O Pražském okruhu v Senátu Parlamentu ČR

V úterý 10. září se v sídle Senátu Parlamentu ČR uskutečnil seminář s názvem Pražský okruh kolem dokola pořádaný místopředsedou Senátu Jiřím Oberfalzerem (ODS). Promluvila na něm řada odborníků a zainteresovaných osob včetně 1. náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka. Výsledek shrnul místopředseda Senátu, který připomněl názor zastupitele města Kralupy nad Vltavou. Ten řekl, že trasování nevyhovuje bez připomínek nikomu, ale bez toho, že by každý přispěl částí svého kompromisu, se stavba, která nemá alternativu, neuskuteční. Redakce připravuje videozáznam semináře.

 

JIŘÍ OBERFALZER v úvodním slovu připomněl, že první úsek Pražského okruhu byl zprovozněn v roce 1983. Další v roce 1993 a poslední úsek pak v roce 2010. Očekávané dokončení dalších úseků se datuje v letech 2025 až 2026.

„Je to stavba dvou století. Myslím, že se shodneme na jedné věci, že je to stavba veliká, ale i významná. Nejen pro Prahu a okolí, ale i pro celou republiku,“ řekl přímo.

 

Poslanec PETR DOLÍNEK (ČSSD), který měl na magistrátu v minulém volebním období na starost dopravu, uvítal, „když se do moderování diskuse vloží někdo, kdo není přímo dotčen touto problematikou v Praze. Tzn. magistrát versus městské části. Ale je to někdo, kdo nechce dělat arbitra, ale chce napomoci tomu, aby se dobrá věc podařila. Napomoci tomu, aby se demytizovaly některé věci.

Víme, že více v problematice pražského okruhu je tzv. šeptandy než reality, a tak je dobře, že se jedná na půdě Senátu, který funguje bez ohledu na to, co se zrovna děje ve vládě. Měli bychom hledat cesty, aby byl tento projekt úspěšný pro většinu obyvatel Prahy i celé České republiky.“

Zdůraznil význam okruhu a jeho místních odboček pro zdraví obyvatel i pro schopnost reálně se navštěvovat pro lidi žijící mimo Prahu i uvnitř hlavního města.

 

První náměstek ministra dopravy TOMÁŠ ČOČEK ocenil vznik a práci Pracovní skupiny ke koordinaci staveb 518, 519 a 520 pro přípravu Pražského okruhu, která vznikla v roce 2016. Důkladně se podílela i na přípravě dostavby části č. 511.

Mimo jiné v diskusi konstatoval, na obavy o rozsah tvz. transitní dopravy, že jde o jednotlivá procenta z celkového počtu automobilů.

V diskusi bylo rovněž upozorněno na skutečnost vybudování skladovacích center mnoha společností kolem Prahy, do nichž kamiony denně přivážejí nové zboží. A odjíždějí. S tím se zřejmě nic nenadělá.

 

Tzv. alternativní varianta není výhodnější

MARTIN HÖFLER z Fakulty dopravní ČVUT prezentoval studii s názvem Komplexní posouzení alternativního návrhu silničního okruhu kolem Prahy. Celé její znění je na drese

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Pozemni-komunikace/Komplexni-posouzeni-alternativniho-navrhu-Prazskeh

Výsledkem studie, která mj. konstatovala, že návrh alternativního návrhu pracoval se zastaralým mapovým podkladem, takže nezohlednil řadu stavebních aktivit v posledních desetiletích, je poznatek, že nejde v žádném případě o výhodnější variantu. Uvažované navíc do míst, který v případě zásad územního rozvoje (ZUR) by vyžadoval u více než čtyřiceti obcí jejich přepracování, což by vše znovu posunulo o desetiletí, nebo zcela umrtvilo.

 

Magistrát prosazuje variantu schválenou ZUR

PAVEL RICHTER, předseda dopravní komise Magistrátu hl. města Prahy, konstatoval, že současné vedení neuvažuje o jakékoliv změně trasy okruhu Pražského okruhu, ať už se to týká částí 511, 518, 519 i 520.

„Snažíme se vytvořit podmínky, abychom pomohli na světlo světa těmto pro Prahu tak důležitým stavbám,“ dodal.

 

RADEK MÁTL, pověřený řízením Generálního Ředitelství silnic a dálnic, prezentoval rozpracovanost úseků č. 511, 518, 519 a 520.

ŘSD chce příští rok zahájit výkup pozemků pro úsek 511, tedy jihovýchodní část Pražského okruhu. Město by navíc podle vlastní strategie mělo vykoupit i část pozemků bezprostředně přiléhajících k trase obchvatu. Územní rozhodnutí o stavbě by mělo být hotové do konce roku.

První etapu stavby má navíc doplnit takzvaná přeložka I/12, tedy obchvat Běchovic. Dostavba této silnice je podmínkou pro zprovoznění úseku 511. Dálnice D0, jak je také Pražský okruh označován, má mít v obou směrech 3 pruhy.

Z hlediska MČ Praha – Suchdol Mátl uvedl, že v září už byly a ještě budou na ministerstvo životního prostředí zaslány první doklady týkající se posuzování stavby z hledisek tzv. EIA. Jinak se předpokládá se začátkem stavby úseku 518 v roce 2026.

V diskusi také mluvil o zadání hledat dopravní spojení mezi krajskými a dalšími městy mezi sebou. Na příkladu Ústí nad Labem a Libercem demonstroval, že při stávající situaci nejrychlejší cesta vede „přes Prahu“.

 

FRANTIŠEK PETRTÝL, radní Středočeského kraje odpovědný za dopravu, konstatoval růst dopravy na území kraje v průběhy uplynulých let. To samé a ještě ve větší míře se týká růstu počtu obyvatel, který v některých obcích Středočeského kraje dosáhl až 10ti nebo i 16tinásobku původních obyvatel. Což klade nové nároky nejen na dopravu, ale i na vytvoření dalších podmínek pro život lidí.

Stejně jako zástupce Hl. města Prahy konstatoval, že kraj trvá na výstavbě Pražského okruhu ve variantě schválené ZUR.

 

Diskuse a závěr

„Stále se nemůžu smířit s tím, že regionální varianta byla postupně zametena pod koberec. Ztratili jsme deset let tím, že se na ní systematicky nepracovalo,“ řekl v diskusi senátor JIŘÍ DRAHOŠ, který na pomezí Suchdola a Lysolají třicet let bydlí. Jinak ocenil, že Spořilovu, kde byl v Praze 4 zvolen senátorem, se dostane pomoci.

Drahošovi se dostalo odpovědi, která byla předtím už zmíněna zejména ve studii ČVUT. Že navržená varianta, navíc bez důkladného zpracování, byla vyhodnocena jako nevyhovující v řadě kritérií.

 

Suchdolský občan MARTIN ŠÍP při svém vystoupení konstatoval, že se mu návrh ZUR (tedy „okruh“ pod Suchdolem) také nelíbí a že se bezprostředně dotýká domu, kde bydlí. Nicméně pro případ, že již zřejmě není realistická jiná varianta, kdy nelze předpokládat zejména změnu územních plánů ve Středočeském kraji, je s tímto návrhem srozuměn a žádá, aby se při finální přípravě dostavby okruhu jednalo o minimalizování negativních vlivů na obyvatele Suchdola, a to jak při výstavbě, tak při následném provozu.

Martin Šíp se dále zeptal přítomného koaličního zastupitele ZHMP Pavla Richtera, který je zároveň předsedou Výboru pro dopravu ZHMP a členem Komise pro Integrovaný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje, zda v současné koalici na pražském magistrátu, včetně Pirátské strany, není spor o této otázce, resp., zda také současné vedení pražského magistrátu setrvává ohledně dostavby pražského okruhu na trase pod Suchdolem (úsek 518). Na takto přímo položenou otázku bylo odpovězeno ANO.

 

EVA SMUTNÁ, mající na radnici Prahy 6 na starost oblast strategického rozvoje, památkové péče a výstavnictví, informovala o tom, že v novém volebním období oslovila zástupce všech městských částí a obcí sousedící s Prahou 6 ohledně postupu Pražského okruhu. Ode všech získala negativní stanovisko týkající se stavby ZUR. Žádala proto, aby se našla dobrá vůle ke kompromisu všech zainteresovaných stran.

 

Pořadatel semináře, místopředseda Senátu JIŘÍ OBERFALZER na závěr litoval, že se na všechny diskutující nedostalo. Nicméně pod vlivem faktů o délce výstavby okruhu od roku 1983 i vyjádření zástupců ČVUT, GŘ ŘSD, Prahy i Středočeského kraje vyslovil naději, aby se všechny zúčastněné subjekty dokázaly domluvit. Jiná varianta, než schválená v ZUR podle něho neexistuje.

Vyzval zástupce ministerstva dopravy, aby dbalo o vyslyšení všech připomínek týkajících se Pražského okruhu.

Tomáš Čoček vyslovil souhlas, ale jak řekl už v diskusi, každé jednání má svůj konec, kdy se zváží všechny stávající argumenty a dojde se k závěru. Závaznému pro všechny. Samozřejmě s ohledem na hledání minimalizace negativních dopadů na život lidí, jichž se stavba týká.

Kéž by se k takovému pohledu dopracovala i radnice MČ Praha – Suchdol

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna