Čtvrteční zastupitelstvo přijalo preventivně rozpočtové provizorium pro rok 2018

Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol ve čtvrtek 9. listopadu rozhodlo o přijetí rozpočtového provizória pro rok 2018, z preventivních důvodů obavy, že Magistrát hl. města Prahy nestihne přijmout včas rozpočet. Rozhodovalo také o výši odměňování zastupitelů, komisí, výborů a zvláštních orgánů MČ. V průběhu interpelací se ptal zastupitel ing. Ivan Vavřík starosty ing. Petra Hejla, zda vezme na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu, který konstatoval, že vedením obce napadený dokument Aktualizace zásad územního rozvoje Prahy týkající se vedení silničního okruhu pod Suchdolem ve variantě J je platný a závazný pro další rozvoj Hlavního města Prahy a Suchdola?

 

Zastupitelstvo jednalo podle plánu:

 

  1. Diskuse
  2. Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2018
  3. Přijetí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci fitparku
  4. Vyhodnocení záměru na prodej parcely č. 2323/6 v k.ú. Suchdol, ul. Do Vrchu
  5. Změny v odměňování zastupitelů, komisí, výborů a zvláštních orgánů MČ
  6. Informace k memorandu o rozšíření Čističky odpadních vod (ČOV) v Roztokách
  7. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
  8. Interpelace

 

V rámci úvodní diskuse se zastupitel Marek Bor ptal na Plán prevence kriminality, který přijala Rada MČ na 145. zasedání, co konkrétně tento plán obsahuje? Odpovídala zástupkyně starosty ing. Věra Štěpánková, že jde o čistě edukační program, který má vzdělávat seniory a další rizikové skupiny o nebezpečí kriminality. Tento plán je financován grantem z Magistrátu hl. města Prahy.

 

Rozpočtové provizorium bylo přijato jako čistě preventivní opatření, pokud by magistrát nestihl včas letos schválit svůj rozpočet na příští rok. Pro hlasovali všichni zástupci SOS + radní Jan Zoubek, zdrželi se Marek Bor, ing. Ivan Vavří a MgrA Veronika Žilková-Stropnická.

 

Magistrát hl. města Prahy nabídl naší MČ příspěvek ve výši 600 tisíc Kč na stavbu fitparku, který bude stát v ulici na Rybářce. S návrhem souhlasili všichni přítomní. Plán je uveden v příloze.

 

O ODMĚŇOVÁNÍ SE ROZHODLO JEN NAPŮL

 

O výši odměňování se vedla největší diskuse. Finanční výbor (FV) doporučil zvážit změnu odměňování zastupitelů, komisí, výborů a zvláštních orgánů MČ. Dále požádal radu MČ o zodpovězení následujících otázek:

Jaké jsou výše odměn např. v sousední MČ Lysolaie a Dejvic?

Bylo by možné snížit náklady na činnost přestupkové komise například tím že by ii pro naší MČ vykonávala jiná MČ?

 

Bohužel ani na jednu z otázek (FV) zastupitelé nedostali odpověď, až paní ing. Jana Hanusová, členka FV a účastník z veřejnosti informovala přítomné, že si zjistila, jak je to v případě sdílení přestupkové komise.

Vzhledem k tomu, že zastupitelé neměli dostat podkladů k rozhodování, navrhl Marek Bor rozdělení tohoto bodu na dvě části. Byla schválena případná odměna pro nově vybranou přestupkovou komisi od roku 2018 (15 000,- měsíčně pro předsedu) a zastupitelé odložili bod týkající se odměňování zastupitelů.

 

K odloženému bodu zavázali radu připravit následující podklady:

Jaké náklady v rámci ročního rozpočtu bude představovat navýšení mzdy jen u uvolněných zástupců, které je ze zákona a nelze o něm jednat.

Jaké náklady v rámci ročního rozpočtu bude představovat navýšení mzdy i neuvolněných zástupců o 50% proti současnému stavu

Jaké náklady v rámci ročního rozpočtu bude představovat navýšení mzdy podle maximálních tarifních odměn daných novým nařízením vlády.

Toto bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

 

Ohledně rozšíření ČOV v Roztokách přednesl ing. Václav Vik memorandum, které vzalo zastupitelstvo na vědomí. Jeho znění uvádíme v příloze.

 

Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období vzalo zastupitelstvo na vědomí

 

 

INTERPELACE OHLEDNĚ RESPEKTOVÁNÍ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, STANOVISKA MINISTRA STROPNICKÉHO I PROTESTŮM OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SOUTĚŽE KE HŘBITOVU

 

Zastupitel ing. Ivan Vavřík přednesl interpelaci týkající se stanoviska starosty ing. Petra Hejla, zda vezme na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu, který konstatoval, že vedením obce napadený dokument Aktualizace zásad územního rozvoje Prahy týkající se vedení silničního okruhu pod Suchdolem ve variantě J je platný a závazný pro další rozvoj Hlavního města Prahy a Suchdola. Zároveň žádal o odpověď na předcházející interpelaci, kterou nepovažoval za dostačující.

Vzhledem k přehlížení položených otázek ji zveřejníme samostatně.

 

MgrA Veronika Žilková-Stropnická  se ohradila proti odpovědi starosty na minulou interpelaci, kde zmiňoval, že proti okruhu přes Suchdol je i její manžel, ministr obrany Martin Stropnický. Zároveň požádala starostu, aby toto své tvrzení doložil.

 

Marek Bor žádal vysvětlení k napadání výběrového řízení architektonické soutěže ke hřbitovu, které vznesl jeden z účastníků tendru. Důvodem stížnosti je údajné hlasování náhradníků poroty ve chvíli, kdy byla porota v plném počtu, tedy by jejich hlasy měly být neplatné.

Rada na tuto stížnost údajně reagovala odpovědí v dopise, ale jeho znění zastupitelům nakonec nebylo nepřečteno.

Další zastupitelstvo bude 25. ledna 2018.

 

Všem tématům interpelací se redakce bude věnovat zvlášť.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna