Starosta ing. Petr Hejl odpovídá na interpelaci týkající se vztahu k Letišti Praha

Dne 24. června 2016 informovaly Suchdolské noviny o tom, že dva zastupitelé MČ Praha-Suchdol Marek Bor a ing. Ivan Vavřík intervenovali den předtím na jednání zastupitelstva starostu obce ing. Petra Hejla se základní otázkou: Jak to, že Suchdol, který podává na Letiště Praha žaloby, zároveň od letiště dostává tyto peněžní dary? S datem 21. července jim starosta zaslal odpověď, kterou oba novinám poskytli.

Vážený pane Bore a pane Vavříku,

k Vaší interpelaci z jednání zastupitelstva Městské části dne 23. června t. r. k činnosti Zájmového sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha-Ruzyně mohu uvést:

1) Jak vyplývá i z názvu sdružení, jsou obce okolo letiště v Praze-Ruzyni negativně dotčeny jeho provozem, a jak mohou spoluobčané bydlící na Suchdole potvrdit, letecký hluk byl a je velmi rušící již při současném stavu letiště, tj. jedné dráze, která přes Suchdol vede. A dále jak uvádí odborné studie Světové zdravotnická organice (WHO), hluk, a to i letecký, jemuž jsou lidé dlouhodobě vystaven, jim prokazatelná zhoršuje zdraví.

Základním společným zájmem členů sdružení je snížení negativních dopadů provozu ruzyňského letiště.

Členové sdružení proto spolupracují na společných projektech, a to samozřejmě i s Letištěm Praha, a.s. (např. řešení veřejné a cyklo dopravy v okolí letiště či snižování hluku z provozu na letišti, Nejtišší dopravce apod.), na druhou stranu vzájemně respektují své odlišné názory. Na činnosti sdružení se podílím od loňského roku jako člen Rady sdružení.

2) Obce v okolí letiště dostávají dary určené na zlepšení životního prostředí na jejich území.

Letecké společnosti z důvodu obtěžováni okolí hlukem platí letišti tzv. hlukové poplatky, které mají následně sloužit ke zmírnění dopadů na obyvatele,

3) Rada MČ navrhla společnosti Letiště Praha, a.s. již v roce 2008 spolupráci při rozvoji letiště, kde mimo jiná uvedla podmínky, které považuje za důležité z pohledu ochrany životního prostředí v městské části a zdraví jejich obyvatel

– v zastavěném území městské části nebudou překračovány hygienická hlukové limity a nebude v něm vyhlášeno ochranné hlukové pásmo letiště,

– noční provoz bude zachován na výši maximálně 6ti pohybů za hodinu,

– letiště bude ročně přispívat městské části na její rozvoj částkou 50 mil. Kč,

– smlouva o spolupráci bude uzavřena na dobu 50 let.

Letiště odpovědělo až po jednom a půl roce, odmítlo příspěvek na rozvoj a předložilo požadavek na zvětšení ochranného hlukového o 2,5 km, takže by v něm bylo celá území městské části. Tím by zároveň došlo ke zvýšení hluku, který by letadla mohla nad zastavěným územím generovat.

Pro Vaší informaci dodávám, že v současné době, kdy ochranné hlukové pásmo končí před suchdolskou zástavbou, platí v noci na celám zastavěném územi hlukový limit ve výši 50dB, který by uvnitř ochranného hlukového pásma po jeho zvětšení neplatil.

4) Ohledně Vaší spekulace ve věci „případných investičních kompenzaci“ Vám mohu sdělit, že za dobu mého starostování od roku 2006 městská část neobdržela ani jednu nabídku investiční kompenzaci v případě vybudováni dálničního okruhu přes Suchdol.

Z minulosti jsou pouze zdokumentovány výhrůžky, jako např. z 22. 4. 2004, kde v zápisu z jednaní Zastupitelstva městské časti Praha-Suchdol je uvedeno: ,,Pan starosta dal slovo panu primátorovi hl. m. Prahy MUDr. Bémovi, který byl přítomen na zasedáni zastupitelstva. Pan primátor uvedl, že jestliže MČ bojuje s hl. m. Prahou, musí počítat s tím, že nic nedostane. Dále uvedl, že o prostředcích na investice rozhoduje hl. m. Praha….“

Zde je nutné uvést, že se v poslední době situace s přípravou a financováním investičních staveb na území městské části Praha-Suchdol radikálně změnila. Koalice složená z ČSSD, hnuti ANO a Trojkoalice, která vede hl. m. Prahu od voleb v roce 2014, podporuje výstavbu splaškové kanalizace na území hl.m. Prahy, a díky tomu se může nyní budovat splašková kanalizace na Starém Suchdole a na podzim i na Budovci.

Závěrem si dovoluji uvést, že vedení městské části jde dlouhodobě především o zachování dobrého životního prostředí na území městské části, kterou spravuje.

Petr Heil. starosta městské části, 21. července 2016

Pozn. redakce:

Suchdolské noviny v poznámce dne 24. června konstatovaly, že starosta obce  na pronesená slova vůbec nijak nereagoval. Stejně tak i další zastupitelé MČ Praha-Suchdol. A že se ukáže, zda je ochoten po mlčení na zastupitelstvu chtít či být schopen reagovat na veřejné oslovení, týkající se života v místě, kde stojí v čele nsamosprávy. Zvláště když se v ten samý den před novinářským společenstvím obšírně vyslovoval k otázkám dostavby části chystaného okruhu 511 na druhé straně Prahy. Z tohoto hlediska je třeba fakt jeho odpovědi na interpelaci ocenit.

Jenomže: základní otázka zastupitelů v interepelaci zněla, proč se vedení MČ Praha Suchdol staví proti Letišti Praha dokonce u soudu, když je členem sdružení majícího v základech myšlenku spolupráce s pražským letištěm. Na tuto otázku starosta ing. Petr Hejl neodpověděl, což může poznat každý, kdo si následně přečte text interpelace. Podle jeho vyjádření je možné se domnívat, že nejspíš skončil ve svém vědomí v roce 2008, když připomíná návrh vedení MČ Praha-Suchdol letišti. Podobně lze chápat i  12 let (!) starou filipiku s primátorem MUDr. Bémem, který mu veřejně řekl, že „musí počítat s tím, že (Suchdol) nic nedostane“.

I když je si ing. Hejl, jak v odpovědi zdůrazňuje, vědom, že za dobu jeho starostování „od roku 2006 městská část neobdržela ani jednu nabídku investiční kompenzaci v případě vybudováni dálničního okruhu přes Suchdol.“ Otázka je, zda situace po oetvření tunelu Blanka, navíc po zavření Korunovační ulice není vhodná k jednáním – i po 10 letech starostování… Možná lze začít v nejbližší městské části, v rozhovoru se Suchdolskými novinami ing. architektka Eva Smutná (TOP 09), zástupkyně starosty Městské části Praha 6, s odpovědností za územní a strategický rozvoj a za památkovou péči, už v únoru tohoto roku na téma spolupráce se Suchdolem jasně řekla: „Vždycky se nechá začít hned teď a znova.“

—————————————————-

Interpelace zastupitelů Marka Bora a ing. arch. Ivana Vavříka na zastupitelstvu Městské části Praha Suchdol dne 23. 6. 2016

Letiště SuchdolNa Radě Zastupitelstva a na Zastupitelstvu Městské části Suchdol bylo schváleno přijetí daru od společnosti Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde společně ve výši 913 220 Kč.

Rada Zastupitelstva Městské části Praha Suchdol bere na vědomí, že Letiště Praha a.s. schválilo poskytnutí tohoto daru na realizaci následujících projektů: v oblasti Péče o zeleň – údržba zeleně na obecních pozemcích, ošetřování stromů a regenerace parků; v oblasti Odpadového hospodářství – příspěvek na zavedení a provoz systému třídění odpadů, příspěvek na „sběrný dvůr“ odpadů od občanů, zajištění odstranění „černých skládek“ na obecních pozemcích.

Jak to, že Suchdol, který podává na Letiště Praha žaloby, zároveň od letiště dostává tyto peněžní dary?

Je to dáno tím, že Letiště Praha má několik programů, kterými kompenzuje vliv svého provozu v oblastech okolo Ruzyně. Je to velkorysost, která však má být realizována za určitých podmínek pro všechny strany.

Přidělené prostředky si mezi sebe každý rok rozděluje dvanáct obcí a pět městských částí Prahy, jež jsou členy Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha. Navržené projekty v konečné fázi schvaluje dozorčí rada Letiště Praha. Ta posuzuje, zda projekty skutečně prospějí zlepšení životního prostředí. Dále v rámci programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ Letiště Praha, přispívá na projekty v oblasti kultury, sportu, vzdělávání nebo zdravotnictví, dále činnost hasičů, policie a na aktivity v sociální sféře.

Peníze mohou čerpat nejen obce a městské části, jež jsou členy Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha, ale i občanská sdružení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči a jiné neziskové organizace působící na jejich území. Přidělení financí v konečné fázi schvaluje dozorčí rada Letiště Praha, a. s., jež posuzuje zejména přínos projektu pro danou lokalitu.

Další sdružení PAR (http://www.airportregion.cz/par.html), jehož členem je i Suchdol, který zde zastupuje pan starosta ing. Petr Hejl, deklaruje: „Naše Sdružení bylo založeno v roce 1997, především komunálními subjekty – obcemi a městskými částmi – na základě společných zájmů vyplývajících z provozu Letiště Praha. Blízkost letiště má na život našich občanů významný vliv, který bude, s ohledem na rostoucí význam letecké dopravy, dále sílit. Našim hlavním cílem je minimalizace negativních vlivů a optimální využití výhod vyplývajících z blízkosti letiště. Naše členství v Asociaci evropských letištních regionů nám přináší mnoho užitečných informací a metod pro jednání s našimi partnery. S ohledem na současný stav i rozvojové plány našich obcí, Letiště Praha a další letištní infrastruktury v okolí Prahy, se pro dosažení našeho hlavního cíle zaměříme na následující úkoly:

 • Posílit své postavení jako partnera Letiště Praha při projednávání zásadních rozvojových záměrů.
 • Zajistit rozšíření dotačních programů pro finanční kompenzace negativních vlivů provozu letiště. Posílit právní rámec tohoto systému, zvláště s ohledem na možné změny v organizaci a vlastnické struktuře Letiště Praha a dalších subjektů, které na letišti působí.
 • Rozšířit spolupráci se Středočeským krajem a Hlavním Městem Prahou především v oblasti územního plánování, tvorby dlouhodobé koncepce rozvoje letištní infrastruktury v okolí Prahy a spolupráce na poli ARC s cílem zapojit náš region do některých programů ARC. K této spolupráci přizvat i Letiště Praha.
 • Společně s našimi partnery a na základě zkušeností ostatních evropských letištních regionů vytvořit informační systém pro naše občany, který by aktuálně a srozumitelnou formou informoval o provozu letiště, činnosti obcí a jejich rozvojových plánech.
 • Ve spolupráci s ARC a jejím Mediačním centrem ve Vídni přispět k tomu, aby při společném jednání Letiště Praha, našeho sdružení a dalších významných regionálních subjektů převážil princip mediace (to znamená společného vyjednávání) nad konfrontací a soudními spory.“

OTÁZKY NA STAROSTU P. HEJLA

Ptáme se pana starosty ing. Petra Hejla, jak si zodpoví před občany skutečnost, že porušuje ustanovení sdružení, jehož dobrovolným členem se stal? To znamená, že se zavazuje, že bude společně s Letištěm Praha společně s ostatními obcemi vyjednávat a hledat společnou řeč při řešení problémů, které sebou přináší provoz letiště, které je zde umístěné již skoro sto let a patří k nejdůležitějšímu civilnímu letišti ve střední Evropě?

Žádáme pana starostu Hejla, aby podal písemnou zprávu o svém působení v tomto sdružení a odůvodnil, proč porušuje jeho ustanovení, které dobrovolně přijal.

Ptáme se, proč pan starosta Hejl nadále provádí konfrontační politiku, která škodí suchdolským občanům a nezasedne k jednacímu stolu, aby domluvil kompromis, který bude přijatelný jak pro letiště, a hlavní město Prahu, tak i pro naše občany?

To se týká i jednání ohledně snížení ekologických zátěží a případných investičních kompenzací, které nabízí v případě vybudování okruhu hl. Město Praha, tak i vybudování kanalizace a opravy silnic a chodníků na Suchdole.

Obáváme se, že pokud se bude pan starosta Hejl nadále takto negativisticky chovat, tak Suchdol přijede o i tyto peníze a bude mít jenom ostudu, že není schopen dodržovat partnerské dohody.

Zastupitelé Marek Bor a ing. arch. Ivan Vavřík

 

Foto: deník.cz

Komentářů ( 2 )

 1. / Odpověděthejlobijec
  není Hejl jako Hejl, aneb pták se má v lese lépe a má zdravější úsudek než pan starosta. AMEN
 2. / OdpovědětMartin Kos
  Myslím si, že pan starosta se má za své údajně kontroverzní kroky vůči sdružení zodpovídat členům tohoto sdružení, nikoliv zastupitelům městské části.Co se důležitosti pražského letiště týče, troufám si tvrdit, že nejdůležitějšími letišti ve střední Evropě jsou letiště ve Vídni, Frankfurtu a Mnichově.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna