Most v Suchdole

Dobrý den vespolek.

Jsem členem volného seskupení občanských spolků na Praze 6 (Společně pro 6), angažuji se hlavně  v otázce ovzduší a tudíž sleduji dění na Suchdole a dalších částech Prahy. K proběhlé dubnové schůzi mám pár poznámek.

MOST: Vypsaná soutěž na most obsahovala ÚČELOVOU podmínku co nejmenšího zastínění sedlecké stráně s ohledem na porost (není žádný zvl. významný druh, částečně kavyl), proto byl most navržen dvoupatrový (vítězný návrh). Hlavním účelem podmínky bylo co nejvíce zkomplikovat realizaci (další podobná, bylo umístění opor) projektu, což se, bohužel daří (zpoždění 16 let). Že přitom trpí celá Praha je jedno ( vedlejší ztráty ). Pro normální funkci města je most v tomto místě nezbytný, což si uvědomovali již naši předci před válkou. Je to nejužší místo vltavského kaňonu, nejvhodnější místo pro přirozenou ( a nejlevnější) spojnici obou břehů. Nyní se připravuje varianta s normální mostovkou, bez tzv.. rozpletů, což bude pro Suchdol vhodnější. Lepší podmínky budou i na západě – prodloužení tunelu. Z hlediska městské dopravy ideální řešení. Jeho realizace však potrvá 15 – 20 let, ale most se staví na 80 až 100 let. Pozn. – na webu MHMP jsou k dispozici letecké snímky Prahy z r.1945 pořízené USAF po bombardování Prahy. Z nich je patrná plánovaná, nyní stále volná trasa obchvatu na sz Prahy.

Svým odporem část obyvatel Suchdola brzdí obecně prospěšné dílo pro celou Prahu a přitom vychází z nynějších podmínek. Tyto podmínky se však v budoucnu změní – opravdu si myslíte, že budou KAMIONY křižovat Evropu stále? Např. naše soběstačnost v zemědělské produkci je v průměru na úrovni roku 1920! Dva roky po 1. svět válce! Desetitisíce kamionů dováží dotované zboží s pokřivenými cenami; my vyvážíme pouze obilí, které se nám „zhodnocené“ v podobě německých produktů vrací. Započítáním škod na životním prostředí a zdraví obyvatel přestane být tento kolotoč atraktivní  – i za cenu zvýšení cen produktů. Popř. budou muset dopravci přejít na alternativní pohon, např. CNG, vodík apod. Pochopitelně lobby dopravců bude zasahovat na úrovni Evropské komise, tak jako v případě dieselů – výrobci si prosadili klauzuli, že lze mechanismy snižující emise vypnout, pokud to ochrání motor ! Naštěstí  již EK tento přístup mění, avšak platnost nových, přísnějších podmínek nastane až v r. 2020. Postupně se takto od ekonomických priorit bude přecházet na kritéria udržitelného rozvoje i v jiných oblastech kde dosud ekonomické hledisko (zisk za každou cenu) vítězilo nad dopady na zdraví. Je neudržitelná situace, kdy průměrná přepravní vzdálenost produktu v EU je cca 400 km – zatím se to někomu vyplatí. Zatím. Lze se jen inspirovat nekompromisním přístupem Švýcarska a Rakouska ( jeho část vyhrála při nad dopravci, kteří podali žalobu k Evropskému soudu, když jim byl kvůli hluku omezen  provoz – přednost má zdraví, nikoliv ekonomika). Tudy vede cesta!

Odpůrci tají nebo neví, že PŘENOSOVÁ VZDÁLENOST pevných částic PM 2,5,  PM 1 (diesely) jsou DESÍTKY KM, takže působí v širokém prostoru – nad CELOU pražskou kotlinou a v ní, nikoliv jen místně. Odkloněním delším o 10 km se dosáhne pouze většího výskytu emisí v celém prostoru.  Produkce částic v kolonách (popojíždění + volnoběh – nynější stav) je 2 – 3x vyšší než při plynulé jízdě ! V úrovni Dědiny vede přes obchvat technologický most sloužící k obsluze letiště a okolních pozemků. Stojíte-li na něm, projíždějící auta pod sebou necítíte – to je efekt plynulé jízdy. Mimochodem PM 2,5 měří v Praze šest stanic ČHMÚ, na P6 od loňského roku nová stanice na letišti (vlevo, u stojánky 65; ode dneška, i mým přičiněním, uváděna v grafech).  Technická správa komunikací (TSK) vlastní na území města cca 30 monitorů (na P6 tři), které také PM 2,5 měří. S odkazem na nepřesnost údaj odmítá TSK výstupy poskytnout veřejnosti i státní správě, např. Odboru ŽP P6! Na naší poslední schůzce byla radní odpovídající za ŽP na MHMP  pí Plamínková, odborně nás opravdu neuchvátila, ale poznamenala si TSK (jsme zvědavi na výsledek). 

V námitkách se také objevuje odkaz na místní ŠKOLU – jen na Evropské je 6 (šest) škol a 8 (osm)  MŠ!  A tak můžeme pokračovat přes Letnou na ul. V Holešovičkách a dále  Prahou 8. Všude KOLONY a zbytečně najeté kilometry navíc se zplodinami zasahujícími celé město – přilétáváte-li za jasného počasí k Praze, vidíte nad širokým městem šedohnědozelenou kopuli SMOGU, který dýchají všichni Pražané. Včetně obyvatel  Chabrer a Suchdola, kteří se domnívají, že vidí-li modrou oblohu, dýchají čistý vzduch – kolosální OMYL! V rozdílových mapách prezentovaných 10.4. v Chabrech je toto patrné – mapa PM 10, kde se částečně přiznává vylepšení situace v hustě obydlených oblastech Prahy v případě realizace obchvatu. Typický průběh dne v přechodovém období v Praze ukazuje příloha č.2. Pozn. V USA (pouze 2% dieselů u osobních aut) se nyní orientují spíše na měření PM 1 jako nejnebezpečnějšho polu  tantu, vnikajícího (s navázanými karcinogeny) přímo do krevního oběhu a u těhotných do plodu. MUDr. Šrám tvrdí, že jsou už postiženy dvě další generace.

Jako argument se také často používá zainteresovanost na POZEMCÍCH. Začalo to lžemi o starostovi Horoměřic, p. Káškovi – údajně měl vlastnit okolo varianty J pozemky a chtít na nich vybudovat výdělečnou infrastrukturu. M.j. si musel kvůli nočním telefonátům (pravděpod. ze Suchdola), jako příznivec var. J, změnit tel. číslo. Protože se podobné nesmysly začínají znovu objevovat, vyzval jsem zastupitele P 6 k čestnému prohlášení, že nejsou na pozemcích zainteresováni (je v jednání). Pro informaci jsem si v katastru našel vlastníka dvou největších polí mezi Horoměřicemi a Nebušicemi kudy obchvat má vést – je jím řád premonstrátů na Strahově. Pozemky hrají velkou roli, jak na Suchdole, tak dále na západ. Jsou  totiž potenciálně vhodné pro bytovou a jinou výstavbu, na což je také odpůrci var. J poukazováno s poukazem na možné využití (najednou letiště nevadí). Proto se největší developer v ČR snaží prosadit komunikaci jinudy a zřejmě, pod příslibem zakázek, aktivizuje architekty k blokaci var. J.

Vyloženě sobecké je poukazování na zatížení STAVEBNÍMI PRACEMI. Myslíte si, paní Lněničková, že nám v Dejvicích Blanku (část. na povrchu)  a metro se stanicemi postavila Bílá paní mávnutím proutku? Užili jsme si 8 let také svoje a neodstěhovali se, jak strašíte v případě Suchdola. A pravděpodobně obě tepny Vy také používáte, tak se nad sebou zamyslete zda byste je neměla bojkotovat, když jste tak zásadová. Bytové domy u Rybářky (o kterých se ve svém článku zmiňujete) jsou další akcí, která měla ztížit realizaci var. J. Stačí si najít datum staveb. povolení  a porovnat zda v té době byla var. J zanesena v plánu. Kdo přesvědčoval družstvo stavebníků, že tam okruh (přivaděč) nikdy nebude? KDO?

Pro město životně důležitá komunikace se stává obětí politických hrátek – např. minulé vedení Lysolaj v čele se starostkou s var. J souhlasilo, současné nikoliv. Používají se lži – požární odolnost mostu 15 min., var. Ss delší jen o 300m než var.J. Autorem těchto a podobných perel je starosta Hejl. „Odborníci“ typu Kolínské („Mrázovka je dlouhá 1 km a stavěla se 6 let; jak dlouho se bude stavět Blanka 6 km dlouhá?“)  a Matěje Stropnického („Z mého pohledu není na sz. Prahy potřeba žádný obchvat.“) matou svými neodbornými názory neinformované lidi. Rovněž tvrzení, že varianta Ss (resp. aglomerační, resp. regionální atd.) o cca 10km delší je kupodivu o 20 mld. levnější, je z hlediska odborníka těžko stravitelné. Pozn. Původní rozdíl v cenách byl cca 280 milionů Kč – vidíte jak se blokace „vyplácí“.

SYNERGIE s letištěm, resp. další ranvejí. Vliv emisí z letecké dopravy je uvažován (pramen z r.2014) pouze do výše 3000 feetů (cca 1km) kvůli přímým dopadům na nejbližší okolí letiště. Stanovené benevolentní limity pro CO, UHC, NOx a SO  jsou bohatě splňovány. Pro pevné částice a traťový let limity stanoveny nejsou (předpokládám, že tento přístup bude v dohledné době revidován, pokud již nebyl). Pozn. Kondenzační stopy způsobují větší výskyt cirrovité oblačnosti o jejímž vlivu na oteplování se vedou diskuze (převládají negativa).

 Výstavba další ranveje je diskutabilní – část provozu může převzít letiště ve Vodochodech vyjma velkokapacitních strojů. Otázkou je zda nadále poroste počet přepravených osob vzhledem k ekonomickým cyklům, trendu vývoje počasí a teroristické problematice – lze těžko odhadnout.  Leteckou dopravu zboří osobně považuji za zločin na životním prostředí.

 

 Závěrem dodávám, že jsem p. Hejla již před lety VAROVAL; na půdě Parlamentu ho upozorňoval na medvědí službu, kterou všem Pražanům, včetně vás suchdolských, blokací provádí. SVÝM POSTOJEM SE PODÍLÍ NA ABSOLUTNÍM  ZVYŠOVÁNÍ POČTU PEVNÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ A TÍM I NA ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDCÍCH PRO CELOU POPULACI. Doporučuji mu, aby místo každoroční mše za krajinu nechával sloužit mši za devět tisíc, i jeho přičiněním, předčasně zemřelých Pražanů.

 

Nakonec přidávám návrh na HEJLŮV IDEÁLNÍ MOST viz. příl. č. 1. 

 

Děkuji za pozornost a přeji hezké jarní dny,
Ing. L. Martínek (VŠdopravní)
 
9.5.2018

 

  

PRO ZÁJEMCE PŘIDÁVÁM OPAKOVÁNÍ LOŃSKÉHO ČLÁNKU (VÝŃATEK):

SZ pomáhá torpedovat dokončení okruhu pod (nikoliv přes) Suchdolem, čímž vystavuje občany celé Prahy zatížení exhalacemi z aut s dopady na zdraví. V případě realizace by pokleslo množství aut na Evropské  o třetinu, na Jug. partyzánů o 15%(pravděpodobně se nemusela stavět Blanka). Navrhované delší trasy (o 8,5 -11 km delší) by znamenala DENNĚ nárůst o cca 200 000 projetých km(!) s odpovídajícím zvýšením exhalací = škod na zdraví. Přenosová vzdálenost PM 1 je až v desítkách km, tak by Praha stejně byla zasažena (moderní dieselový motor produkuje jemnější částice, které se dlouho drží v ovzduší a vnikají v lidském organizmu hlouběji, až do krevního řečiště, spolu s navázanými rakovinotvornými látkami). Dost řidičů by se ale stejně raději probíjelo přes město s následnou produkcí zplodin (brzdění – zrychlování).

 SZ v této kauze zpochybňuje řešení, které bylo vyvoláno jejími požadavky, ignoruje:

  • názory dopravních odborníků (Moos, Lehovec, ČVUT atd.)
  • závěr komise odborníků (5 členů MD, 5 z MŽP – výsledek 8 hlasů pro var. J !, 2 proti)
  • fakt, že 23 obcí na sz Prahy variantu J chce a má ji v územním plánu !!
  • fakt, že dřívější starosta Suchdola p. Čížek souhlasil s obchvatem pod podmínkou vedení v tunelu (prošlo tiskem) a tak bych mohl pokračovat konkrétními věcmi a výčtem překrucování faktů ze strany odpůrců var. J.

 

V osmdesátých letech bylo na Suchdole vyňato ze zemědělské půdy, z koridoru rezervovaného pro obchvat, 6 pozemků pro výstavbu RD. Též pro tehdejšího starostu Čížka (sousedem se stal můj příbuzný). Varoval jsem ho, aby v místě nestavěl, že mu povede v blízkosti dálnice. Odpověděl: “ 30 let na to komouši neměli prachy, dalších 30 let mít nebudou a co bude potom, mě nezajímá“. Teď protestuje. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí (výstavbou) silnice 240 (Kralupy – Tursko), která převede většinu nákl. dopravy z D8 na D7 (mimo Suchdol), je postoj místních trapný. Nechtějí snášet omezení při stavbě, čehož jsme si my na P6 užili dost (Blanka, metro). Ale lidé bydlící na Kamýcké (hlavní průtah Suchdolem) by okruh uvítali, kvůli snížení provozu.

Podobná situace je v Chabrech – část obyvatel si okruh přeje. Dokazuje to leták, který jsem kdysi obdržel od místních při besedě o okruhu v sokolovně.

 

ČR je kotlina, kde se inverze (chemický koktejl) drží týden i déle – viz. družicové záběry a poznatky z mé 32leté letecké praxe. Německo, Polsko bývají vyfoukány za dva dny, my ne. Proto je nutno omezit jakékoliv zhoršování –  navyšování projetých km. Praha – téměř bez průmyslu, se kotlíkovými dotacemi (miliardy Kč)  snaží zlepšit podmínky, ale bez regulace automobilové dopravy je vše k ničemu!

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna