Diskuse: K představení navrhovaných změn územního plánu v souvislosti s vedením tramvajové trati z Podbaby do Suchdola a plánovanou zástavbou čtvrti Nový Sedlec

Vedení městské části Praha – Suchdol spolu s hlavním městem Prahou a Institutem plánování a rozvoje a dále zástupcem zpracovatele studie architektonické kanceláře D3A představili ve středu 25. října od 19 hodin ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici přítomným občanům studii ke změně územního plánu týkající se možnosti zavedení tramvajové trati z Podbaby do Suchdola a související zástavbou území v okolí dnešní suchdolské střelnice „čtvrť Nový Sedlec“.

 

Prezentaci obecně uvedl starosta Petr Hejl, dále se vyjádřila přítomná náměstkyně primátorky Petra Kolínská spolu s přítomným zástupcem Institutu plánování a rozvoje.

 

Jak vyplývá z vyjádření pana starosty, příp. dalších včetně společnosti Ropid, tak již bylo ohledně možnosti zavedení tramvajové linky na Suchdol zpracováno přes 20 studií včetně dříve projednávané studie EPTA, nicméně tato aktuálně prezentovaná studie má dle předkladatelů ambici řešit komplexně jak zavedení zmíněné tramvajové linky, tak otázku zástavby „Nový Sedlec“ a také navazující parkoviště P+R na Výhledech.

 

 

Samotnou studii podrobně představil spolu s interaktivním zobrazením zástupce zpracovatele studie architekt Jaroslav Zima (D3A).

 

    

 

Trasa tramvajové linky by navázala na dnešní ukončení smyčky v oblasti Podbaba a dále by pokračovala podél řeky a následně do kopce na Suchdol.

Předem je jistě nutné souhlasit, že vedení tramvajové linky podél břehu Vltavy není jednoduchou záležitostí. Je nutné do relativně stísněného prostoru mezi železniční trať a břeh Vltavy umístit další cestu pro automobilovou dopravu a nové dopravní těleso, tedy tramvajovou trať, a dále také řešit otázku pěších a cyklistů, a to za situace možného nebezpečí povodní.

Předkládaná studie proto navrhuje zvednout tramvajové těleso nad úroveň povodně 2002, prakticky do výšky kolejí železniční trati, včetně možnosti napojení na odbočku tramvaje na navrhovaný most vedoucí k zoologické zahradě v Troji.

Aktuální studie předpokládá umístění tramvajové trati na zastropený tunel, kdy část automobilové dopravy směřující do centra „zmizí“ v tomto novém tunelu. Ve směru na výjezdu z města by tak zůstal jeden jízdní pruh s minimální šířkou umožňující odstavení porouchaného automobilu. Tímto by se podařilo značně redukovat vyasfaltované plochy komunikací a část území mezi novou tratí a jednosměrnou vozovkou by bylo možno „vrátit“ přírodě.

 

Podél tramvajové trati, v podstatě na její úrovni by také zároveň vedla stezka pro pěší a cyklisty.

 

Do oblasti Nového Sedlece by tramvaj přijížděla po novém mostě vedeném nad koridorem železnice. V tomto území následně čeká tramvajovou linku problematická cesta, zejména s ohledem na vysoké převýšení, včetně několika terénních zlomů a obrovských hald dřívějších navážek.

 

Předkládaná studie řeší tento problém úpravou půdorysné stopy tramvajové trati tak, že jsou do prostoru mezi trať a zajišťující zeď vestavěny objekty / obytné domy tak, že čelem k opěrné zdi jsou situovány chodby a nad nimi již vystupuje dům, a to od cca třetího patra oproti přední jeho části, přičemž k tramvajové trati je dům obrácen celou fasádou s okny.

 

Co se týče následného průběhu tramvajové linky Kamýckou ulicí, preferuje studie středové uspořádání uličního profilu. Tramvajová trať je navržena v úseku od tramvajové smyčky na Výhledech až k místu odbočení tramvaje k plánované nové zástavbě uprostřed ulice, přičemž jízdní pruhy pro auta jsou vedeny po obou stranách tramvajové trati, což umožňuje plynulý vjezd do garáží či odboček.

 

Problematika Brandejsovo náměstí, jehož současný dopravní stav není opravdu uspokojivý, resp. je spíše tristní, by byla řešena rozdělením automobilového provozu do dvou pruhů tak, aby došlo v podstatě k vybudování kruhové objezdu, v jehož středu bude zastávka tramvaje. Součástí plánového řešení může být i vybudování kruhového objektu zejména občanské vybavenosti.

 

Konečně studie zmiňuje ukončení plánované tramvajové trasy a to na území Výhled, kde se počítá s výstavbou několik staveb občanské vybavenosti a parkovacího domu P+R. Studie zároveň zmiňuje zavedení mini či minibusů pro svoz obyvatel k tramvajovým zastávkám z ostatních částí Suchdola.

 

 

Podrobně lze informace ke studii dohledat na stránkách městské části:

http://www.praha-suchdol.cz/index.php?md=htmtxt&fn=show&dt=91&sc=&ln=cz&sc=general

 

K PROBĚHNUVŠÍ DISKUSI PO PREZENTACI STUDIE

 

Hlavní město Praha plánuje zavedení tramvajové linky zejména s ohledem na potřebu řešení otázky lepší přepravy studentů na ČZÚ a s tím souvisejí otázky omezení autobusových linek v okolí Vítězného náměstí.

Také pro řadu suchdolských je cesta busem z Podbaby na Dejvickou někdy „drama“, přestoupit na tramvaj či risknout možné čekání v koloně (částečně již řešeno pruhem pro bus).

 

Nicméně zároveň je potřeba vzít do úvahy také názor obyvatel zejména městské části Praha – Suchdol, kdy tato věc částečně dopadá i na městskou část Praha – Lysolaje.

 

Osobně mám za to, že příp. zástavba „Nový Sedlec“ (plánovaný počet obyvatel cca 3 – 5 tisíc) nemusí mít na naší městkou část v podstatě žádný dopad, tedy za předpokladu její „soběstačnosti“ v občanské vybavenosti, mateřské školky a příp. i základní školy, viz výše. Plánovaná tramvajová linka právě s ohledem na strmost stoupání do Suchdola protíná toto území (eliminuje se tak problém se stoupáním), plánovány jsou zde dvě zastávky.

 

Při posuzování variant řešení stávajícího problému je nutno vzít do úvahy také jiné možnosti, zejména v souvislosti s rozvojem nových technologií, což může představovat např. moderní verze trolejbusů, apod. Možnost prodloužení linky metra zmíněna některými diskutujícími není zřejmě reálná varianta.

 

Obecně lze souhlasit s tím, že nemůže dojít ke zhoršení podmínek dopravy pro suchdolské a dále také, že plánované P+R parkoviště nemůže znamenat další zásah do životního prostředí na Suchdole. Nicméně současná situace na Kamýcké a parkování nerezidentů v okolních ulicích asi nemůže být horší.

 

Osobně považuji za zásadní problém (pokud připustíme variantu tramvajové linky) skutečnost, že trasa linky vede pouze Kamýckou a z dopravní obslužnosti tak vyřazuje 2/3 suchdolských, na což přítomný zástupce IPRu s úsměvem sdělil, že zadání studie ze strany IPRu, resp. hlavního města Prahy, bylo takové, aby byla řešena výše popsaná otázka přepravy studentů ČZU a související řešení omezení autobusových linek v Praze 6.

 

Na můj návrh / dotaz, zda není možné počítat s odbočkou z Brandejsova náměstí také na Internacionální, která by dále vedla okolo základní školy a dále obloukem okolo Brandejsova statku (v některém úseku třeba i jednokolejně) k plánovanému ukončení či smyčce na Výhledech mi odpovězeno nebylo.

 

Osobně se domnívám, že takto provedená varianta (její technické řešení nepředjímám) by mohla dopravně obsloužit velikou část celého Suchdola a omezit tak provoz desítek mini / midi busů kroužících úzkými uličkami Suchdola za účelem svozu obyvatel k tramvajovým zastávkám.

 

Martin Šíp

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna