Interpelace zastupitele MČ Praha-Suchdol ing. arch. Ivana Vavříka ohledně budoucích developerských projektů na Suchdole

V Rybářkách_uzemni_studieZastupitel MČ Praha-Suchdol ing. arch. Ivan Vavřík přednesl na zasedání zastupitelstva dne 22. června interpelaci týkající se budoucích developerských projektů na Suchdole a aktivit radnice ve stopě silnice Silničního okruhu Prahy ve variantě J. Interpelace se stala součástí zápisu.

 

Proč pan starosta Hejl podporuje developery, když za naše obecní peníze pro ně zadává vypracování projektů?

Pan starosta Hejl má údajně rád stromy a přírodu, ale co se týče životního prostředí je ochoten zastavět volné plochy na Suchdole, které do budoucna mají sloužit zeleni oddechu a volnočasovým aktivitám Suchdoláků. V rámci projektu, který zaplatil z obecní pokladny, zastavuje bytovými domy i fotbalové hřiště TJ Slavoj a arogantně se tak chová i pozemkům, které mu nepatří a které jsou pro sport občanů nezbytné. Dále prosazuje developerskou výstavbu ve stopě silnice Silničního okruhu Prahy ve variantě J, která vede pod Suchdolem. Co jiného si máme myslet o projektu pana architekta Turka, který objednala radnice pod vedením starosty? Tento projekt zastavuje celou část v ploše na dnešním fotbalovém stadionu a severně od něj v celé ploše směrem k ulici Armádní a Havraní výškovými domy. Co se týče plochy nad obchvatem J, může zde být vybudována zeleň parkové úpravy a částečně i bytová výstavba, ale až po vybudování obchvatu.

Znovu upozorňuji, že veškerá energie věnovaná tzv. „komunitní zahradě“ půjde vniveč, neboť je přímo v ose výstavby obchvatu pod Suchdolem. Bude zlikvidována stavbou silnice ve stopě J, která je jako jediná legální v územních dokumentacích a Zásadách územního rozvoje Prahy. Ale to je také cíl starosty Hejla získat tímto způsobem co nejvíce protestních hlasů.

V tuto chvíli se však starosta ještě navíc spojuje s developery, kterým se snaží vytvářet podmínky pro výstavbu. Ptáme se, jak je na tom zainteresován?

Naštěstí Nejvyšší soud v Brně zamítl kasační stížnost v žalobě pana starosty Hejla a spol. na zásady územního rozvoje (ZUR) Prahy. Tímto rozsudkem Nejvyššího soudu je pevně stabilizována varianta J a tzv. varianta Ss byla soudně, prakticky, politicky a reálně znemožněna. Již dávno jsme upozorňovali tyto nesmyslné žaloby, které iniciuje pan Hejl, které nemají naději na úspěch, neboť realita je jiná. To se to panu starostovi Hejlovi soudí za peníze suchdolských občanů. Co kdyby nyní náklady na tento spor s Hlavním Městem Prahou zaplatil ze své kapsy?

Podobně je to i se snahou pana starosty umístit fotbalové hřiště do stopy silnice v trase J v území mezi ulicí na Mírách a Kamýckou. Na to nemůže být vydáno územní rozhodnutí, ani stavební povolení do doby vybudování obchvatu, neboť je také situováno přímo v trase silnice. Malý tréninkový stadion leží polovinou ve stavební uzávěře a velké hrací hřiště částí. Navíc obě hřiště leží velkou částí v ochranném pásmu, to znamená, že zde může probíhat výstavba silničního obchvatu.  Viz koordinační situace atelieru Aleš.  

Až bude dobudován okruh pod Suchdolem, teprve potom je možné na jeho povrchu budovat hřiště a parky, které budou sloužit všem obyvatelům. Neustálým zdržováním a soudy starosta Hejl jenom prodlužuje suchdolskou agonii a svým jednáním přispívá k negativnímu obrazu Suchdola v kontextu celé pražské aglomerace.

 

  • 1. Ptáme se tedy, proč Starosta Hejl platí z rozpočtu suchdolských občanů developerské projekty?
  • 2. Proč starosta Hejl usiluje o zástavbu fotbalového hřiště TJ Slavoj, sotva na něm byl vybudovaný travnatý povrch za peníze utržené prodejem oválu u Sokolovny?

To již nebude na Suchdole žádná sportovní plocha?

  • 3. Ptáme se, proč starosta Hejl se snaží umístit fotbalové hřiště do prostoru na Mírách, kde přímo koliduje se stopou budovaného obchvatu, to znamená, že v nejbližších letech do doby dokončení silnice pod Suchdolem je zde nerealizovatelné?
  • 4. Proč jsou vynakládány prostředky všech suchdolských občanů na výstavbu tzv. komunitní zahrady a proč je zneužíváno volného času a energie lidí, kteří se tuto plochu se snaží zvelebit? Tito občané si asi ani neuvědomují, že zahrada leží přímo v ose okruhu, to znamená, že jejich úsilí bude výstavbou zmařeno. Ale proč pan Hejl toto místo vybral právě naschvál, přesto že na Suchdole je dosti jiného prostoru na komunitní zahradu?
  • 5. Proč jsou z obecního rozpočtu vynakládány prostředky na předem prohrané soudní spory, přičemž pan Hejl není schopen pochopit, že varianta J pod Suchdolem je jediná možná a reálná a tzv. varianta Ss patří pouze do říše snů pana Hejla a SOS? Kolik to do dnešního dne stálo? Včetně letiště?

 

Kdyby žil pan učitel Radovan Papež, kterého starosta Hejl tak teatrálně obdivuje, tak by Péťovi Hejlů dal za nečestné a podlé chování pěkných pár facek, tak jak jsme je dostávali my, jako žáci ZŠ Mikoláše Alše.

STADION projekt

V Rybářkách_uzemni_studie

 

Podle zápisu doplnil starosta ing. Petr Hejl během jednání tuto interpelaci. Plánované fotbalové hřiště je podle něho v územním plánu mimo trasu dálnice.

Místostarosta ing. Vik dále uvedl, že přesun fotbalového hřiště není na rozhodnutí MČ, jer to na dohodě TJ Slavoj Suchdol a hl. m. Prahy.

Ing. Skála uvedl, že KÚRI chtělo podpořit plán na vybudování nového hřiště. V tomto volebním období se změna územního plánu na stávajícím hřišti neprojednávala.

Nová stavební uzávěra zobrazená na digitální mapě

Váš komentář ( 1 )

  1. / OdpovědětIvan Vavřík
    Níže je patrné umístění fotbalového hřiště vestavební uzávěře pozemku č. 13/1 kú. Suchdol, který vlastní podle katastru nemovitostí Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Praha 1. Původní stavební uzávěra, která je nakreslená na výkrese atelieru Aleš byla formálně zrušena, neboť byla zakreslená na papírovém mapovém podkladu, který nebyl přesný a neodpovídal dnešním digitálním mapám. V současné době je již od roku 2015 zakreslena nová stavební uzávěra na mapě digitální - viz výkres výše. V tomto podkladu je žlutě vyznačen uvažovaný pozemek fotbalového hřiště. Tato uzávěra bude nyní vyhlášena na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně, který potvrdil trasování silničního obchvatu ve stopě J přes Suchdol. Z toho je patrné, že do doby vybudování okruhu v této lokalitě nelze hřiště stavět, ale samozřejmě tam může být až po dokončení stavebních prací na silničním obchvatu pod Suchdolem.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna