Klamavá reklama v Suchdolský listech

Vždy existovaly a existovat budou témata, které spolehlivě rozhýbou společnost a rozdělí ji na dvě nesmiřitelné skupiny. Tato témata, bývají velmi oblíbená politiky, kteří zpravidla nemají svůj vlastní zajímavý program a tak svou politickou existenci staví právě na postojích „pro“ nebo „proti“. Tam kde nic není je potřeba pořádně rozmáznout správné téma. A jak se zdá můžete u toho lhát, překrucovat fakta, namlouvat lidem nesmysly. Hlavně že výsledná pseudoargumentace koresponduje s politickým postojem.

Jedno z velkých a na Suchdole spolehlivých témat, má jméno SEVEROVÝCHODNÍ MAGISTRÁLA, byť se jedná o část Pražského okruhu. Tento projekt je obklopen množstvím mýtů, nepravd a fám, které se šíří šeptandou mezi lidmi. Tak už to bývá. Tak Vás ani nepřekvapí obdobná snůška dezinformací, vytištěná v placené inzerci Suchdolských listů v předvolebním období za kterou stojí kandidátka hnutí SOS paní Lněničková.

Pojďme se tedy podívat na její inzerát očima odborníka, Ing. Martina Höflera z Fakulty dopravní, ČVUT v Praze:

Smyslem článku, který je uveden jako „inzerce“ (a byl tedy redakcí přijat za úplatu?) je informovat veřejnost, že o trase Silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) v severním segmentu ještě není rozhodnuto, a že existuje lepší a vhodnější poloha SOKP, která je navíc výhodnější, levnější a bude připravena a postavena rychleji. Jinými slovy se článek snaží odvést pozornost o přípravy trasy SOKP dle územně plánovací dokumentace na území MČ Prahy-Suchdol jinam.

Rozebereme-li uvedený text po odstavcích, lze komentovat následovně:

1. odstavec „Podána nová žaloba na podzim 2017“

Uvádí se, že „stavba se projektuje více než 20 let a nikdy nebyla řádně projednána s dotčenou veřejností“. Toto se nezakládá na pravdě, neboť stavba byla projednávána opakovaně. V době před podáním žaloby na ZÚR hl. m. Prahy probíhalo územní řízení na úseky 518 i 519, kde byla, resp. mohla být dotčená veřejnost přítomna (jaro 2008). Zhruba od roku 2008 se příprava stavby nenacházela ve fázi, kdy nastávají konzultace s dotčenou veřejností, tj. třeba na úrovni procesu EIA nebo v rámci různých správních aktů, protože v posledních letech neprobíhaly. Nyní, v roce 2018, je připravena aktualizovaná technická studie staveb 518 i 519, reflektující mj. nové požadavky na technické parametry, a tato studie se letos projednávala se zástupci obcí a městských částí. Bude rovněž podkladem pro tzv. oznámení EIA dle zákona 100/2001 Sb., kde je veřejnost, pokud chce, také významně účastna. Přesto byli zástupci investora a projektanta například přítomni na besedě s občany v Praze-Suchdole ve čtvrtek dne 30.5.2018.
Dále se uvádí, že „závažné námitky byly odmítány, což mělo za následek silný odpor místních obyvatel…“ Domnívám se, že odpor místních obyvatel je způsoben spíše silným projevem NIMBY efektu, současně s faktem, že příprava stavby v posledních letech zcela stagnovala (z důvodu neplatnosti částí ZÚR hl.m. Prahy), což mohlo vytvořit dojem „nepřekonatelného patu“ v přípravě stavby.

2. odstavec „Přípravy varianty J přes Suchdol jsou na začátku“

Uvedeny jsou informace, že „v roce 2010 MMR zrušilo ÚR“, „Nejvyšší správní soud zrušil ZÚR“, „zpracovává se nová studie vedení trasy“ a „stanovisko EIA z roku 2002 je již neplatné“. Tyto skutečnosti se zakládají na pravdě a investor s nimi pracuje.
Dále jsou uvedeny informace k tzv. severní variantě Silničního okruhu kolem Prahy, nebo také k tzv. regionální variantě. Informace, že „je vypracována studie vedení trasy a studie proveditelnosti z let 2014-2015“ je pravdivá. Na objednávku ŘSD ČR, generální ředitelství, byly v uvedeném období zpracovány dva materiály:

 • Vyhledávací studie trasy dokončení SOKP; 07/2014, autor „Sdružení Ing. Milan Strnad & NÝDRLE – projektová kancelář s.r.o.“ a
 • Studie proveditelnosti a účelnosti trasy dokončení SOKP (dopracovaná verze); 12/2015, autor „Sdružení Ing. Milan Strnad & NÝDRLE – projektová kancelář s.r.o.“

Oba tyto materiály byly následně posouzeny na ČVUT v Praze, fakulta dopravní6. Z tohoto posouzení, které je kompletně zveřejněno na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR, mj. vyplynulo, že alternativní trasa nerespektuje v celé délce územně plánovací dokumentaci (i přesto, že z části využívá polohy tzv. aglomeračního okruhu, tj. silnice II/101 resp. II/240), není nijak územně projednaná ani s obcemi, ani se Středočeským krajem (natož s veřejností), či že má polohové střety se zastavěnými (!) i zastavitelnými plochami obcí a měst.

Článek uvádí, že „z hlediska technické připravenosti je varianta Ss (alternativní) v pokročilejší fázi než J a lze ji díky nižší technické náročnosti realizovat v kratším časovém horizontu“. Ze zmíněného akademického posouzení ČVUT FD vyplývá, a lze tedy konstatovat, že se tyto uvedené skutečnosti nezakládají na pravdě, neboť technická úroveň studií pana ing. Strnada a kol. neprokazuje územní umístitelnost a technickou realizovatelnost alternativní trasy, neprokazuje její nižší ekonomické náklady, neboť není vyprojektovaná v odpovídající podrobnosti, a vykazuje prostorové kolize s nutností demolic soukromých objektů pro bydlení a průmysl, jak bylo výše uvedeno. Jelikož současně s tímto není ani souladná s územně plánovací dokumentací krajské i obecní úrovně, není reálné, že její příprava a realizace by mohla nastat dříve než jakákoliv jiná varianta, tedy i varianta J.

3. odstavec (trasa „J“) „Je v rozporu s evropskou legislativou TEN-T“

Uvádí se, že „K zásadám rozvoje sítí TEN-T patří … oddělení městské a tranzitní dopravy“ a že „varianta J je v rozporu s nařízením EK č. 1315/2013 neboť vede zastavěným územím a umožňuje nebezpečné mísení městské a tranzitní dopravy“. K tomu uvádím, že každá silniční stavba nadregionálního významu mísí dálkovou i místní dopravu, toto se děje na okruzích a obchvatech všech velkých měst (např. Mnichov, Berlín, Londýn, Vídeň), kde je místní doprava s ohledem na počet obyvatel významná. Veškeré silniční okruhy kolem velkých měst a jejich aglomerací mají významný podíl městské (nebo regionální) dopravy, tranzitní doprava je menšinová. SOKP bude v jakékoliv poloze fungovat pro městské vztahy, zejména tzv. tangenciální dopravní proudy (tangenta vůči městu), bude spojovat okrajové části Prahy např. s letištěm a bude sloužit jako distributor cílové dopravy do Prahy po jejím obvodě tak, aby nebyly těmito cestami zatěžovány zbytečně vnitroměstské komunikace. Čím dále bude Silniční okruh kolem Prahy od Prahy umístěn, tím méně bude pro vnitroměstské tangenciální vztahy používán, a o to více budou zatíženy místní komunikace.

Pokud by se hodnotilo citované ustanovení z nařízení č. 1315/2013 dogmaticky, pak by nemohly fungovat např. dálnice A6 přes rakouský Linec, dálnice A4, A22 nebo A23 ve Vídni, dálnice A93 v Řezně (Regensburg) apod. Toto ustanovení má dle některých výkladů především obecný smysl („mělo by se, pokud to jde“).

4. odstavec „Ekologicky sporný, neekonomický a urbanisticky nevhodný“ (projekt)

Zde článek rekapituluje proběhlý proces EIA z roku 2002, vč. jeho hlavního stanoviska k tehdy posuzovaným variantám Ss a J (obě se od dnes hodnocených tras liší!). Tato rekapitulace je i přes značné zobecnění korektní. Je však nutné opakovaně zdůraznit, že tehdy uvažovaná varianta Ss je dnes již nerealizovatelná, a to z důvodu nezajištěné územní ochrany. Trasa již není průchozí v silně urbanizovaném území Středočeského kraje.
Dále se uvádí, že „stavební náklady varianty J jsou 33 mld. zatímco varianta Ss jsou … mnohem levnější“ a hrubě se také srovnávají provozní náklady varianty Ss oproti J. Toto srovnání není možné provést, neboť modifikovali-li bychom trasu Ss dle studií Ing. Strnada z let 2014-2015, museli bychom provést výrazné technické zpodrobnění trasování tak, aby bylo srovnatelné s variantou J. Potom by varianta Ss (modifikovaná, alternativní) zajisté také obsahovala tunelové úseky, dlouhé mostní estakády a velké dálniční útvarové křižovatky, což by stavbu zdražilo. Toto bylo ve studiích Ing. Strnada bagatelizováno. Trasa alternativní je díky vzdálenosti od Prahy také významně delší.

Konstatovat, že stavební náklady alternativní trasy „jsou mnohem levnější“ tak není možné, protože to není doložitelné. Ze stejného důvodu, tj. s ohledem na technickou úroveň zpracování alternativní varianty a varianty J, nelze souměřit provozní náklady. Tomuto tématu se podrobněji věnuje zmíněné posouzení ČVUT FD (kapitola 1.3.1).

Odstavec také uvádí, že „vést transevropskou dálnici skrz rezidenční zástavbu a chráněné přírodní památky pouhých 5 km od Pražského hradu je … nevhodné z hlediska územního rozvoje“. Tato otázka je předmětem problematiky územního plánování a jeho schvalovacích procesů. Pomineme-li, že trasa nevede skrz, ale pod rezidenční zástavbou Prahy-Suchdola (SOKP je zde veden tunelem), pak lze připustit, že trasování není z dnešního pohledu optimální, ale lepší trasování SOKP v současné době objektivně neexistuje.

5. odstavec „Šance na rozumné řešení stále existuje“

Článek v tomto odstavci konstatuje, že „z dlouhodobého hlediska je přínosnější vzdálenější okruh, což si uvědomuje čím dál tím víc politiků“. Toto tvrzení není nijak ověřitelné a doložitelné, naopak politická reprezentace tlačí na co nejrychlejší dokončení SOKP. Závěrem je čtenář informován, že v rámci pořizování tzv. Metropolitního plánu (nově pořizovaný územní plán hl. m. Prahy) může uplatnit námitky a připomínky k SOKP8, a že veřejnost může vyzvat své zastupitele, aby iniciovali objektivní posouzení variant současně s jednáním s MD a Středočeským krajem; a je vyjádřen názor, že alternativní řešení trasy, tj. v poloze dále od Prahy, je projednatelné.
Domnívám se, že názor autora na kladnou projednatelnost jiné polohy SOKP, než je zanesena v současně platné územně-plánovací dokumentaci, je velmi silně subjektivní. Reakce starostů na takovou alternativní trasu byla při představení posouzení ČVUT FD v roce 2016 negativní. Připustíme-li hypoteticky tuto možnost, pak je nezbytným předpokladem, že technicky realizovatelná, umístitelná a projednatelná lternativní trasa skutečně existuje. To však v současné době prokázáno není.

 

Ing. Martin Höfler
PUDIS a.s. a
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

V Praze, dne 10.9.2018

Komplexní posouzení alternativního návrhu Silničního okruhu kolem Prahy, 10/2016, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, zveřejněno zde: http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Pozemni-komunikace/Komplexni-posouzeni-alternativniho-navrhu-Prazskeh 

Komentářů ( 14 )

 1. / OdpovědětO.Imlauf
  Vážení čtenáři. Dovolím si upozornit na skutečnost, že SOS Sdružení občanů Suchdola, se nezabývá jen okruhem a letištěm. Jedním příkladem z mnoha budiž včerejší zastupitelstvo, které schválilo přijetí dotací do výše 58.384.732,- Kč pro naší obec. A to konkrétně: 4.240.000,- Kč Stavba plynovodu U Kapličky, Bažantní. 27.000.000,- Kč Výstavba bytového domu Kamýcká 684. 12.144.732,- Kč Stavba splaškové kanalizace U kapličky, Bažantní 15.000.000,- Kč Kulturně komunitní centrum vč. nové střechy radnice. Jak vidíte, naši představitelé v radě obce se skvěle orientují nejen v problematice okruhu a letiště, ale zvládají i "běžnou" péči o obec. Pěkný den. Ondřej Imlauf
 2. / OdpovědětJan Hitzger
  Dobrý den pane inženýre Höflere, mám 2 dotazy: 1/ existuje srovnání SOPK a regionální varianty provedené skutečně relevantním objektivním způsobem ze všech hledisek /enviromentální, nákladové, technické náročnosti atd./ nezávislou odbornou institucí? 2/ Jste si jist, že Vaše informace o fungování dálnic v Linci, Vídni, Mnichově atd. je z historického,i současného i budoucího hlediska zcela objektivní a úplná? Děkuji Vám za odpověď. Zdraví Jan Hitzger
 3. / OdpovědětAndrea Mináriková
  Zdravím. Pokud si dobře pamatuji, zpracovatel projektové dokumentace (PD) byla svého času firma Pudis a.s. v jejímž čele byl tenkrát Ing. Merta, současným ředitelem společnosti je Ing. Höfler, který působí také na fakultě dopravní ČVUT. Představovala bych si, že v takovém případě budou zpracovatelem PD předloženy fakta (např. stanoviska, rozhodnutí apod) a ne, že se zástupce zhotovitele bude pouštět do obecné debaty a hodnotit situaci. Přece jenom kde je ta hranice střetu zájmu? Pochopila bych, kdyby zájem na přesvědčování občanů měl investor, kterým je v případě prosazované J varianty Magistrát hl. m. Prahy. V čele vedení suchdolské radnice je již několikáté volební období SOS, které hájí zájmy svých voličů, kteří rozhodli ve prospěch SOS několikanásobnou převahou hlasů oproti jiným kandidujícím stranám, kteří hají J variantu. V článku se pan Ing. Höfler odkazuje na debatu s občany, která proběhla 30.5. Sama jsem jí byla přítomná a věřím, že taková úsměvná fraška zůstane dlouho v paměti nás občanů, ale i Vás přednášejících. O debatu se v žádném případě nejednalo, protože pan Ing. arch. Vavřík nedal diskuzi prostor. Jednalo se pouze o diktování varianty J a pláč MČ P6, jak potřebuje co nejrychleji okruhem přes Suchdol vytáhnout trn z paty a ulevit tíze dopravy na svém území MČ. Měli bychom my, občané, dobrovolně tu tíhu dopravy na našem území povolit? Přece dávno platí, že nové silnice, komunikace v městské aglomeraci přitáhnou města jen a jen více aut. Proč investor nemá snahu o konstruktivní diskuzi s vedením radnice MČ Suchdol v rámci zastupitelstva či Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu? Přeji hezký den.
 4. / OdpovědětO.Imlauf
  Je třeba volit na magistrát také občany, kteří budou mít odvahu nechat objektivně posoudit obě varianty. Jestli takový existují nevím, snad, doufám.. Ale prosazování varianty přes Suchdol a další obce nátlakem a osočováním ze všech stran odmítám. V roce 1935 se určitě zdálo vhodné vést okruh přes Suchdol, ale v dnešní době je to hloupost. Nyní jsme vlastně znovu na začátku, také potřebujeme pomoc od Středočeského kraje. Nějaké spojení Suchdola a Bohnic je jistě potřeba, ale ne v navrhované podobě dálničního okruhu. Je potřeba začít jednat. Ještě pár vět k zamyšlení. Kam se bude chtít Praha rozvíjet, když se nechá svázat prstencem dálnic, k nim navazujích obchodních center a skladových hal? Nehledě na záměr na rozšiřování letiště. Kde jsou pásy zeleně, které mají eliminovat dopad aut atd. Dokážeme najít nějakou rovnováhu, kompromis? Přeji si, aby čas mazánků a kolibříků skončil a přišli lidé s vizí. Hezký den.
 5. / OdpovědětKamila
  Drzost (omlouvám se, ale jinak to nazvat nelze)zastupitelů SOS starosty Hejla, tedy zde píšící paní Minárikové a pana Imlaufa nezná mezí. Pan Imlauf zde píše, že SOS se nezabývá pouze dálnicí, ale i čerpáním dotací a odkazuje na to, že ten zlý magistrát určil pro Suchdol 57 mil Kč, ten samý pan Imlauf ale v Suchdolských listech kritizoval ten samý magistrát, že jeho vedení(ANO a ČSSD) nechce poslat na Suchdol žádnou dotaci. Nyní se SOS vytahuje s tím, že pražský magistrát poukázal Suchdolu takovou dotaci, to je opravdu nechutné Drzost hnutí SOS inzerovat na svých předvolebních plakátech heslo "Zajistíme občanskou vybavenost" je už pouze spíše směšná či spíše tragikomická. Pan Hejl vládne na Suchdole 16 let (12 let jako starosta) a podívejme se jak Suchdol vypadá. Jediné jeho téma je "Boj proti okruhu" a nyní dokonce vyhodil 200 tis. Kč, které mohly být použity pro suchdolské děti na nesmyslné referendum. Starosta Hejl stojí suchdolské občany cca 1 mil Kč a tak si snad mohl předvolební kampaň v podobě referenda zaplatit ze svého. Pan Hejl není zajistit čerpání jakýkoliv zásadních EU dotací a vytahuje se na svých stránkách s čerpáním těchto dotací např. na koupi dvou automobilů. Suchdol je menší okresní město, sídlí zde největší univerzitní kampus v ČR, ale … no ať si každý udělá obrázek sám. Starostovi Hejlovi stačilo v posledních 16 letech jediné předvolební heslo "Boj proti okruhu" a jeho soudružka z SOS paní Mináriková v duchu tohoto hesla, zde naprosto demagogicky tvrdí že jediné SOS brání zájmy suchdolských občanů a ostatní kandidující strany hájí variantu "J" (tedy variantu pod Suchdolem). Paní Mináriková zde naprosto účelově již lže. neboť nezmiňuje skutečnost, že starosta Hejl, který nesmyslně vyhodil statisíce Kč z peněženek suchdolských občanů za právní služby byl v tomto s konečnou platností neúspěšný. Fraška není tedy snaha lidí, kteří upozorňují na skutečnost, že okruh prostě pod Suchdolem bude a je nutno soustředit se na to, aby byl Suchdol co nejméně zasažen stavbou a následným provozem tunelu a zároveň aby Praha co nejvíce nahradila Suchdolu negativní externality, které stavba může způsobit. Nicméně na toto SOS naprosto rezignovalo. Podívejte se, kde bydlí zde píšící zastupitelé SOS a konečně i starosta Hejl a zjistíte, že jim okruh v podstatě vadit nebude, neboť se jich stavba i provoz až tak netýká. Co se jich však týká, je snaha udržet se další 4 roky u moci, a po nás potopa.
 6. / OdpovědětAndrea Mináriková
  Pouze bych připomněla maličkost, která je všem viditelná, kdyby šel Suchdol opravdu do kopru, tak ceny nemovitostí na Suchdole nebudou dosahovat takových cifer jakých dosahují a přesto se přes vysoký zájem prodají. Zkrátka se nám tu žije dobře. Nebo byste radši paní Kamilo dala přednost Suchdolu, který bude obehnán developerskými projekty, skladovými halami, budete při odpočívání na balkoně či zahradě rušena leteckým hlukem či dopravním a o přírodě ani nemluvim? Ano, třeba skutečně někdo rozhodne, že tady okruh bude, potom ale i SOS bude hájit nejméně invazivní způsob výstavby okruhu, aby byl co nejméně zasažena charakteristická výstavba a krajinný ráz Suchdola a okoli. Koneckonců i developeři narážejí při projednávání projektů na novou výstavbu na přísný pohled členů Komise pro územní rozvoj a infrastruktury. Hezký den.
 7. / OdpovědětRozumná doprava
  Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu je odborná, nezisková, nepolitická organizace. Spolupracujeme s odborníky z oblasti dopravy, ekologie a územního plánování. Podporujeme diskuzi s občany a politiky s cílem najít optimální variantu řešení, nepoškodit životní prostředí, co nejméně zatížit dotčené obce a města silniční dopravou. Usilujeme o objektivní a nezávislé posouzení navrhovaných řešení. Ing. Höfler, pracovník ČVUT a zároveň projektant v jedné osobě logicky bude obhajovat svoji práci. ČR neumí zajistit posudek nezávislé agentury a to vidíme jako hlavní problém stejně jako neexistující zákony, které by umožnily řádně řešení projednat./ Zákon o liniových stavbách včetně variantních řešení navrhovaných tras /. Do té doby povedeme stále jen diskuse typu pro a proti bez reálného výsledku.
 8. / Odpověděting. arch. Ivan Vavřík
  Vážená paní Lněničková (rozumná doprava) prosím Vás, již po několikáté, přestaňte lhát. Pan Ing. Höfler není projektant Městského okruhu kolem Prahy a varianty J pod Suchdolem. Projektantem je Pragoprojekt. Dále si prohlédněte zpracovatelský tým ČVUT posuzující Variantu Ss (viz příspěvek Lumar). Jsou tam nezávislí odborníci z vysokých škol, ze všech profesí. Za druhé vezměte již na vědomí fakta a nelžete o variantě Ss. Již jen to, že v místě, kde před desetiletím pan ing. Strnad kreslil svoji imaginární čáru zvanou Ss, stojí v mnohých obcích, kterých se to dotýká, zástavba bytových domů. Ať pan ing. Strnad tedy nakreslí něco jiného, když je původní (od začátku scestná varianta Ss) z hlediska reality nemožná a vyloučená. Aby tedy bylo opravdu možno srovnávat, jak stále tvrdíte, tak je potřeba mít reálnou variantu a ne teoretický blábol zvaný Ss. Vaše tvrzení, respektive lži, jsou asi takové, jako že policii budete tvrdit, že můžete křižovatku projíždět na červenou
  • / OdpovědětJakub Vidner
   Dobrý den, pane Vavříku, vždy když si čtu Vaše články ve Suchdolském zpravodaji, tak se musím ptát, co Vás vede k tak intenzívní činnosti. Mohl byste nám osvětlit Vaší motivaci? A prosím neargumentujte obecným blahem nebo podobnými frázemi. Kromě toho bych Vás poprosil o podrobnější vysvětlení dvou Vašich tvrzení: 1. Opakované uvádíte, že SOS straší občany, když mylně uvádí poje "dálnice" místo "rychlostní komunikace". Jak změna pojmenování omezí intenzitu dopravy? Pokud vím, tak pouze mírným omezením maximální rychlosti a možná užšími pruhy. Jak to změní počet projíždějících aut, zplodiny a hluk? Konkrétně prosím. 2. Uvádíte, že okruh zklidní intenzitu dopravy na Kamýcké. Jak? Můžete se opřít o konkrétní studie nebo je to jen zbožné přání? Chápu, že okruh někudy vést musí, ale naprosto mi chybí racionální posouzení založené na tvrdých datech, a to hlavně aktuálních (např. s využitím dat od mobilních operátorů, společnosti Google atd.). Argumentovat tím, že to takhle už je připravené nebo že už se to plánuje desítky let v nějaké trase mi připadne absurdní. Doprava se přeci od té doby výrazně změnila. Například díky otevření hranic. Očekával bych, že se jako odborník budete zasazovat za vypracování minimálně dvou variant, které budou racionálně posouzeny. Komu má okruh primárně sloužit, jak se zvýší dopravní zatížení, jaké budou negativní i pozitivní externality? Jak bude kompenzována zátěž postiženým občanům? A tak dále. Děkuji za konkrétní odpovědi, podložené konkrétními odkazy. Dojmy mě opravdu nezajímají.
 9. / Odpověděting. arch. Ivan Vavřík
  Paní Minárikové bych doporučil, aby začala používat rozum a nevýmyšlela si neexistující hrozby. Chová se jako bolševici, co strašili národ Sudetskými Němci a imperialistickým nebezpečím. Důležité je neoslabit vládnoucí úlohu strany SOS pod vedením dosmrtně jmenovaného generálního tajemníka soudruha Hejla.
 10. / OdpovědětJméno / přezdívka (povinné)
  Vážený pane inženýre Höflere, již před 6 dny jsem Vám zde položil 2 otázky. Myslím, že nejenom mne, ale i čtenáře Suchdolských novin a občany Suchdola by zajímala Vaše odpověď. Z diskuse pod Vaším článkem vyplývají však další otázky: 1/ Podílel jste se nějakým způsobem na projektu SOPK? 2/ Uchází se nebo bude se firma PUDIS ucházet u ŘSD a příslušných institucí Hlavního města Prahy o infrastrukturní projekt SOPK nebo nějaký druh součinnosti při jeho projektování či realizaci? Myslím, že Váš názor, jako špíčkového odborníka, k položeným otázkám je zejména v těchto dnech velmi žádoucí a děkuji Vám předem za Vaši laskavou odpověď. Jan Hitzger
  • / OdpovědětAndrea Hrobská
   Dobrý den. Jak jsem psala výše, společnost Pudis a.s. má na svých webových stránkách v referencích odkaz na přípravu Silničního okruhu kolem Prahy Suchdol - Březiněves, stavba 519. http://www.pudis.cz/sokp-519, jednalo se o přípravu projektové dokumentace pro ÚR a v kontaktech si lze snadno vyhledat, že pan Ing. Höfler je současným ředitelem společnosti Pudis a.s. V době zpracování projektu pro ÚR byl v čele Ing. Aleš Merta. A mimo to pan Ing. Höfler působí na fakultě dopravní ČVUT jako posuzovatel zmiňované J varianty okruhu. Každý ať si udělá obrázek sám. Hezký den.
   • / OdpovědětJan Hitzger
    Dobrý večer paní Hrobská, děkuji za upozornění na stránky PUDISu. Otevřel jsem si včera také stránku, na kterou zde upozornil nejen pan Ing. Höfler, ale i pan Ing. Martínek. Asi na rozdíl od Vás i paní Minárikové, která se zmiňuje o hranici střetu zájmů, jsem zjistil, že předseda představenstva, ředitel a obchodní ředitel PUDISu Ing. Martin Höfler je současně HLAVNÍM řešitelem dokumentu nazvaného KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ ALTERNATIVNÍHO NÁVRHU SILNIČNÍHO OKRUHU KOLEM PRAHY. Na adrese, kterou uvádíte, je možné si také přečíst, že Pudis pracuje na více zakázkách pro svého jistě nikoliv bezvýznamného chlebodárce ŘDS, mezi nimiž figuruje také stavba okruhu 519, a to i v době, kdy Ing. M. Höfler již byl ředitelem nebo byl do jeho aktivit zapojen. Na dokument se podívám podrobněji,jakmile budu mít čas, ale obávám se, že o nezávislosti jeho obsahu lze z uvedených důvodů oprávněně pochybovat, což je asi důvodem, proč nezávislé posouzení požadují starostové městských částí, o čemž jsem se dočetl na jiném místě. I každého amatéra, jako jsem já, který se o problematiku okruhu kolem? Prahy zajímá občas teprve pár týdnů, samozřejmě musí napadnout, zda se nejedná o exemplární střet zájmů a musí pochybovat o nezávislosti hlavního řešitele.. Když už se pan Ing. Höfler alespoň před klíčovými komunálními volbami rozhodl zapojit se do diskuse, což je jinak velmi dobře, postaví se k otázkám, které vyplývají ze zdejší diskuse jako profesionál čelem? Nebo budete radši dělat mrtvého brouka, pane řediteli? Zdravím a přeji hezký zítřejší den. Jan Hitzger

Napsat komentář: Jméno / přezdívka (povinné) Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna