Informace: Odpověď neodpověď starosty ing. Petra Hejla ohledně interpelace zastupitelů MČ Praha-Suchdol

Čtenářský ohlas prezentace interpelací a diskuse na jednání zastupitelstva obce dne 9. listopadu týkající se otázky, zda bude starosta ing. Petr Hejl respektovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, přiměl redakci k publikaci interpelace zastupitelů ze dne 14. září 2017 i starostovy odpovědi na ni. Čtenář sám může posoudit, zda byl na místě začátek další interpelace ing. Ivana Vavříka: „Vážený pane starosto, musím konstatovat že na mojí interpelaci ze dne 14. 9. 2017 jste v podstatě neodpověděl…

Za prvé jsem se ptal, zda vezmete již na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu, který konstatoval že Vámi napadený dokument Aktualizace zásad územního rozvoje týkající se vedení silničního okruhu pod Suchdolem variantě J je platný a závazný pro další rozvoj Hlavního města Prahy a Suchdola?“

 

INTERPELACE ZASTUPITELŮ ING. IVANA VAVŘÍKA A MARKA BORA ZE DNE 14.9.2017 

Vezme již pan starosta Hejl na vědomí, že rozsudek Nejvyššího správního soudu pohřbil jeho nereálné sny o variantě Ss a potvrdil definitivně trasování silničního okruhu ve stopě J pod Suchdolem? Nebo bude i nadále vyhazovat peníze suchdolských občanů na nesmyslné a předem prohrané soudy?

25. května 2017 rozhodl nejvyšší správní soud v Brně, že kasační stížnost starosty Hejla a spol není důvodná a proto ji v souladu s § 110 odt. 1 s.ř.s. zamítl. Zároveň sdělil, že proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné §53 odst. 3 a §120 s.ř.s.

 

Cituji

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl právní věci navrhovatelů (Hejl a spol.) takto: Kasační stížnost  Hejla a spol. se zamítá.

 Citace z rozsudku:

1.a.4. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[53] Nejvyšší správní soud konstatuje, že argumentace Hejla a spol. je velmi obecná a formalistická. Hejl a spol. v Návrhu ani kasační stížnosti neuvedli žádné konkrétní tvrzení, jakým způsobem mělo být zasaženo do jejich veřejných subjektivních práv (ani obecně, natož pak ve vztahu k tomu, že Hejl a spol. jsou obce, městské části hl. m. Prahy a fyzické osoby, jejichž práva jsou z povahy věci odlišná). Jinými slovy, Hejl a spol. věcně neuvedli nic relevantního pro posouzení míry pochybení Hlavního  města Praha, jejíž překročení by mělo vést ke zrušení napadené části Aktualizace zásad územního rozvoje (AZUR) kde je stabilizována dopravní varianta J pod Suchdolem .

Takový požadavek  Hejla a spol nemá oporu v zákoně a lze jej označit za absurdní.

K tomu Nejvyšší správní soud uvádí, že Hejl a spol. (opětovně) dezinterpretují, co uvedl městský soud.)..

Nejvyšší správní soud žádné takové podstatné porušení neshledal.

[58] Ze všech uvedených důvodů nejsou námitky Hejla a spol. důvodné.

[64] Jak správně uvedl již městský soud v napadeném rozsudku, Hejl a spol.  pouze konstatovali nezveřejnění výše specifikovaných výkresů v elektronické podobě, aniž by uvedli jakékoliv konkrétní dotčení svých práv.

[78] Námitka Hejla a spol. je tedy nedůvodná.

 

1.d.4. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[85] Argumentace Hejla spol. předestřená v rámci tohoto bodu je značně nekoncepční.

[91] Ze všech uvedených důvodů nejsou námitky Hejla a spol. důvodné.

 

 

Ani výše uvedenou námitku 
Hejla a spol. 
Nejvyšší správní soud 
neshledal důvodnou“

 

1.e.3. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[96] Pokud Hejl a spol. v kasační stížnosti v bodě 1.e. argumentují tím, že posouzení variant ve VVURÚ je věcně nesprávné a uvádějí jakési obecné hodnocení některých částí VVURÚ, vede to Nejvyšší správní soud ke dvěma závěrům. Zaprvé, není pravdou, že by nebyly hodnoceny varianty trasování SOKP, jak plyne z již uvedeného, neboť sami Hejl a spol., byť velmi obecně, s provedeným hodnocením polemizují. Zadruhé, Nejvyšší správní soud postrádá bližší logickou souvislost a nosný bod argumentace, jíž se Hejl a spol. snaží prokázat nezákonnost v podobě chybějícího podkladu.

 

2.5. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[109]. Hejl a spol. však v kasační stížnosti opomněli uvést, z jakého důvodu by mělo být posouzení provedené městským soudem nezákonné, resp. jaké negativní dopady PÚR ČR 2008 vyvolává, a již vůbec nespecifikovali, jak by se takový tvrzený nedostatek mohl dotknout jejich veřejných subjektivních práv.

 

3.4. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[120] Nejvyšší správní soud souhlasí s městským soudem, že námitka Hejla a spol. je inkoherentní s námitkou předcházející a je poněkud obtížně uchopitelná. Hejl a spol. patrně spatřují rozpor grafické a textové části PÚR ČR 2008 v tom, že podle textové části je přípustná základní i regionální varianta SOKP, zatímco grafická část závazně připouští pouze základní variantu. Takto obecně formulovaná námitka Hejla spol., z níž neplyne, jakým způsobem mají být Hejl a spol. dotčeni na svých veřejných subjektivních právech, nemůže vést k závěru, jež by vedly ke zrušení Hejlem a spol. napadené části AZÚR.

 

[122] S ohledem na uvedené není námitka Hejla a spol. důvodná.

 

[132] Argumentace Hejla a spol., že nevymezení určité plochy jako plochy nadmístního významu mohlo zkreslit výsledky VVURÚ (vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území), neobstojí, jak správně konstatoval městský soud.

 

4.5. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[134] Nejvyšší správní soud znovu opakuje, že jednotliví stěžovatelé vedeni Hejlem  opomněli tvrdit (natož pak prokazovat), jak konkrétně měli být dotčeni na svých hmotných právech  a jejich argumentace v kasační stížnosti je značně obecná.

[147] Z VVURÚ (vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) jednoznačně vyplynulo, že oddálení SOKP dále od Prahy  (varianta Ss) by vedlo k nežádoucímu vyššímu zatížení Městského okruhu uvnitř hl. města Prahy, k přitížení dalším komunikacím v silně urbanizovaném území ve vnitřní části Prahy, ke ztrátě významné části funkcí SOKP (např. rozvod vnější zdrojové a cílové dopravy, realizace 5 As 49/2016 některých vnitroměstských dopravních vztahů mezi okrajovými částmi Prahy, omezení krizových situací v dopravě na stávající dopravní síti v centrální části Prahy, vytvoření podmínek pro rehabilitaci některých uličních prostorů a veřejných prostranství) a ke snížení atraktivity polohy vůči jádrovému městu. V AZÚR  (aktualizace zásad územního rozvoje) je upřednostněn zájem města jako celku, přitom jsou řešeny také lokální dopady. Jakkoliv se jeví z lokálního pohledu logické odmítání realizace nové dopravní infrastruktury z titulu ovlivnění standardů životních podmínek některých městských částí, z celoměstského měřítka jde o neudržitelný postup, který by v podstatě vedl k paralyzaci rozvoje a naplňování cílů města.

 

5.5. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[151]  Názor Hejla a spol.  zdejší soud po prostudování spisu ve shodě s městským soudem nesdílí.

[165] Ke konstatování Hejla a spol., že na posouzení variant má vliv také posouzení vlivů na území NATURA 2000, Nejvyšší správní soud uvádí, že takovou argumentaci stěžovatelé (v této souvislosti a v tomto bodě) v Návrhu neuplatnili. Jedná se tedy o námitku ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s. nepřípustnou.

[166] Ani výše uvedenou námitku Hejla a spol. Nejvyšší správní soud neshledal důvodnou.

 

7.5. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[183] Již městský soud přiléhavě poznamenal, že tento návrhový bod (a stejně tak kasační stížnost v tomto bodě) v sobě obsahuje několik rovin námitek, v nichž stěžovatelé přecházejí od jednoho tématu k jinému. Tvrzení Hejla a spol. jsou značně nekonzistentní, což velmi komplikuje soudní přezkum, jeho racionalitu a přehlednost.

[184] Hejl a spol. opakovaně opomíjí spojovat svou argumentaci se specifikací, jak konkrétně mělo být namítanými nezákonnostmi zasaženo do jejich veřejných subjektivních práv.

[185] Dále, argumentace Hejla a spol. v Návrhu a kasační stížnosti je do velké míry rozporná a vnitřně nekonzistentní. Návrhové body a námitky jsou koncipovány tak, „jak se zrovna hodí“.

 

 „Nejvyšší správní soud

znovu opakuje,

že jednotliví stěžovatelé

vedeni Hejlem

 opomněli tvrdit (natož pak prokazovat),

jak konkrétně

měli být dotčeni

na svých hmotných právech 

a jejich argumentace 

je značně obecná“

 

[188] Argumentace Hejla a spol. se proto Nejvyššímu správnímu soudu jeví jako účelová. Dovedeno ad absurdum, podle Hejla a spol. by pořizovatel při pořizování návrhu AZÚR (aktualizace zásad územního rozvoje) nemohl pracovat s nejlepšími dostupnými podklady. Takový závěr je třeba odmítnout. Požadavek, aby obsahem odůvodnění ZÚR (zásad územního rozvoje) byly zcela konkrétní výpočty, schémata, kartogramy a seznamy vstupních dat, jak požadují Hejl a spol. , shledává zdejší Nejvyšší správní soud neopodstatněným.

[192] Městský soud poté, co v odůvodnění napadeného rozsudku podrobně pojednal o povaze dopravního modelu a jeho výstupů, konstatoval, že argumentace Hejla a spol. je nepřípadná, neboť pomíjí skutečnou podstatu dopravního modelu. Nejvyšší správní soud tento názor městského soudu (jak plyne z výše uvedeného textu) sdílí.

[229] Tím je předznamenán soudní přezkum vypořádání připomínek v rámci řízení o zrušení OOP (opatření obecné povahy) nebo jeho části. Má-li správní soud přezkoumat, zda se Hlavní město Praha řádně a dostatečně vypořádal připomínky veřejnosti, zabývá se především tím, zda dostál výše uvedeným kritériím, o nichž již Nejvyšší správní soud vícekrát pojednal, nikoliv hodnocením správnosti subjektivního názoru Hejla a spol. Takový požadavek se vymyká rozsahu soudního přezkumu a kompetenci soudu.

[231] Ani kasační námitku Hejla a spol. nedostatečného vypořádání připomínek neshledal Nejvyšší správní soud důvodnou.

 

14.4. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[254] Nejvyšší správní soud opětovně konstatuje, že kasační námitka Hejla a spol. je značně nekonkrétní a nekonzistentní.

 

„Argumentace Hejla a spol.
se proto 
Nejvyššímu správnímu soudu 
 jeví jako účelová“

 

15.4. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[264] Nejvyšší správní soud opětovně konstatuje, že Hejl a spol. v Návrhu ani kasační stížnosti nespojují argumentaci s tvrzením dotčení jejich veřejných subjektivních práv. Nadto Nejvyšší správní soud ve shodě s městským soudem poznamenává, že z návrhového bodu není zcela zřejmé, co jím měli Hejl a spol. (resp. navrhovatelé) na mysli a jeho obsah je velmi nekonkrétní, což platí i pro obsah kasační stížnosti. Již proto neshledal Nejvyšší správní soud důvod pro zrušení Hejlem a spol. napadeného rozsudku, příp. napadené části AZÚR (aktualizace zásad územního rozvoje)

[300] Nejvyšší správní soud shrnuje, že argumentace Hejla a spol. v Návrhu a kasační stížnosti je natolik obecná, že nemůže založit důvod pro zrušení napadeného rozsudku městského soudu ani napadené části AZÚR. S ohledem na vše výše uvedené není námitka Hejla a spol. důvodná.

 

1.Závěr

[366] Ze všech uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost Hejla a spol. není důvodná, a proto ji v souladu s § 110 odst. 1 in fine s. ř. s. zamítl.

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 25. května 2017 JUDr. Lenka Matyášová v. r. předsedkyně senátu

 

PTÁM SE I ZA OBČANY PRAHY, CO TEDY BUDETE PANE HEJLE NADÁLE PODNIKAT A ZDA I NADÁLE BUDETE HÁZET PÍSEK DO CELOMĚSTSKÝCH KONCEPCÍ A NEBUDETE UZNÁVAT, ŽE SUCHDOL JE SOUČÁSTÍ PRAHY? BUDETE I NADÁLE PROSAZOVAT SVOJE EGOISTICKÉ ZÁJMY NAD ZÁJEM JEDNOHO MILIONU OBČANŮ PRAŽSKÉ METROPOLE? Budete i nadále strašit občany Suchdola variantou J, abyste vypadal jako hrdinný ochránce občanů Suchdola? Bude si i nadále budovat politickou kariéru na odmítání okruhu pod Suchdolem místo abyste se staral o chodníky? Vždyť je to již trapné, když Vám nyní i rozsudkem Nejvyššího soudu spadly vaše rádoby ekologicky krásné šaty a jste jak král v té pohádce nahý. Již to všichni vidí a doufám, že i občané Suchdola si uvědomí, že celé vaše snažení je nesmyslné a jenom vyhazujete peníze suchdolských občanů za soudní spory.

 

Závěr:

Jak konstatoval Městský soud v Praze i nejvyšší Kasační Soud v Brně, je třeba najít řešení, které bude vyhovovat většině (celé Praze).

 

V Praze dne 14.9.2017  Ing. arch. Ivan Vavřík, Marek Bor

 

Poznámka: Stěžovatelé tedy Hejl a spol. jsou tito:

a) městská část Praha – Dolní Chabry, se sídlem Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8, b) městská částPraha – Ďáblice, se sídlem Květnová 553/52, Praha 8, c) městská část Praha 20, se sídlem Jívanská 647, Praha 9 – Horní Počernice, d) městská část Praha – Lysolaje, se sídlem Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje, e) městská část Praha – Nebušice, se sídlem Nebušická 128, Praha 6, f) městská část Praha – Satalice, se sídlem K Radonicům 81, Praha 9, g) městská část Praha – Suchdol, se sídlem Suchdolské náměstí 734/3, Praha – Suchdol, h) městská část Praha – Vinoř, se sídlem Bohdanečská 97, Praha – Vinoř, i) obec Jenštejn, se sídlem 9. Května 60, Jenštejn, j) obec Přezletice, se sídlem Veleňská 48, Přezletice, Jenštejn, k) obec Radonice, se sídlem Na Skále 185, Radonice, l) obec Podolanka, se sídlem Hlavní 15, Podolanka, m) Jiří Elicar, bytem U Roztockého háje 1003, Praha – Suchdol, n) Ing. Robert Kuncíř, bytem Bryksova 947/21, Praha 9 – Černý Most, o) Markéta Mádrová DiS., bytem Netlucká 642/7a, Praha – Dubeč, p) Ing. Miroslav Mevald, bytem K železnici 421, Praha – Běchovice, q) Ondřej Satrapa, bytem K Osmidomkům 1024/1, Praha – Suchdol, r) Jitka Tichá, bytem Nad Rybníkem 258, Praha – Dolní Počernice, všichni zastoupeni JUDr. Michalem

Bernardem, Ph.D., advokátem se sídlem Příběnická 1908/12, Tábor, proti odpůrci: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1, zastoupen JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem se sídlem Kořenského 1107/15, Praha 5, za účasti: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, zastoupeno JUDr. Janem Marečkem, advokátem, se sídlem Na Švihance 1476/1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti navrhovatelů a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) a p) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 2016, č. j. 10 A 159/2015 – 222,

 

 

ODPOVĚĎ STAROSTY ING. PETRA HEJLA ze dne 19. října 2017

171019_odpoved-interpelace-okruh

 

Citujeme z příspěvku http://www.suchdolskenoviny.cz/2017/11/10/starosta-na-zastupitelstvu-s-vedenim-okruhu-stredem-suchdola-nesouhlasim-jsem-zavazan-rozhodnutim-rady-mc-ale-netvrdim-ze-stoji-nad-rozhodnutim-soudu/

 

„Je to podobně schizofrenní, nicméně upřímné vyznání, jako po vynesení prvoinstančního rozhodnutí senátu Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2016. Ten rozhodl v meritu údajně nezákonného přijetí AZÚR ohledně projektu okruhu „bez variant“, „že ani z navrhovateli odkazovaných ustanovení právních předpisů, ani z judikatury nelze dovodit nutnost zpracování návrhu ZÚR (resp. Aktualizace ZÚR) ve variantách, a to ani obecně, ani v konkrétním posuzovaném případě.“

 

Přesto hned po vynesení rozsudku prohlásil starosta MČ Praha-Suchdol ing. Petr Hejl (STAN/SOS): „Hlavně nás mrzí, že nebyly posouzeny varianty. Kde jinde by měly být posouzeny, než v přípravě zásad územního rozvoje.“ A rovnou naznačil použití opravného prostředku, byť „snad“ mohl předpokládat, že ze stejných důvodů bude tato snaha o soudní prodlužování celého případu odmítnuta.“

Nové žaloby „jiných“ osob týkající se stejných plánů Pražského okruhu a rozšíření letiště, které v podání ing. Petra Hejla a spol. neprošly, svědčí o nezlomném rozhodnutí nebrat rozhodnutí soudů, včetně Nejvyššího správního soudu na vědomí. Natož je respektovat.

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna