Šestáková studánka

Cesta za studánkami v Šárce

Vycházka k šáreckým studánkám s ukázkami jednoduchého laického měření fyzikálních parametrů vody s drobnými soutěžemi pro všechny věkové kategorie se koná v sobotu 20. května od 10:00 do 15:00 hodin.

 

Pořádají Mladí ochránci přírody. Příspěvek ÚMČ: 24,-Kč. Vycházka k šáreckým studánkám s ukázkami jednoduchého laického měření fyzikálních parametrů vody s drobnými soutěžemi pro všechny věkové kategorie. Další podobné vycházky za studánkami Prahy 6 budou následovat. Skupiny alespoň 10 osob si mohou dohodnout individuální termín – v sobotu, v neděli nebo v pracovní den.

Společně můžeme jít objevovat studánky nejen do Šárky, ale i jinam. Stačí se ozvat emailem na CDM@emop.cz nebo telefonem ( 606 900 286). Těšíme se!

 

 

K ilustrační fotce: Šestákova studánka

Charakteristika: studánka se nachází v nadmořské výšce 319 m, je chráněna kamennou klenutou kobkou. Hloubka vody je cca 30 cm. Rozbor vody: voda je pravděpodobně chemického typu vápenato – hořečnato  – uhličitano  – síranového typu se slabě alkalickým pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy dusičnanů, chloridů a iontů železa jsou vyšší, než připouští vyhláška o pitné vodě. U všech látek jde cca o 30% navýšení. Chloridy zřejmě pocházejí ze zimního solení. Slabě zvýšené obsahy iontů železa jsou ovlivněny přírodně zvýšeným pozadím, způsobeným geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.

V podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což prokazuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Z ostatních sledovaných antropogenních kontaminantů (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zde byly v roce 1994 naměřeny zvýšené obsahy trichlorethenu, terachlorethenu a trichlormethanu, které pocházející z odmašťovacích přípravků.

Vydatnost pramene: Vydatnost tohoto pramene je do 0,1 l/s. V posledních letech však tato vydatnost výrazně klesá.

Víte, že Jméno získala po svých posledních vlastnících, i když lidem v šáreckém údolí sloužila již od pravěku jako pastevecké napajedlo? S mizícími pastvinami se studánka postupně proměnila v bahniště a zmizela pod porostem.

Studánka byla obnovena až v roce 2004 studánka Hnutím Brontosaurus, portál a zídku v roce 2005 upravil podnik Lesy hl. m. Prahy.

Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP http://envis.praha-mesto.cz.

 

Zdroj: text i foto m.taggmanager.cz/

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna