Podle NSS kasační stížnost Suchdola a spol. proti okruhu nebyla důvodná

Suchdolským novinám se podařilo získat celý text rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci kasační stížnosti městských částí hlavního města Prahy, obcí a jednotlivců proti zákonnosti AZÚR zastupitelstvem města Prahy. Prakticky však s argumenty proti myšlence dostavby pražského okruhu NSS ve vysvětlení čítajícím 79 stran konstatoval, že kasační stížnost není důvodná.

 

Nejvyšší správní soud zdůraznil, že kasační stížnost je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského (resp. městského) soudu (§ 102 s. ř. s.). Soudní ochrana veřejných subjektivních práv stěžovatelů (§ 2, § 101a odst. 1 věta první s. ř. s.) jim byla poskytnuta již projednáním Návrhu městským soudem. Důvody kasační stížnosti se proto musí odvíjet zejména od tvrzeného pochybení městského soudu, který se měl vadným, resp. nezákonným způsobem vypořádat s návrhovými body směřujícími proti napadené části AZÚR (§ 101b odst. 2 s. ř. s.).

 

Jinými slovy, stěžovatelé jsou povinni tvrdit některý z důvodů podle § 103 odst. 1 s. ř. s. týkající se řízení vedeného městským soudem anebo rozhodnutí soudu, nikoliv napadené části AZÚR jako takové. Uvedení konkrétních důvodů kasační stížnosti není možné bez dalšího nahradit zopakováním návrhových bodů či argumentace předestřené v řízení u městského soudu (jakkoliv propojené s obecným tvrzením, že se s argumentací městský soud vypořádal „nedostatečně anebo nezákonně“). Stěžovatelé napadli rozsudek městského soudu z důvodů, které výslovně nepodřadili pod žádný z důvodů podle § 103 odst. 1 s. ř. s.

 

Lze však učinit závěr, že rozsudek městského soudu je napadán z důvodů podle písm. a), b) a d) citovaného ustanovení. Zároveň je ovšem třeba zdůraznit, že kasační stížnost stěžovatelů z převážné části spočívá právě v opakování argumentace předestřené v řízení před městským soudem. Spíše než o tvrzení konkrétních pochybení městského soudu se tak jedná o výtky proti obsahu napadené části AZÚR či postupu jejího pořizování. Těmi se již velmi pečlivě a podrobně zabýval městský soud v napadeném rozsudku. Kasační argumentaci stěžovatelů by tedy z převážné části bylo možné vypořádat pouhým zopakováním závěrů městského soudu.

 

Celý text s podrobným vysvětlením důvodů rozhodnutí zde:

Rosudek NSS ve věci žaloby Suchdola a spol.

 

 

Jak konstatovaly SN v poznámce týkající se oznámení rozsudku ze dne 5. 6. 2017

http://www.suchdolskenoviny.cz/2017/06/05/nejvyssi-spravni-soud-zverejnil-rozhodnuti-o-kasacni-stiznosti-suchdola-a-spol-proti-prazskemu-okruhu/

vzhledem k rozhodnutí senátu Městského soudu Praha ze dne 26. 2. 2016 „muselo být každému soudnému člověku jasné, že proti jeho argumentaci není šance se žádným protestem uspět. Fanatik neposlouchající argumenty soudkyně a vnímající jen sebe sama však takového úsudku není schopen.“

Ukázalo se, že Městské části Praha – Suchdol, Praha – Ďáblice, Praha 20, Praha – Lysolaje, Praha – Nebušice, Praha – Satalice, Praha – Vinoř a obce Jenštejn, Přezletice, Radonice a Obec Podolanka se přesto připojili pan Jiří Elicar, Praha-Suchdol, Robert Kuncíř, Praha 9 – Černý most, Markéta Mádrová, Praha-Dubeč, Miroslav Mevald, Praha-Běchovice, Ondřej Satrapa, Praha-Suchdol a paní Jitka Tichá, Praha – Dolní Počernice si vybrali zastoupení JUDr. Michalem Bernardem, PhD, se sídlem v Táboře, jehož zdůvodnění kasační stížnosti NSS komentoval slovy:

Uvedení konkrétních důvodů kasační stížnosti není možné bez dalšího nahradit zopakováním návrhových bodů či argumentace předestřené v řízení u městského soudu (jakkoliv propojené s obecným tvrzením, že se s argumentací městský soud vypořádal „nedostatečně anebo nezákonně“). Stěžovatelé napadli rozsudek městského soudu z důvodů, které výslovně nepodřadili pod žádný z důvodů podle § 103 odst. 1 s. ř. s.“

 

Jak vyplývá z rozsudku NSS, vedení naší radnice zvolilo odborníka specializovaného na ochranu životního prostředí. Nakonec v době „politicky zeleného období“ části vedení suchdolské radnice pracoval na Ministerstvu životního prostředí jako právník odboru ochrany ovzduší, kde zabezpečoval právní a legislativní agendu ochrany ovzduší. Intenzivně se zabýval přípravou nového zákona o ochraně ovzduší, metodickým vedením orgánů ochrany ovzduší a právním výkladům v dané oblasti. Byť je advokátem s licencí od roku 2013, NSS věcně konstatoval, že nedokázal v textu kasační stížnosti ani formálně naplnit její zdůvodnění.

 

Redakce SN

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna