Varianty okruhu

KOLO, KOLO MLÝNSKÝ ZA ČTYRY RÝNSKÝ….. A SPOUSTU NERVŮ.

Na pozvání ing. Vavříka jsem se, jako člen volného sdružení spolků P6, zúčastnil debaty ohledně trasování SOKP v sz. části Prahy. Jsem rád, že jsem v restauraci V ráji byl, i když některé momenty byly za hranou. Naštěstí to pan architekt ukočíroval.

Dozvěděl jsem se pár kladných věcí – PRAGOPROJEKT vypracuje úplně nový projekt tunelu a mostu , což ale znamená opětovný odklad realizace. Byl oficielně potvrzen, již rok avizovaný, ústup od  patrového mostu ( kontroverzní podmínka soutěže), takže Suchdol bude mít na výstupu z tunelu lepší podmínky než u původního, patrového uspořádání, protože zmizí tzv. rozplety. Na západním konci se prodlouží tunel o 200m a posune křížení dál od obytných budov. Dále se bude budovat tunel s částečným zakrytím stavební jámy železobetonovými deskami na pilotách, což sníží prašnost a hluk při výstavbě. Tyto podmínky mohly být nastaveny již před 15 lety, pokud by část obyvatel pochopila nutnost výstavby obchvatu. Jsem  zvědav  jaké námitky vyprodukují odpůrci nyní – co takhle např. s ohledem na synergii požadovat snížení hluku přesunem leteckého provozu na Vodochody po dobu stavby atd..

Nyní negativa – ráz debaty nastolil menší pán v černém tričku prohlášením: „Nás odborníci nezajímají,  90% obyvatel je tu kvůli starostovi“. A pan Hejl nezklamal – pravdivost některých jeho prohlášení se limitně blíží nule. Např. že „plánovačům při trasování ujela jedna čára přes Suchdol“. Na příloze z brožury Praha 2010  jsou zakresleny navrhované varianty obchvatu během času (staveb. fakulta ČVUT). Zatímco na jihovýchodě Prahy je situace nejednoznačná, na severozápadě jde vše, s výjimkou 2 čar, jednou stopou. Ostatně p. starosta je členem Spolku pro silniční okruh kolem Prahy, na webu spolku je část historie, podívejte se tam. Suchdolský zpravodaj č. I/1985 (příloha) zpochybňuje jeho tvrzení, že byla z prostoru mezi Budovcem a Starým Suchdolem sejmuta kdysi územní rezerva. Přesto sklidil frenetický potlesk, protože říkal to, co chtěl sál slyšet. O relevantnosti údajů  se u p. Hejla nepochybuje – jako před časem, když prezentoval materiál s “obvyklým směrem větru“ účelově pootočeným  o 90° vůči skutečnosti (kolmo na přistávací dráhu letiště ?!).

suchdolský zpravodaj

Diskuze byla místy bohužel nenávistná, na argumenty odborníků nebyl brán zřetel. Nevím na základě čeho mohl Ing. Strnad veřejně nařknout vedoucího kolektivu ČVUT Ing. Höflera , že jejich zpráva je z 50% vylhaná. Ať ukáže na konkretní pochybení. Z řad diskutujících se např. ozývalo, že nikdy nebyly varianty Ss a J porovnány. Když jsem se snažil ukázat Posouzení variant „Ss“ a „J“  provedené CityPlanem v prosinci 2007 bylo zamítavě odmávnuto – o fakta, která nevyhovují  mému názoru nemám zájem! Mimochodem srovnání vyšlo jasně pro var. J, která má lepší dopravní účinnost a zásadně zlepší prostředí v Praze (cca 300 000 lidí). Přestože někteří diskutující tvrdili, že vše okolo okruhu vědí, pokusím se jim přidat pár informací:

Níže vidíte vývoj počtu zhoubných nádorů v Česku. Příčinou rostoucího  počtu je, dle ÚZIS, stárnutí populace a vyšší výskyt fyzikálních a chemických kancerogenů způsobený m.j. znečištěním životního prostředí.

křivka rakoviny

Další příloha ukazuje podíl typů zdrojů na znečištění v Praze. REZZO 4 (fialová) barva jsou mobilní – auta (+lodě), která v Praze mohou za cca 80% imisí.

polutanty

Odborná veřejnost si toto uvědomuje a proto volá po dostavbě okruhu – viz graf.

graf  liniový

Občané jsou téhož názoru. Pouze vám (1%) nedochází, že blokací zvyšujete celkové množství imisí v celé Praze, včetně Suchdola. Opravdu si bláhově myslíte, že PM 2,5 z kolony u Strahovského tunelu, kde je zelená na 5 (pět) vteřin k vám časem nedoputují ? Vždyť i vy pobýváte v Praze.

graf kruhový

Vaši spoluodpůrci z Chaber prezentovali 10.4. v restauraci Karel m.j. rozdílovou mapu znečištění, z které je patrné celkové zlepšení pro statisíce lidí ve vnitřním městě (P6-8) v případě okruhu ve var. J. A co Suchdol? Díky tunelu prakticky nezasažen, nezměněny stávající podmínky. Myslíte si, že by někdo povolil výstavbu 130 nemovitostí a 7 vícepatrových domů v nepříznivém prostředí? Toto je plánováno v územní studii, objednanou vaší radnicí, ve variantě S OKRUHEM (2013), ještě s rozplety! Ani bez okruhu nebudete mít klid – baráků bude víc, pouze se znatelně zmenší park. Prosím používejte zdravý rozum.

rozdílolová mapa

Po debatě za mnou přišel pán a řekl, že chce vidět kdy minulý starosta souhlasil s okruhem. Po delším hledání jsem dotyčný článek našel –  jasně v něm  starosta považuje variantu s tunelem za vyhovující řešení. Pan Čížek (ten pán) se začal kroutit a tvrdil, že se jednalo o DUA (posuďte na příloze sami). Nějak si vám starostové pletou pojmy, pokud jde o obchvat.

Závěrem dodávám, že navržené řešení včetně technologie výstavby je velmi vstřícné. Na severozápadě Prahy se podařilo udržet volnou historickou stopu pro vybudování obchvatu, využijme ji ve prospěch všech. Horší je situace  na východě Prahy, kde opravdu došlo k nárůstu zastavění a, dle mého názoru, budou nutná dodatečná opatření (hluk).

Nedejte na „odborníky“ typu Kolínské a Matěje Stropnického – HN 25.11.2014: Po pravdě řečeno, kdyby bylo jenom na mně, tak silniční okruh by se nestavěl vůbec. Je to ale tak, že v programové části koaliční smlouvy máme větu, že budeme podporovat nejprůchodnější varianty dostavby silničního okruhu. Ale vypadlo tam slovo “co nejrychlejší“ dostavby. Na tom aby tam nebylo, jsem trval.

Politik něco prohlásí a nenese odpovědnost za následky – znečištěné ovzduší v Praze a předčasná úmrtí. Podobně mi odpověděl před třemi týdny premiér, když jsem na besedě poukázal na kamiony křižující Evropu s dotovanými cenami, v důsledku čehož ztratil náš sektor zemědělství soběstačnost. Odpověď: „Někdo v devadesátých letech rozhodl o dovozech“. Hlídejme si politiky, včetně starostů!

 

Ing. Lubomír Martínek (VŠ dopravní)

Komentářů ( 28 )

 1. / OdpovědětHJSU
  Krásně napsano. Odbornici lžou a starusedlíci maj vždy pravdu. Starosta lze jako kdyz tiskne, šíří poplašné zprávy a zaměrně dezinformuje veřejnost. Sám ani nevi, že porušuje zákon, ale jeho nohsledům to očividně nevadí. Nakonec tahle generace vševědů ma tu drzost poučovat, moralizovat. Nejsmutnější je, ze těmto lidem nejde o zdraví a prostředí ve kterém jejich voliči a nevoliči žiji. Tak Hejl a slávu.
 2. / OdpovědětRozumná doprava
  Naprosto účelový článek na podporu zastaralé, předražené a nekoncepční varianty okruhu přes Suchdol, jejíž přínosy by byly velmi sporné, avšak náklady a škody napáchané na životním prostředí enormní. Připomínáme, že v rámci procesu EIA v letech 2001-2002 téměř všechny klíčové instituce (MŽP, zpracovatel posudku, odbor ŽP Magistrátu, Středočeský kraj, Česká inspekce ŽP) doporučily trasu Ss. Česká inspekce ŽP dokonce označila variantu J přes Suchdol jako jednoznačně NEJHORŠÍ a NEPŘIJATELNOU. V roce 2007 studie Mott MacDonald rovněž doporučila trasu Ss a věrohodnost této studie byla potvrzena oponentním posudkem VUT Brno z roku 2008… Ten obrázek rozptylové studie je vytržený z kontextu. Paní doktorka naopak upozorňovala, že rozptylové studie v ČR často obsahují nedostatky. Navíc podle nezávislých odborníků posudky SEA a EIA nebývají objektivní, neboť zpracovatelé jsou komerční subjekty, které „plní přání“ svých klientů. „Opravdu si bláhově myslíte, že PM 2,5 z kolony kamionů u Suchdolského tunelu a tisíců aut u sjezdu z přivaděče Rybářka na Kamýcké k vám časem nedoputují? Vždyť i vy pobýváte v Praze.“
 3. / Odpovědět@VeleslavinVokovice
  Ing. Martínek asi "nepochopil", stejně jako ČHMÚ, že čím dál od zdroje znečištění, tím nižší koncentrace prachu i jiných polutantů. Dochází k ROZPTYLU do většího objemu vzduchu. ČHMÚ měří znečištění v Praze 6 v areálu Zemědělské university a v parku u Šlikovy ulice, kde je minimální znečištění z dopravy. Zatížení Prahy polutanty pak extrapoluje, a protože skutečné množství emisí vznikající dopravou je nejasné, např. vzhledem k nefunkčním filtrům dieselových motorů, tak hodnoty znečištění jsou značně zkreslené. Již v r. 2002 se psalo, že jistý bývalý primátor se "zajímal" o pozemky podél varianty okruhu J. Asi nejen on..... Bližší např. v http://sospraha.cz/doprava/cd/Sose-ddd.pdf http://www.okruhprahy.cz/jednotlive-stavby/suchdol-brezineves
 4. / OdpovědětLovec ekoteroristů
  Zrušte projekt ekoteroristu s názvem rozumná doprava. Jediné rozumné na tomto spolku je slovo v názvu. Kdo z toho spolku má vzděláni, aby mohl nějakým způsobem objektivně nahlížet na tuto problematiku. Podotýkám, ze se ma jednat o Pražský okruh a ne okruh Středočesky kam pražane nepojedou a jen se vyhodi miliardy poplatniků ve jmenu vlastní omezenosti a nevědomí. PS. Tuhle bandičku bych chtel vidět pohromadě...to musi bejt elita co chce nemožné a nerealizovatelné. Pryč s aktivismem a ekoterorismem podporovanym blazny a sebezahleděnci.
  • / Odpovědětlojza
   @lovec: Jestli chcete argumentovat názvem "Pražský okruh", tak byste si měl taky ujasnit, jestli se staví druhý vnitřní okruh pro Pražany, nebo vnější okruh pro tranzit. Zastánci okruhu se jednou tváří, že je to vnitřní okruh a jindy, že jde o vnější tranzitní, jak se to hodí. Na jedné straně se má nacpat skrz Prahu aby byl atraktivní pro Pražany a na druhé jede polema Středočeským krajem Tak by se v tom možná mělo udělat jasno.
 5. / OdpovědětO.Imlauf
  Škoda, pane lovče, že jste nepřišel na debatu do hospody v Ráji, kde jste mohl podpořit dálniční okruh skrz Suchdol a dálší dotčené městské části. Takto anonymně urážet lidi, kteří mají jiný názor je velmi snadné.
  • / OdpovědětStop SOS
   Vy máte asi hodně zkreslený pojem o definici slova názor a že zrovna vy co jste nahrál extra vyhodný nájem prostor pro kavárnu sve paní tady moralizujete. Ohledne debaty...Byl jsem na dovolené a popravdě..být přitomen debate, tak bych par lidem uštědřil pořádný políček. SOS by se mela stydět. Stydět za to jak ji jde o životni prostor obyvatelů Suchdola a jak za svou nadvladu dokazala posunout Suchdol tam kde je....rozpadlé chodníky a silnice...nedodělaná kanalizace a dokončení v nedohlednu...šíření poplašnych zprav....komunitni zahrada za miliony pro úzkou skupinu lidí....utrácení miliard poplatníků blokováním stavby obchvatu atd. Závěrem....on bude stát a vás par aktivistů s tím nic neudelá...toť můj názor
 6. / OdpovědětJméno / přezdívka (povinné)
  „Ne“-„Rozumná“ doprava s paní Lněničkovou a další ekoteroristi na Suchdole se dají připodobnit nerozumnému až šílenému řidiči, který vidí na semaforu červenou, ale spolujezdcům tvrdí, že je zelená, jede a zabije se. K diskusi V Ráji, kde ekoteroristi a další zúčastnění vůbec nevzali na vědomí realitu. Realita v rovině politické a právní: Varianta Ss nebohého pana Strnada není schválena a zapracována do Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a do dotčených územních plánů obcí a dále do Zásad územního rozvoje Prahy a Metropolitního plánu, kde pan Strnad vedl čáru zvanou Ss. Nic jiného než čára beze smyslu to z hlediska legislativy není. Realita v rovině soudní: ekoteroristi v čele s Hejlem prohráli všechny soudy, kde se snažili do výše zmíněných dokumentů začlenit čáru Ss. Prohráli i u Nejvyššího kasačního soudu v Brně a proti tomuto rozsudku není již odvolání. Realita v rovině technické: Pan ing. Höfler z ČVUT fakulty dopravní jako jeden odborných erudovaných posuzovatelů varianty Ss jasně prohlásil, že tato „studie“ nemá ani parametry reálné dopravní práce. Chybí v ní řešení křižovatek, podélné řezy, protihluková opatření. To je jako studie domu bez nosných zdí a oken – tedy reálně nepoužitelná a s ničím nesrovnatelná. Když pan Strnad autor diletantské studie Ss nařknul pana Ing. Höflera, že 50% toho, co říká jsou lži, a pan ing. Höfler se zeptal na pět věcí, kde lže, tento starý nemohoucí pan Strnad bez odborné erudice nemohoucně mlčel…. K paní Lněničkové - „nerozumná doprava“ – sama si odporuje ve třech následujících větách. Na jedné straně se odvolává na proces EIA ( kde mimo jiné i lže, neboť zpracovatel posudku – paní ing. Vrdlovcová jasně říká, že varianta Ss je nesmysl) a o pár vět dále říká, že „Navíc podle nezávislých odborníků posudky SEA a EIA nebývají objektivní, neboť zpracovatelé jsou komerční subjekty, které „plní přání“ svých klientů.“ Tyto účelové lži, neúcta k soudním rozhodnutím a legislativním faktům charakterizuje celou tuto šílenou patričku ekoteroristů, kteří kvůli tomu aby se zabili, jezdí křižovatkami na červenou. Ing. arch. Ivan Vavřík
 7. / OdpovědětO.Imlauf
  Psáno pro Stop SOS: Co je špatného, že nechci dálnici přes obydlené území? Já to nechci, vy ano. Jděte k volbám. ALe kde jste vzal miliony na výstavbu komunitní zahrady, to fakt nechápu? A co se týče peněz na opravu chodníků a silnic tak jsme závislí na hlavním městu, kde "nám náležející" peníze musíme vyprošovat. Tam se ptejte proč nám minulý týden zamítli peníze na opravu silnic.
 8. / OdpovědětO.Imlauf
  Miliony milionů ;), pane Vavříku. Ale oceňuji, že se pod své úvahy podepisujete. Až spolu budeme účtovat.
 9. / OdpovědětIng. arch. Ivan Vavřík
  Pane Imlaufe, to je k tématu okruhu? Jste již mimo mísu? To budeme počítat kuličky až budeme spolu "účtovat"? Zatím jste mi nevyvrátili racionálně jedinou věc, kterou tvrdím a mám to doložené. Jste jak ten zoufalec Strnad - autor čáry Ss , který není na argumenty schopen odpovědět. Proč bych se nepodepisoval, na rozdíl od paní Lneničkové , která se skrývá pod nerozumnou dopravou... V úctě Vavřík PS pan ekolog Dr. Václav Cílek jasně definuje prodloužení návrhu pana Strnada ve var Ss jako absolutně neekologické, neboť se spálí mnohem větší množství paliva a tím se více zatíží životní prostředí. Ale stačí si přečíst rozsudek Kasačního soudu, kde se jasně definuje že tzv. čára Ss je nereálná blbost.
 10. / OdpovědětRozumná doprava
  V našem státě kdokoliv včetně odborníků, kdo si dovolí upozorňovat na nedostatky zastaralé koncepce a nevhodného plánování dopravních staveb či dokonce navrhovat alternativní řešení, okamžitě dostane nálepku ekoteroristy. Naše Platforma je odborná, nezisková a nepolitická organizace a spolupracujeme s odborníky z oblasti dopravy, ekologie i územního plánování. Ing. Strnad se problematikou SZ části okruhu zabývá desítky let a má bohatou praxi mj. i ze zahraničních projektů. Bohužel u nás o dopravních stavbách rozhodují politici, kteří diktují odborníkům své „laické představy“. Vždyť i Ing. Höfler v rámci debaty otevřeně přiznal, že pouze „plní zadání“…Co se týká procesu EIA 518,519 tak zpracovatel dokumentace „dle přání svého klienta“ doporučil variantu J, ačkoliv v mnoha parametrech vyšla lépe varianta Ss. Závěry dokumentace však zpochybnil nejen zpracovatel posudku RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc., ale také řada veřejných institucí. Ministerstvo životního prostředí doporučilo variantu Ss, zatímco variantu J připustilo pouze jako krajním řešení. Nebýt obrovského politického tlaku varianta J by nikdy neprošla. ..K rovině soudní : v minulosti naopak MČ vyhrály soudní spory, avšak zastupitelé to nerespektovali a znovu přes nesouhlas MČ a veřejnosti vrátili původní trasu okruhu do ZÚR. Navíc od podzimu 2017 leží u městského soudu nová žaloba. K rovině politické jsme se vyjádřili v příspěvku na našem webu, stručně řečeno: přístup pražských a středočeských zastupitelů je kontraproduktivní a vede pouze k oddálení rozumného řešení okruhu. http://www.rozumnadoprava.cz/2018/05/16/plan-transevropske-dalnice-5-km-od-prazskeho-hradu-neodpovida-potrebam-rozvoje-moderni-evropske-metropole/ K rovině technické: Ministerstvo dopravy si nechalo v letech 2014-2015 zpracovat vyhledávací studii a studii proveditelnosti regionální varianty, která mj. zahrnuje podélné řezy i řešení křižovatek. Zatímco technické řešení varianty J v oblasti Suchdola se nyní předělává a jak uvedl zástupce ŘSD její přípravy jsou v podstatě na začátku.
 11. / OdpovědětRozumná doprava
  A pro zajímavost uvádíme vyjádření jednoho z největších odborníků na dopravní stavby v ČR k severní části okruhu. Ing. Miloslava Pošvářová, PhD: "Pražským okruhem se zabývám několik let. Jako soudní znalec na dopravní stavby musím konstatovat, že slovo OKRUH vyjadřuje něco vně, tedy vně zástavby. Stávající návrh jednotlivých stavebních objektů severní varianty okruhu, který je pro kamionovou dopravu navržen uvnitř bytové zástavby, nemá technickou logiku ani zdůvodnění. Když se podíváte na mapu Prahy a jižní část OKRUHU, tak ta je umístěna mimo zastavěnou oblast. Proto nechápu, proč tak není navržena i severní část. Kamiony nemají ve městě co dělat. Stavíme pro budoucnost, nikoliv pro zájmy nějaké skupiny lidí, kterou budoucnost nezajímá."
 12. / OdpovědětZdeněk Meisner
  Vážený pane architekte Vavříku, nebydlím na Suchdole, nemám tam příbuzné, plnými doušky si na Letné užívám Blanky. V r.1995 jsem požádán B. Blažkem a starostou Lysolají udělal porovnání environmentálního, urbanistického a ekonomického dopadu severní a jižní varianty. Lepší jednoznačně Ss. Datum uvádím záměrně, provedeno ještě předtím, než se rozhodovalo mezi Bl,Ha,Da, z pohledu obyvatele vnitřního města by se zdálo, že jižní var.ESO uleví vnitřnímu městu víc. Žasnu nad vaší argumentací. Proradný starosta spáchal komunitní zahradu. Připomínám, že komunitní zahrady v intravillánu, dokonce v centrech propagoval již Paxton, autor Crystal Palace, jsou senzační, v Praze raritou a jestli jí v Suchdole pomohl starosta, palec vzhůru. Žasnu nad vaší argumentací, připomíná "Obecní volby" od Haška z r.1912. Ještě jste neinformoval, že Hejl žere kočky a zanáší s paní poštmistrovou. Pane architekte, jste tentýž, opravdu tentýž rozumný Ivan Vavřík, Žižkovák, kterého pamatuji z Obecního domu v r. 88,89 ?
  • / OdpovědětIng. arch. Ivan Vavřík
   Komunitní zahrada, která stojí v ose budoucí silnice a kterou brigádně budují občané, kteří netuší, že jejich práce zmizí ve staveništi, je pitomost. To je podvod pana Hejla a ti jeho nebozí rukojmí jsou krásně zneužíváni.Na Suchdole je dost dalších míst, kde komunitní zahrada mohla být.
 13. / OdpovědětA. Minariková
  Pane Meisnere, děkuji za názor člověka, který nebydlí na Suchdole a přesto sleduje situaci. Pane Vavříku, situaci na Suchdole pouze kritizujete, naopak jako člen zastupitelstva byste se měl snažit Suchdolu pomáhat. Každého, kdo má jiný názor než Vy, nazýváte zoufalcem. Ať má každý občan na okruh svůj názor, ale je důležité o názoru diskutovat. Na poslední debatě v Ráji, kam dorazila spousta lidí, jste diskuzi ani nepovolil, všechny otázky jste odbyl tím, že diskuze bude na konci debaty. Samozřejmě už na ní nezbyl čas. Opět nám bylo pouze diktováno. Líbil se mi příspěvek paní zastupitelky z Horních Počernic, která pověděla, jak se žije těm, kteří si nadiktovat nechali. Proč neustále házíte klacky pod nohy, kolik trestních oznámení jste na zastupitele SOS podal během posledních 4 let? Co se Vám nelíbí na komunitní zahradě, kterou si postavili místní lidé z velké části svépomocí na úkor svého volného času a je hojně využívaná? Kolik veřejných akcí na Suchdole jste podpořil? Proč tolik negativní energie?
 14. / OdpovědětIng. arch. Ivan Vavřík
  Paní Lněničkové z Ne-rozumné dopravy a OS Veleslavín. Stále melete páté přes deváté teorie a různé citace již 15-20 let staré. TEĎ JSME V ROCE 2018 A ZNOVU PŘIPOMÍNÁM, ŽE EKOTERISTÉ PROHRÁLI SOUDY, VČETNĚ NEJVYŠŠÍHO A PROHRAJÍ I TY DALŠÍ, NEBOŤ VAŠE ŽALOBY NEVNESLY DO SKUTEČNOSTÍ NIC NOVÉHO. JSOU SCHVÁLENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, JAK OBCÍ, TAK ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE A HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. NIKDE NENÍ ZAZNAMENÁNA ČÁRA PAN STRNADA ZVANÁ Ss. TO JE FAKTICKÝ STAV. Skutečně připomínáte toho šíleného řidiče před semaforem, na kterém TEĎ svítí červená a vy mudrujete co kdyby svítila žlutá, nebo že před hodinnou nesvítil semafor vůbec. Pochopte reálný stav věcí. Pokud obyvatelé Prahy žijí v Praze a mají veškerou vybavenost hlavního města, kde mimo jiné je automobilový provoz, tak zde nemohou vyžadovat to samé životní prostředí jako na Šumavě. Mají volbu, buď Prahu nebo „čistou přírodu“. Z hlediska REÁLNÉHO STAVU VĚCÍ je rozhodnuto o okruhu vedoucím pod Suchdolem a můžete akorát vyjednat lepší podmínky pro zdravější prostředí. Ale když žijete v Praze, tak tak se s tím musíte smířit. Máte volbu, kde budete žít a auta tu v Praze jezdit budou.
  • / Odpovědětlojza
   to je současný faktický stav, který nemusí být neměnný. V minulosti byl faktický stav jiný, stačí se podívat na ten obrázek nahoře nebo do archivu ÚP. A stejně tak může být jiný i v budoucnu. Nebo se podle vás od teď už nikdy nepostaví žádná komunikace, která není v současné plánovací dokumentaci? To snad ne. Jinak s tím argumentem, že se člověk žijící ve městě musí smířit s jakýmkoliv automobilovým provozem a nemá usilovat o co nejnižší dopady jděte na Spořilov a začněte to tam nahlas vyvolávat. Ale vemte si helmu, nejspíš dostanete cihlou po hlavě.
 15. / OdpovědětZdeněk Meisner
  Pane architekte Včera vámi uvedený link na "lži zoufalce Strnada" se neotvírá. Na Ing. Pošvářovou reakci nevidím. Debata je již léta zacyklená, Lehovcové, Martínkové, strany (přesněji především jedna z nich) se neposlouchají. Citujete Cílka, neznám zdroj, Cílka si vážím, pokud jde o dopravu se párkrát sekl (bourat Hlávkův most) urbanista není a občas střílí od boku. Nechci jej takto shazovat, neznám východiska jeho názoru, jen si dovoluji připomenout, že A) trasu Ss osobně pěšky s Karlem Čapkem prošel Ivan Dejmal, říká-li vám to jméno něco. B) Trasy porovnány nepočítám-li K.Č., tak (!) třeba v půl metru vysokém paré EIA. Sever z toho vyšel lépe. Kdybyste byl na jejím veřejném projednání věděl byste to. Jestli jste v aule byl, tak pak vědomě lžete. Následné manipulace s EIA na MŽP a úlohu J.K. který v rozporu s názorem MŽP kde pracoval zamanipuloval a způsobil otočení výsledku nekomentuji, přesněji to mohou popsat jiní. K té zacyklenosti - jsem již v letech a přiznám se, že poznat o generaci mladší erudovanou dámu G.Lněničkovou mi bylo potěšením, není důvod ji urážet, komolit názvy. Poslední, ale signifikantní maličkost: na komunitních zahradách nepracují rukojmí, tam si lidé pěstují. Zkuste to, možná se zbavíte trochy žluči.
 16. / OdpovědětKučera Jan
  Vedení Ss, nebo "regionální" je nesmyslné. Pokud budu chtít z Liberce na Plzeň, rozhodně to nevezmu kolem Brandýsa a Kralup, ale po J variantě. Jinak nyní je pro mne jedinou volbou smrdět centrem, dusit místní - nejkratší trasa. To samé z Hradce do Chomutova. Nikdo nebude jezdit delší trasu než musí. Dokud nebude stát SOKP budou všichni jezdit přes vnitřní Prahu. Stejně i pokud by stála tzv. "regionální" varianta okruhu. V budoucnu se bude - a bude muset - řešit další okruh zhruba ve stopě silnice 101. Ale to bude stejně řešit pouze tangenciální vazby D7-D8, D10-D11 atd. atd. NIKDO nebude chtít najíždět desítky kilometrů navíc. Architektům, urbanistům a enviromentaliztům navzdory.
  • / Odpovědětlojza
   že všichni volí automaticky nejkratší cestu je nesmysl, to by všichni jezdil skrz centrum okruh neokruh a nemuselo by se nic stavět. regionální okruh bude možná o pár km delší, ale zase má větší šanci že bude výrazně rychlejší. Teď je snaha koncentrovat veškerý tranzit i městskou dopravu na SOKP, který bude na některých místech docela přetížen + trasa obytnými oblastmi s tlakem na omezování rychlosti, takže člověk bude rád že tam bude hrkat osmdesátkou, zatímco větší kolo kolem Prahy by byla klasická dálnice s odhadovanou mnohem menší zátěží a doprava tam bude plynulejší a rychlejší. btw vjet po D11 do Prahy a pak jet po okruhu vez z Prahy někam k Říčanům jak se teď plánuje taky dává ohromný smysl.
 17. / OdpovědětIng. arch. Ivan Vavřík
  Tady si přečtěte, jak je reálná tzv. čára Ss z hlediska právního ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl právní věci navrhovatelů (Hejl a spol.) takto: Kasační stížnost Hejla a spol. se zamítá . citace z rozsudku [147] Z VVURÚ (vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) jednoznačně vyplynulo, že oddálení SOKP dále od Prahy (varianta Ss) by vedlo k nežádoucímu vyššímu zatížení Městského okruhu uvnitř hl. města Prahy, k přitížení dalším komunikacím v silně urbanizovaném území ve vnitřní části Prahy, ke ztrátě významné části funkcí SOKP (např. rozvod vnější zdrojové a cílové dopravy, realizace 5 As 49/2016 některých vnitroměstských dopravních vztahů mezi okrajovými částmi Prahy, omezení krizových situací v dopravě na stávající dopravní síti v centrální části Prahy, vytvoření podmínek pro rehabilitaci některých uličních prostorů a veřejných prostranství) a ke snížení atraktivity polohy vůči jádrovému městu. V AZÚR (aktualizace zásad územního rozvoje) je upřednostněn zájem města jako celku, přitom jsou řešeny také lokální dopady. Jakkoliv se jeví z lokálního pohledu logické odmítání realizace nové dopravní infrastruktury z titulu ovlivnění standardů životních podmínek některých městských částí, z celoměstského měřítka jde o neudržitelný postup, který by v podstatě vedl k paralyzaci rozvoje a naplňování cílů města. IV. Závěr [366] Ze všech uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost Hejla a spol. není důvodná, a proto ji v souladu s § 110 odst. 1 in fine s. ř. s. zamítl. Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.). V Brně dne 25. května 2017 JUDr. Lenka Matyášová v. r. předsedkyně senátu
  • / Odpovědětlojza
   tak když se soud rozhoduje podle papíru, který předkládá jedna strana sporu, tak to jinak dopadnout nemůže. K tomu VVURÚ, papír snese všechno a nejde jen o tom, co se napíše, ale i co se tam nenapíše. Severní stranu neřešim, ale kdysi jsem se díval do VVURÚ na východní část okruhu na porovnání variant okruhu. Na východě Prahy jsou tři dálnice na území jediné městské části. Pokud jsou na dvou kilácích uvnitř města 3 dálnice, tak bych čekal že nějaké vyhodnocení proběhne. O vyhodnocení vlivů variant okruhu na Horní Počernice tam jestli mě paměť neklame nebyla ani čárka. Místo toho se tam řešil ZPF a podobné nesmysly. Podobně v té slavné studii ČVUT, vyhodnocení vlivů na tu křižovatku SOKP,D10 a D11 uvnitř města a její okolí naprosto žádné. Neustále se něco podceňuje, EIA 510 proběhla na 105tis vozidel na den pro naplnění ÚP a EIA 511 nebo EIA D11 už na 510 umisťují 150tis vozidel za den. EIA 510 slibovala limit 60/50dB pro naplnění ÚP, ale akustické posouzení některých rekonstrukcí už se dělá jen na dodržení limitů bezprostředně po dokončení stavby. Trápí to někoho, netrápí. Nebo EIA 511, když si člověk přepočítal přílohy, tak sice zjistil že realizace bude mít dopady na P20, ale že by se to v dokumentaci dále zohlednilo, to ani náhodou. Naopak se hledaly všechny možné výmluvy jak se vyhnout naplnění smyslu a znění zákona. A není to ojedinělé. Při prosazování SOKP se systematicky ignorují dopady a pak dochází k absurdním situacím, že v rámci EIA 511 v posudku drze prohlásí, že 512 podcenili a že při zpracování EIA 512 dva roky před vstupem do EU dopady vstupu na dopravu a tedy i na 512 nezohlednili a že je to prý logické. Tak se pak nedivte, že lidi podél trasy SOKP protestují, protože oprávněně čekají, že reálná situace bude ještě horší než je jim z oficiálních míst předkládáno a když se objeví problém, tak na ně všichni udělají dlouhý nos.
 18. / OdpovědětIvan Vavřík
  Kolo, kolo mlýnský…. Melte stále stejné nesmysly : Prosím vás, již vezměte na vědomí stávající realitu v roce 2018 a nevyprávějte co se stalo před lety: Nejvyšší Správní soud v Brně rozhodl, že v ZUR Prahy je nadále uvažována pouze varianta J. Ve Středočeském kraji schválilo Zastupitelstvo pouze vedení Varianty J. O čáře Ss se ani neuvažovalo. Praha má návrh Metropolitního plánu pouze s variantou J. Suchdol a Dolní Chabry jsou jediné obce, které prostřednictvím svého vedení odmítají koncepci silničního obchvatu Prahy, jak je vyprojektován a schválen Hl. městem Praha a Středočeským krajem. Ostatní desítky obcí s obchvatem ve stopě J souhlasí a odmítají –variantu Ss.. To, že obchvat Suchdola je plánován od roku 1935, svědčí o prozíravosti našich předků. A od té doby všichni Suchdoláci od školních let ví, že je na Suchdole uprostřed obce rezerva v podobě polí, aby tam silniční obchvat stál. Tato koncepce je platná dodnes, neboť pro dopravu Prahy a ulehčení Suchdola a ulice Kamýcké od tranzitní dopravy je nezbytný. Čili myslíme, že tato koncepce je platná dodnes. Tam, kde byl tento logický systém narušen, dochází k problémům. Exhalace z dopravy zde byly a budou, rozhodně nezasáhnou obytné území Suchdola více, než je nyní přímo zasažena obytná zástavba v okolí Kamýcké ulice. Navíc ulice Kamýcká je ničena hlukem a prachem, který vedení silničního obchvatu v podzemí odstraní. Takže pouze zbydou ty exhalace, které vyvolá silniční okruh, které budou dostatečně vysoko větrány, tak aby obytná zástavba nebyla zasažena. Podle rozptylových studií celkově obytná zástavba Suchdola nebude tak ničivě zasažena, jako dnes ulice Kamýcká. V důsledku dojde ke zlepšení obytného prostředí a ekologických kvalit Suchdola oproti stávajícímu stavu. Varianta Ss nebyla vyprojektována, existuje pouze nedokonalá studie, která má zásadní nedostatky viz posudek ČVUT.... Dále mohu citovat z vyhodnocení MŽP z 30. 4. 2002, tedy dokumentu, který je oficiální na vyhodnocení variant http://mujweb.cz/szokruh/stanovisko518_519.pdf a zároveň komentuji to, co se od roku 2002 do dnešního dne stalo a jaký je výhled a jaké jsou možnosti. 1) cituji z vyhodnocení: MŽP z 30. 4. 2002: „Varianta Ss nebyla na odpovídající úrovni zpracována v konceptu územního plánu velkého územního celku Pražského regionu. Je proto nutné zapracovat variantu Ss do konceptu územního plánu velkého územního celku Pražského regionu a prověřit možnosti její realizace, a to i v kombinaci s nízkovodním mostem dle schváleného ÚPN hl. m. Prahy...“ Dosud tato změna Ss nebyla ani vyprojektována, natož zapracována, a nechystá se, že by byla. Naopak byly schváleny zastupitelstvem Hl. m Prahy Zásady územního rozvoje Prahy jako podklad pro vypracování nového územního plánu Prahy, kde je varianta J zapracována a schválena a varianta Ss vyloučena jako nevyhovující. 2) cituji z vyhodnocení: MŽP z 30. 4. 2002: „Variantu Ss nemá v územním plánu žádná obec, jejímž správním územím silniční okruh ve variantě Ss prochází. Bude proto nutné variantu Ss v případě, že bude v ÚPN VÚC Pražského regionu schválena, zahrnout do územně plánovací dokumentace dotčených obcí“. Středočeský kraj před měsícem schválil Zásady územního rozvoje, kde o čáře zvané Ss není ani zmínka, a naopak je stabilizována varianta J. Na variantě Ss se neudělala projekčně ani jedna čára a oficiálně tedy neexistuje ani z hlediska Stavebního zákona (územní rozhodnutí či stavební povolení). Obce, i kdyby chtěly, tak nic zapracovat nemohou a ony ani nic zapracovávat nechtějí a jejich názor se nezměnil. Navíc v původních polích, kam byla varianta Ss pouze vytipována, stojí mnohde zástavba rodinných domů a další vybavenosti. Dotčené obce variantu Ss zásadně odmítají, viz dopis 27 starostů. 3) cituji z vyhodnocení: MŽP z 30. 4. 2002: „Varianta Ss není v souladu se schváleným územním plánem hlavního města Prahy. V případě schválení varianty Ss v územním plánu velkého územního celku Pražského regionu bude proto nutné projednat a schválit změnu územního plánu hlavního města Prahy.“ Takže varianta Ss není, i nadále nebude v souladu s platným územním plánem Prahy ani územně plánovací dokumentací Středočeského kraje a nezdá se, že by to někdo v dohledné době jako změnu začal projednávat. Navíc byly schváleny minulý rok Zásady územního rozvoje Prahy, kde je jasně řečeno, že i v novém zpracovávaném územním metropolitním plánu Prahy je tato varianta Ss vyloučena. Varianta Ss by byla možná jedině, pokud s ní budou dotčené obce a Hl. město Praha souhlasit. Čili, kdyby byla zpracováno nové vyhodnocení EIA a posouzení MŽP, tak tam nemůže varianta Ss ani být posuzována, neboť prostě na ní již neexistuje místo v krajině severně od Suchdola. Proto znovu říkám, že varianta Ss je nereálný sen hejlovců a ekoteroristů, o tom, že postavíte dům na cizím pozemku, kde navíc již dům stojí. Závěrem bych chtěl říci, že pokud lidé nechápou, že žijí v Praze, a ne jenom v jedné suchdolské ulici, tak tedy nemohou pochopit, že silniční okruh J přes Suchdol je věcí všech obyvatel Prahy.
  • / Odpovědětlojza
   to je všecko hezký, ale kdyby to co píšete, že "co je psáno, to je definitivně dáno" platilo vždycky, tak okruh vede jinudy. Plánovací dokumentací se měnila mnohokrát, nemovitosti se kvůli stavbě komunikací vykupují a bourají běžně, jediný skutečné argument, proč to nejde je, že se nechce. A pokud tady pořád vykládáte, jak všichni kolem okruhu musí chápat, že jsou součástí Prahy. Ono by to mělo platit i na opak, že Praha se o ně bude starat jako o své občany a že když už někdo nese zátěž podobné komunikace, že se Praha postará, aby byly její dopady minimalizovány. A ne že 512 nebylo možné kvůli hluku ani zkoulaudovat a místo aby se postavily PHO se to řešilo/řeší trvalým zkušebním provozem v rozporu s rozhodnutím soudu. Na P20 jsou na okruhu PHO z doby kdy se na okruhu plánovala třetinová doprava současného a plánuje se pětinásobek původních plánů a místo dobudování PHO se zatím jen zvedly hlukové limity a kompenzace emisí se pro jistotu neřeší vůbec. Okrajovým částem kterými vede okruh se jenom nadává a vyhrožuje, ale nikdo se nestará jak je to poškodí a jak to kompenzovat, mluvím za okolí 510, jinde to neznám.
 19. / OdpovědětIng. arch. Ivan Vavřík
  kolo Lojzo- ... kolo, lojzo... kolo, mlýnský, lojzo, za čtyři rýnský.... vy stále melete ty svoje pitomosti, co kdyby a kdyby..a před lety a co kdyby za deset let.. Jděte se léčit. Je rok 2018, jsou schváleny AZUR Prahy a ZUR Středočeského kraje, soudy jste prohráli je potvrzena varianta J, metropolitní plán má pouze variantu J, všechna fakta výše v mých příspěvcích. Čára zvaná Ss již v legislativních a územně plánovacích dokumentacích neexistuje. Nevyvrátil jste ve svém mletí ani jeden z mých argumentů. Jenom co by kdyby a kolo lojzo kolo mlýnský...........
  • / Odpovědětlojza
   přečíst písmenka možná umíte, ale s chápáním obsahu psaného textu už to koukám moc slavné nebude.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna