prevenci ochrany životního prostředí. MČ hodlá tyto prostředky využít na: péči o zeleň, zavedení a provoz systému třídění odpadů, sběrný dvůr, odstranění černých skládek na obecních pozemcích.

Hlasování o návrhu: PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

  1. Záměr na prodej pozemku parc. Č. 2371/4 v k.ú. Suchdol, ul Gagarinova.

Rada MČ doporučila prodej tohoto pozemku za cenu odpovídající nejvyšší nabídce. Podrobné podmínky jsou popsané v usnesení k tomuto bodu, které bude přílohou tohoto článku po zveřejnění ze strany MČ Praha – Suchdol.

Hlasování o návrhu: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

  1. Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.

Starosta P. Hejl představil celý projekt jako dlouhodobý. Zároveň oznámil, že v minulých letech byly špatné zkušenosti s takto přijatými zaměstnanci, kteří o práci moc nestáli. Situace se změnila v minulém roce s náborem nových lidí do programu a proto MČ zažádala o příspěvek i na letošní rok.

Hlasování o návrhu: PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

  1. Přijetí účelové neinvestiční dotace na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha – Suchdol.

Dotace je určena na opravu techniky (400.000,- Kč) a na základní příspěvek (90.000,- Kč)

Hlasování o návrhu: PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

  1. Přijetí účelové neinvestiční dotace od hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z VHP.

Jedná se o přijetí dotace z obdrženého odvodu z výherních automatů ve výši 456.000,- Kč.

Hlasování o návrhu: PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1.

  1. Rozdělení příspěvku tělovýchovným spolkům působícím na území MČ – podpora práce s dětmi a mládeží.

V rozpočtu MČ Praha – Suchdol na rok 2016 bylo schváleno 192.000,- Kč pro tělovýchovné spolky působící na území MČ. Rozdělení jednotlivým spolkům je následující:
TJ Slavoj Suchdol: 90.100,- Kč
TJ Sokol Suchdol Sedlec: 73.700,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů: 28.200,- Kč

Hlasování o návrhu: PRO 12, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

7. Vyhodnocení záměru na prodej pozemku parc. č. 2371/4, k.ú. Suchdol, ul. Gagarinova o výměře 12 m2.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že se přihlásil pouze jediný zájemce a že vysoutěžená cena byla nižší než se kterou souhlasil Finanční výbor. Proto schvaluje zrušení prodeje daného pozemku.

Hlasování o návrhu: PRO 11, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1.

8. Záměr na směnu částí pozemků parc. č. 1174/2, 1173/3 a 1174/1, vše v k.ú. Suchdol, ul. Májová

Tento bod byl vypuštěn z jednání na popud Finančního výboru

9. Zřízení služebnosti – věcného břemene na pozemcích parc. č. 1627/6 a 1627/137 ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce, a.s.

Hlasování o návrhu: PRO 12, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

10. Zřízení služebnosti – věcného břemene na pozemcích parc. č. 1627/137, 2301/1 a 2422 pro přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace ve prospěch společnosti bytový dům U Kruhovky, s.r.o.

Hlasování o návrhu: PRO 12, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

11. Zřízení služebnosti – věcného břemene na pozemcích parc. č. 1627/6 a 1627/137 pro přeložku podzemního komunikačního vedení ve prospěch Cetin-Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Hlasování o návrhu: PRO 12, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

12. Jmenování redaktora Suchdolských listů.

Radou MČ byl navržen pan Pavel Hlavatý, aniž by zastupitelé mněli možnost seznámit se s jeho motivačním dopisem a článkem. Stejně tak nebyly předloženy práce ani ostatních uchazečů. Proti této skutečnosti se ohradil zastupitel Marek Bor, který požádal o předložení veškerých podkladů k řádnému prozkoumání. Za tímto účelem byly přijata 10 minutová přestávka.

Po skončení této přestávky vznesl zastupitel Marek Bor protinávrh, který by jmenoval za vedoucího redaktora pana Kamila Miketu. Jehož práce byla zpracována daleko zajímavější a obsáhlejší formou. tento návrh byl přehlasován v poměru PRO 3, PROTI 9, ZDRŽEL SE 0.

Následně proběhlo hlasování o původním návrhu: PRO 9, PROTI 3, ZDRŽEL SE 0.

13. Stanovení výše odměn za výkon funkcí členů zastupitelstev.

Tento bod byl přesunut z minulého jednání zastupitelstva. Do diskuse se přihlásil zastupitel Marek Bor s dvěma návrhy:

a) ponechat odměny v současné výši a hradit zastupitelům náklady spojené s odbornými posudky, nutnými k řádnému vykonávání jejich činnosti.
b) navýšit odměny na zákonem stanovenou maximální výši a z tohoto navýšení hradit náklady zmíněné v předešlém bodě.

Na tento návrh navázal zastupitel Karel Kuna, který navrhl navýšit odměny takto:

Místostarosta: 14.500,- Kč
člen rady: 2.036,- Kč
předseda výboru/komise: 1.663,- Kč
člen výboru/komise: 1.471,- Kč
člen zastupitelstva: 703,- Kč

Hlasování o návrhu: PRO 12, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

14. Usnesení Rady MĆ Praha – Suchdol za uplynulá období

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

15. Navýšení rozpočtu na rok 2016 o investiční dotaci hl. m. Prahy na akci „Rozšíření vnitřních a vnějších výukových prostor a rekonstrukci střechy a podkroví původní budovy ZŠ M. Alše.

Celková výše dané dotace je 1 mil. Kč.

Hlasování o návrhu: PRO 12, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

Interpelace:

Zastupitel Ivan Vavřík přečetl společnou interpelaci zastupitelů Marka Bora a Ivana Vavříka k přijímání darů od Letiště Praha vs. neustálé podávaní žalob na letiště ze strany MČ Prha – Suchdol.

Plné znění interpelace, je ke stažení zde:

Termín konání příštího zastupitelstva je předběžně stanoven na 15. 9. 2016

 

Zde budou po vyhotovení ze strany MČ Praha – Suchdol zveřejněna jednotlivá usnesení a oficiální zápis:

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna