Interpelace Ing. arch. Ivana Vavříka ze 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

Kdo nemluví pravdu a zachází svévolně s informacemi? Paní Imlaufová, nájemkyně komerční kavárny Kravál na větvi, žena zastupitele za SOS ing. Imlaufa, nebo pan starosta Hejl, vedoucí SOS na Suchdole?

 Citace z dopisu a následných vyjádření paní Imlaufové, které zaslala Suchdolským novinám 15.12.2016:

„Návrh na využití pronajatých prostor jsme předložily radnici a ta na základě našeho projektu vypsala výběrové řízení na pronájem těchto prostor. Toho jsme se, k našemu překvapení, zúčastnily pouze my. Bylo ovšem nutné velmi investovat. MČ nemohla tyto prostory na vlastní náklady opravit, ale slíbila slevu na nájemném, ve kterém zohlední naši investici. To, že bude takto zohledněna investice do pronajatých prostor, bylo již domluveno před podpisem smlouvy. Neměly jsme v úmyslu zainvestovat majetek MČ, můžete mi říct, proč bychom to proboha měly dělat, a kdo to kdy udělal?“

Pan starosta Hejl v odpovědi dne 27.2.2017

Před vyhlášením záměru ani před podpisem nájemní smlouvy nebyla ani nemohla být slíbena sleva na nájemném, nutnost provedení úprav investičního charakteru nezbytných pro změnu užívání, které překročily rámec běžných oprav, byla zjištěna až v průběhu adaptace prostor (jedná se o novou elektroinstalaci, nové rozvody vody a odpadu, přidání dvou WC nové podlahy)

Otázky:

Vzhledem k tomu, že se jednalo dle Stavebního zákona o změnu užívání, musel být před započetím rekonstrukce zpracován projekt autorizovaným inženýrem nebo architektem. Bez toho se nesmělo stavět. Projekt musel být minimálně projednán s hygienikem a hasiči (HZS) a Stavebním úřadem na Praze 6. To znamená, že vybudování WC, vody a kanalizace a elektroinstalací bylo jasné již z projektu ke Stavebnímu povolení. Elektroinstalace neodpovídaly současným požadavkům na revizi.

Takže je zcela nepravdivá informace pana Hejla, že provedení úprav nad rámec běžných oprav byla zjištěna až v průběhu adaptace prostor. Adaptace prostor nemohla být provedena bez projektu, který by neobsahoval výše uvedené skutečnosti. Nebo jste to dělali v rozporu se Stavebním zákonem? Předpokládám, že máte kolaudaci a že kavárna je používána v souladu se stavebním zákonem.

Elektroinstalace a stavební práce, stejně jako vybudování WC, vody, kanalizace a podlah dělala paní Imlaufová sama, nebo si najala firmu? Kde jsou od těchto prací faktury? Nebo se jednalo o daňový únik, tím že paní Imlaufová to dala stavebním firmám „bokem“?

„Rozpočet“ pana ing. Antonína Bernarda nemá žádnou vypovídací hodnotu pro snížení nájmu.

Tedy prosím do 10 dnů o předložení projektu ke stavebnímu povolení, pravomocné stavební povolení, kolaudační výměr a faktury dokládající provedené práce. Pokud neexistují faktury, tak se pravděpodobně jedná o daňový únik. (revize)

Závěr: snížení nájmu není založeno na pravdivých informacích, v rozpočtu MČ Suchdol chybí peníze za nevybraný nájem, které potom chybí například v podpoře sportu a kultury.

Pan starosta Hejl pravděpodobně porušil ustanovení zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tím způsobem, že se o svěřený majetek nestaral s péčí řádného hospodáře, jak přikazuje zákon.

Otázkou je, zda se náhodou pan starosta Hejl nedopustil i pletich ve výběrovém řízení. (Trestní zákoník, ČÁST DRUHÁ, HLAVA VI, Díl 3, § 257)

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  1. a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
  2. b) jako úřední osoba.

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  1. a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
  2. b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.

Dá se říci, že rozhodně pronajmutí obecního prostoru na hlavním Suchdolském náměstí na komerční kavárnu za 779,- Kč měsíčně, někomu neoprávněný prospěch z obecního majetku přinesl, zejména když vidíme, že v kavárnu provozuje místo paní Imlaufové pan Michal Novotný, který podle našich prověřených informací vystupuje a jedná jako nájemce kavárny. Nepronajímá paní Imlaufová náhodou prostory někomu jinému za jinou cenu?

V souvislosti s nakládáním s informacemi poněkud volným, ba přímo zavádějícím způsobem mám na pana starostu Hejla další dotaz:

Jedná se o leták nazvaný „Bezpečnostní rizika silničního okruhu na severozápadě Prahy“ vydaný v březnu 2006, který měl vystrašit občany z hlediska realizace mostu přes Vltavu a tzv. rizikových míst varianty obchvatu J vedeným v přes Suchdol v tunelu.

Cituji: „Požární bezpečnost a stabilita navržené konstrukce je nízká (odhad požární odolnosti mostu =15 min.)“

K tomu říkáme: Dle projekční dokumentace k mostu a požárně bezpečnostního řešení (PBŘ), které bylo řádně projednáno s HZS (Hasičským záchranným sborem) je požární odolnost mostu minimálně 40 minut. Zde zcela jasně nemluvíte pravdu.

Mezi další perly z repertoáru nepravdivých informací pana starosty Hejla na letáku lze zařadit i tuto: „Dalším zvláštním rizikovým faktorem je směrový souběh SO s projektovanou novou vzletovou a přistávací dráhou letiště Ruzyně, která měla být postavena před rokem 2010. Přestože právě kvůli RWY byl zrušen přiléhající úsek rychlostní komunikace R7 a provoz převeden na málo kapacitní větve mimoúrovňové křižovatky, i tak by musela být RWY oproti optimální délce zkrácena, protože i na západním konci je prostorově omezena. Přestože je SO navržen v zářezu, nelze vyloučit možnost záměny SO s přistávací dráhou! Provoz na silnici může také narušovat letecké navigační zařízení, a to v kritické fázi – při přistání. Zanedbatelné není ani riziko úlekových reakcí řidičů aut, neboť přistávací letadlo by bylo v místě křižovatky již těsně nad zemí…“

Náš komentář: všichni odborníci na leteckou dopravu a navigaci zcela vylučují narušení navigačního zařízení automobilovým provozem. Úlekové reakce řidičů aut jsou již zcela z říše surrealistických snů pana starosty Hejla.

A tak můžeme pokračovat dál a dál a dál…v nepravdivých výrocích pana starosty Hejla…

Ptám se proto:

Neslouží náhodou účelové a nepravdivé zacházení s informacemi panem starostou Hejlem k tomu, aby postrašil Suchdolské občany a byl opět pasován na jejich zachránce před obchvatem a letištěm, následně zvolen starostou, aby posléze mohl svým kamarádům a spolustraníkům SOS pronajímat obecní majetek za hubičku? Zatím co ostatní obyčejní občané v obecních bytech a prostorech platí řádný nájem a daně?                                                                                          

Ing. arch. Ivan Vavřík
11. dubna 2017

 

Zde je odpověď pana starosty Petra Hejla na výše uvedenou interpelaci z jednání ZMČ Praha-Suchdol dne 11. 4. 2017 k pronájmu prostor v budově radnice,
požární odolnosti ocelového patrového dálničního mostu přes Vltavu a křižovatky u letiště.

odpoved_interpel_170511_

pd_kavarna 130724

umcp6ost-souhlas

Komentářů ( 2 )

  1. / OdpovědětIvan Vavřík
    Jenom bych rád konstatoval, že pan starosta Hejl mi neodpověděl na to, co jsem se ptal, viz rozbor našeho právníka: Za situace, kdy je vyhlášen záměr, kde se jasně stanoví podmínky pronájmu a následně jsou měněny zcela jednoznačně ve prospěch nájemce po podepsání smlouvy, je to v rozporu se zákonem. Pokud by było hned již v záměru uvedeno, že MČ bude ochotna posléze "refundovat" náklady účelně vynaložené nájemcem pro to, aby prostory mohly být vůbec využity ke stanovenému účelů pronájmu, zcela jistě by se přihlásilo hodně zájemců (de facto počáteční sponzoring jejich činnosti ze strany MČ) – v tomto ohledu tedy všichni potencionální zájemci, kteří by se za takových podmínek přihlásili, tak byli uvedeni v omyl a diskriminováni, neboť neměli žádné zákulisní informace a přísliby změny nájemní smlouvy. Nájemci byli seznámeni se stavem nebytového prostoru a se svými povinnostmi v okamžiku podpisu smlouvy. Je skutečně neortodoxním řešením měnit podmínky pronájmu v nadcházejícím půlroce a jako hlavní důvod uvádět, že i když měl pronajímatel zajistit na vlastni náklady kolaudaci, aby mohl prostor užívat, učinil tak, ale bude vše nyni proplaceno formou slevy z nájmu…domníváme se, že změna podmínek záměru tímto způsobem není možná. Rovněž tímto jednáním dochází ke škodě způsobené MČ Suchdol tim, ze dochází k vynaložení prostředků MČ Suchdol na tento účel již nyní a nikoliv až po skončeni najmu. Není možné někomu pronajmout nepojízdné auto za dobrou cenu s podmínkou, že si jej na vlastní náklady opraví, aby mohlo jezdit a pak mu jej nechat v užívání a zaplatit za něj opravu. Na takovou nabídku by se jistě přihlásilo nepřeberně mnoho zájemců, pokud by o takových podmínkách věděli dopředu. Z toho důvodu podávám na starostu Petra Hejla trestní oznámení. Vavřík
  2. / OdpovědětIvan Vavřík
    PODAL JSEM TRESTNÍ OZNÁMENÁ NA NEZNÁMÉHO PACHATELE , který pravděpodobně porušil ustanovení zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tím způsobem, že se o svěřený majetek nestaral s péčí řádného hospodáře, jak přikazuje zákon. (byl pronajmout prostor komerční kavárny o výměře cca 70 m2 na hlavním náměstí na Suchdole za 779,- Kč na měsíc přesto že nájem obvyklý je v těchto místech cca 15 000,- až 20 000,- Kč za měsíc) Dále se domníváme, že tento pachatel dopustil i pletich ve výběrovém řízení. (Trestní zákoník, ČÁST DRUHÁ, HLAVA VI, Díl 3, § 257) 1. záměr (na Úřední desce dne 25. 4.2013) na pronájem nebytových prostor jasně stanovil závazek nájemce zajistit kolaudaci nebytových prostor na účel pronájmu a provést stavební úpravy na vlastní náklady a vlastními silami pro jiný účel užívání. 2 . první nájemní smlouva z 18.6.2013 stanoví, že nájemce se zavazuje zajistit kolaudaci pro účel pronájmu a dle čl. III. 5. provede na vlastní náklady a vlastními silami úpravu nebytových prostor pro jiný účel užívání. 3. dodatek ke smlouvě z 18.12. 2013 nahrazuje ustanoveni odst.5 článku 3 původní smlouvy. 4. v tomto novém ustanovení odst. 5 článku 3 se uvádi, že prostor je ve stavu, který neumožňuje jeho využívaní pro účely pronájmu a následuje dokonalý protimluv – Podle ZÁMĚRU (a smlouvy z 06/2013) měl nájemce zajistit kolaudaci na vlastní náklady….Dodatek to v novém navrhovaném ustanoveni vyslovně zmiňuje "nájemce provedl na vlastni náklady…..tedy pokud by byly podminky ZÁMĚRU splněny. To co následuje poté, je v jasném rozporu s tím, co bylo uvedeno v záměru. 5. náklady jsou doloženy "posudkem", ale ne skutečnými fakturami, který se výrazně přibližuje částce na které se dohodli (rozpočet Ing. Bernard je 297 372,15,-Kč z 11/2013), o čemž mluví paní Imlaufová dne 2.12.2016, (MČ rozhodla, že nám sleví pouze nejnutnější náklady spojené s technickým zhodnocením budovy, necelých 300 tisíc. Určitě bychom byly vděčné za větší podporu vzhledem k tomu, že náš projekt má sloužit veřejnosti, a ne být výdělečný, ale riskly jsme to) Porušení občanského zákoníku Občansky zákoník ve svém ustanovení § 667 ale hovoří jasně – žádný závazek k úhradě nákladů není uveden ani ve Smlouvě, ani v Záměru…tedy jediným řešením by tedy byla situace požadovat protihodnotu až po skončení nájmu. Tím pravděpodobně byla naplněna skutková podstata trestného činu. Ivan Vavřík

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna