Předseda finančního výboru Městské části Praha – Suchdol ing. Ondřej Imlauf říká: Nejsem příznivcem velkých developerských projektů

Diskuse nad údajným úmyslem budoucí stavby za fotbalovým hřištěm Slavoje Suchdol iniciovala rozhovor Suchdolských novin se zastupitelem a předsedou finančního výboru Městské části Praha – Suchdol Ing. Ondřejem Imlaufem. Tématem byly především kompetence a fungování finančního výboru, ale i otázky týkající se stavebních a dalších aktivit v obci.

Děkuji za možnost položit vám otázky týkající se vaší činnosti v čele finančního výboru MČ Praha-Suchdol. Byť je pochopitelné, že jste musel překonat nedobrý pocit poskytovat rozhovor novinám, které uveřejnily v komentáři týkajícím se možné stavební aktivity na parcele č. 2280/1 příspěvek podepsaný jménem „Monika“ o tom, že jste „jeden z těch, co si chce nahrabat“. Chtěl bych se vám za ten útok omluvit.

Čím si vysvětlujete, že si někteří lidé mohou myslet, že pomalu každý, kdo se stará o společné finance – předpokládám, že útok souvisí s vaší funkcí – musí nečestně myslet na vlastní prospěch?

Komentář ¸Moniky‘ musím samozřejmě důrazně odmítnout jako totální nesmysl. Je to hodně nefér, osočit někoho bez jakýchkoliv důkazů. Navíc každý má možnost při jakémkoliv podezření se obrátit na finanční nebo kontrolní výbor, či přímo na radu nebo starostu. Je důležité si vše ověřovat z více zdrojů.

Asi je to dobou, lidé jsou často nespokojeni a naštvaní. Pramení to i z velké politiky, kde proběhla řada korupčních kauz, které nebyly jasně uzavřeny a vysvětleny. Atmosféra podezírání a nedůvěry ve společnosti je vytvářena i některými politiky. A bohužel v našem případě i některými zastupiteli.

Co se Suchdola týče, tak jsem přesvědčen, že za mého působení ve finančním výboru je kontrola řádná a dostatečná a co se týká finančních prostředků, je vše transparentní.

■ Podle charakteristiky finančního výboru (FV) provádíte kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části. Třeba při zasedání 13. června 2016 jste se zabývali závěrečným účtem za rok 2015. Publikovaný návrh tohoto rozpočtu má deset stránek jednotlivých charakteristik, kam či odkud finance putují, či konkrétních položek často v řádu desítek miliónů. Prozraďte tedy čtenářům, jak se taková revize závěrečného účtu připravuje a jak probíhá?

Rozpočtem, který připravuje rada MČ, se zabýváme prakticky na každém našem zasedání. Ať už přípravou nového, nebo kontrolou průběžného čerpání probíhajícího roku. Jednou do roka se také setkáváme se správci jednotlivých kapitol rozpočtu (ekonomický, investiční úsek MČ, řediteli školek a školy). Co se týče závěrečného účtu, tak naše stanovisko vychází z nám předložené Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části, kterou provádí každým rokem Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Praha. Z kontrol za poslední léta vyplývá, že se žádných závažných pochybení městská část nedopustila. Jde spíše o věcné připomínky jako např. položka X má být v řádku 1 a ne v řádu 2. apod.

■ A co jste konstatovali?

Na základě zprávy o kontrole FV doporučil závěrečný účet zastupitelstvu schválit

■ Nakolik můžete jako finanční výbor ovlivnit možné rozdělení financí v obci? Přiznám se, když slyším lidi bydlící v obecních bytech o zvyšování nájmu, kladu si otázku, zda by obec neměla spíš vítat, že se lidé v jejich bytech nemusejí bát „zdražování“.

FV své stanoviska doporučuje. Jsme poradní orgán rady a zastupitelstva. Naše stanoviska a doporučení nejsou pro zastupitelstvo závazné. Jsme vlastně taková dozorčí rada podniku.  Jsem rád, že zastupitelstvo naše názory bere v úvahu a často je ve svých rozhodnutí akceptuje.

K  nájemnému v obecních bytech mohu uvést, že se neměnilo od roku 2011, kdy skončila tzv. deregulace a o jeho navyšování vedení městské části neuvažuje.

 

„Obec se musí chovat

jako správný hospodář.“

 

■ Takže v zákonném rámci nájem zvedat?

Obec se musí chovat jako správný hospodář, tzn. zajistit kvalitní správu objektů a vybírat odpovídající standardní nájem. Městská část v minulých letech do oprav a rekonstrukcí bytových domů investovala velké prostředky, které šetří nájemníkům peníze za energie. Instalovala se např. nová okna, proběhla rekonstrukce bytových jader, budovy jsou zateplené s novou fasádou, opravené střechy, výměna kotlů atd. Nyní se připravuje rekonstrukce elektrických rozvodů. Z proběhlých soutěží o nájem bytu vyplývá, že stávající výše nájmu odpovídá tržní ceně. Finanční výbor otázku navyšování nájmu v posledních letech neprojednával a tudíž ani nenavrhl vedení městské části jej zvyšovat.

■ V předposledním čísle Suchdolských listů se psalo třeba o diskusi týkající se dotací Horizontu, seniorskému centru Čs. církve husitské i konkrétní platby 20 Kč za dovoz jídla, který provádí zaměstnanec úřadu autem v režii úřadu. Oba požadavky výbor odmítl. Jak se při takových otázkách postupuje?

Myslím, že rozpočet je z velké části složen z položek, na kterých se shodneme všichni.  Jsou ale i položky rozpočtu, kde se názor na ně odvíjí i od politické příslušnosti a programu. To je třeba případ Horizontu, který je jediným pečovatelským domem na Suchdole. Podpora je již dlouhodobá a zatím se s ní počítá i nadále. Jsem přesvědčen, že taková služba musí být zachována.

Rozpočtem jsme se podrobně zabývali, pozvali jsme si na jednání i pana ředitele Horizontu  Mgr. Jiřího Přeučila, který nás s financováním Horizontu podrobně seznámil. FV uznal, že bez podpory MČ by pečovatelské centrum těžko fungovalo. FV výbor se Horizontem bude dále zabývat a bude hledat i jiné možnosti či formy financování této služby. To se konkrétně týká i platby za dovoz jídla.

■ Máte představu, jak probíhala jednání finančního výboru předtím, než jste byl zvolen do jeho čela? Podle seznamu členů je v něm i pan Václav Čížek, dlouholetý starosta hasičů i starosta obce, takže zkušenost jistě nechybí.

Než jsem byl zvolen na předsedu FV, tak jsem byl jedno volební období řadovým členem, takže samozřejmě představu mám. Předsedou jsem již druhé období. Jsem rád, že mezi členy výboru je i pan Čížek. O obci neví nikdo víc než starosta, ať bývalý nebo současný.  Ale jsem rád za každého člena, který si udělá čas a na jednání přijde. Stejně tak pan Jaroslav Štula, který je tajemníkem FV a je vedoucím ekonomického odboru MČ nebo pan starosta Hejl. Ještě doplním že FV má 9 členů (4 za SOS, 2 za ANO, 1 ODS, 1 ČSSD, 1 KDU-ČSL) a pro usnášeníschopnost musí být přítomno min. 5 členů výboru.

■ Jedná-li se o peníze, nebývá často nic jednoduché. Zaznamenali jste v uplynulých letech případné spory, a jak jste je řešili?

Za prvé bych chtěl všem členům i přítomným hostům na jednání poděkovat za korektní jednání. Snažím se, aby výstupy z FV byly pokud možno jednotné. Ale je jasné, že ne vždy se shodneme. Někdy daný bod vezmeme pouze na vědomí a konečné rozhodnutí necháme na zastupitelstvu. Pokud člen výboru požádá, je uveden jeho názor v zápise.

 

„Samozřejmě bych navýšil

příjmy rozpočtu!!“

 

■ S kterou výší položek v rozpočtu jste subjektivně spokojen, kterou byste nejraději zrušil a kterou navýšil?

Samozřejmě bych navýšil příjmy rozpočtu!! Jinak k sestavování rozpočtu nemám nějaké velké výhrady, myslím, že je vyvážený a odpovídá potřebám městské části v rámci daných možností.

■ Co možnosti naší obce limituje? A kde lze hledat budoucí možnosti?

Řekl bych, že nás limituje především příslušnost k hl. m. Praze, která peníze MČ přiděluje. Pokud by si MČ rozhodovala o svých penězích sama, tak by, co se týče např. výstavby kanalizace a oprav komunikací, to šlo určitě rychleji. Pokud jde o budoucí možnosti, moc jich při současném postavení městských částí nevidím. Asi bych se soustředil na pokračování v jednání městských částí s magistrátem o navýšení peněžních příspěvků na obyvatele, příspěvek by se měl zvýšit o pár set korun na obyvatele, a na další získávání grantů, ať už formou vlastního podání nebo s využitím Prahy. Určitě je dobré mít v šuplíku připravené projekty a sledovat vypsání dotačních programů a včas a efektivně na ně reagovat.

■ I podle programu posledního jednání výboru probíráte často převody pozemků. Nakonec jste se vyjadřoval k mé spekulaci, že by se na parcele č. 2280/1 za fotbalovým hřištěm mohlo v budoucnu stavět. Říkal jste, že byste byl první, kdo by byl proti. Proč obec zažádala o vyjmutí této parcely ze zemědělské půdy?

Jedná se o formalitu. Jelikož se na pozemku zemědělská činnost neprovádí, je potřeba, aby na katastru byl uveden správný popis využití pozemku.  Rozhodně žádná výstavba ani příprava pro stavbu se nepřipravuje. Nevím, kam na tyto informace lidé chodí. Opět doporučuji: „Vážení sousedé, ptejte se například na zasedání zastupitelstva, a nešiřte fámy.“

■ Na onom posledním zasedání jste se měli zabývat otevíráním obálek s nabídkami na prodej části městského pozemku (cca 12m2) parcelní číslo2371/3, k. ú. Suchdol na konci Gagarinovy ulice. Jak se posuzuje z pohledu finančního výboru takový záměr? A jak se pokračuje?

Na posledním jednání jsme odmítli jedinou podanou nabídku a to z důvodu výše částky, která byla za pozemek nabídnuta. Představa FV byla mnohem vyšší. V jednání je ještě možná směna pozemků. V těchto případech se snažíme vždy záměry posuzovat z pozice řádného hospodáře.

 

„…o stavebních projektech

rozhoduje komise územního rozvoje

dle územního plánu.“

 

■ Geolog a klimatolog Václav Cílek, který pracuje na kraji Suchdola v areálu Akademie věd ČR, mi řekl, že vnímá jako dobrou politiku radnice, pomalé zastavování volných ploch. Že nedovoluje ataky developerů s velkými projekty, které by razantně zvýšily počet obyvatel. I když mi přijde líto, že zelená plocha proti bazénu ČZU padla a na rostoucí stavbě je velký plakát Prodej bytů. Byť že prof. Makovička, autor projektu kampusu zemědělské školy s touto plochou počítal jako protipólem zelených ploch na dnešním Brandejsově náměstí. Podle kterých kritérií se rozhoduje o developerských projektech a jak jejich provedení může ovlivnit finanční výbor?

S panem Cílkem souhlasím, nejsem příznivcem velkých developerských projektů. Nepovažuji je za zvlášť přínosné. Jako zastupitel se k výstavbě samozřejmě vyjadřuji. Ale o stavebních projektech rozhoduje komise územního rozvoje dle územního plánu, toto není v kompetenci FV.  Vyjadřujeme se k finanční stránce dané věci.

A jak velký byl či je nebo bude přínos prodeje pozemku?

Konkrétně tento pozemek se prodal v roce 2014 za cca. 12.mil.korun. Finanční prostředky  se investovaly převážně do budovy základní školy, jako např. zateplení, financování v souvislosti s otevřením nových tříd, oprava výtahu, rekonstrukce šaten, oprava oken na staré budově, oprava střechy, nové sociální zařízení atd. Zkrátka na vše, na co nám nedá hl. město peníze, což platí obecně.

■ Kdybyste měl k dispozici 10 nebo třeba 50 miliónů, o jejichž rozdělení v obci byste mohl rozhodovat, jaké by byly vaše priority? První mě samozřejmě napadne oprava a výstavba komunikací a dostavba kanalizace. Ale například kanalizace je ostudou magistrátu HLMP. Ta už měla být dávno hotová.  Pokud by byly první dvě zmíněné priority hotové, tak bych si dovedl představit investovat např. do obnovy sportovního areálu u ZŠ a Sokolovny. Takový malý lehkoatletický areál s komplexním zázemím a víceúčelovým sportovním vybavením s využitím jak pro ZŠ, tak i pro suchdolské občany, by se mi tam velmi líbil. Dále pak určitě do úpravy prostranství Suchdolského náměstí, aby z něho bylo konečně skutečné náměstí.  Takže pokud má někdo volných 50 miliónů, sem s nimi!!

 

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna