Ilustrační foto, zdroj: Letiště Praha

Suchdolská radnice vyhlásila referendum jak dál s leteckým hlukem

Zastupitelé městské části Praha-Suchdol rozhodli dne 20. srpna uspořádat současně s volbami do zastupitelstva městské části a hl. m. ve dnech 5. – 6. října 2018 místní referendum. Pro hlasovali všichni zastupitelé SOS a p. Zoubek (dříve ANO). 

V referendu by měli obyvatelé městské části stanovit další postup městské části při projednávání hlukové problematiky a ochrany obyvatel před nadlimitním leteckým hlukem z provozu letiště v Praze-Ruzyni. Obyvatelům bude v místním referendu konaném na území městské části předložena následující otázka:

„Souhlasíte, aby starosta, rada a zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol využívali všech zákonem daných možností k omezení hluku z provozu ruzyňského letiště a usilovali o to, aby na zastavěném území městské části nebylo rozšířením ochranného hlukového pásma umožněno a legalizováno překračování obecně platných hygienických limitů pro letecký hluk?“ 

 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu vztažené na podmínky charakteristického letového dne v roce 2012

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu vztažené na podmínky charakteristického letového dne v roce 2012

Zdroj: Letiště Praha, a. s.

 

Stavby v ochranném pásmu letiště

Při překročení limitů hluku z provozu mezinárodního veřejného letiště, je provozovatel letiště povinen, navrhnout ochranné hlukové pásmo (v souladu s § 31 odst. 2 a 3 zákona č.258/2000 Sb). U objektů v něm umístěných jako jsou bytové domy, rodinné domy, stavby pro školní a předškolní výchovu a stavby zdravotní a sociální péče je provozovatel povinen postupně provést nebo zajistit provedení protihlukových opatření v takovém rozsahu, aby byly splněny hygienické limity alespoň uvnitř objektů. Tento požadavek se týká stávajících staveb.

Rozsah a režim v pásmu je stanoven rozhodnutím příslušného stavebního úřadu. Pokud jsou do pásma umisťovány nové stavby, je povinností investora ochránit stavbu před hlukem z provozu letiště na vlastní náklady.

 

Co může dané referendum změnit?

Bohužel nic. Suchdol ztratil na rozhodnutí ohledně ochranného hlukového pásma vliv už v roce 2011, kdy Ministerstvo životního prostředí vydalo kladné stanovisko s rozšířením hlukového pásma. Toto rozhodnutí bylo prodlouženo 27. ledna 2017, tedy pokud mělo někdy referendum smysl pak nejpozději na konci roku 2016.

Rozhodnutí MŽP: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP090 
Prodloužení stanoviska EIA-RWY

Návrh OHP z dokumentace EIA z roku 2011

 

Otázkou tedy zůstává proč městská část nyní zaplatí 150 – 200 tis. Kč na realizaci referenda, kde je předem znám výsledek a přitom tento výsledek nemůže nic změnit?

K danému tématu pořádá městská část Praha-Suchdol besedu. Ve středu 26. září od 18 hodin na radnici.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna